Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Od februára 2008 poskytuje nová iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Nová sieť buduje na skúsenostiach existujúcich iniciatív podporných služieb od roku 1995 a integruje siete Euro info centier (EIC), Centier na prenos inovácií (IRC) a služieb podpory MSP na účasť v 7RP. Enterprise Europe Network združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.


Získajte informácie a podporu pre oblasť:

  • Podnikanie: fungovanie a príležitosti vnútorného trhu výrobkov a služieb v EÚ, iniciatívy, politiky a programy EÚ pre firmy, legislatíva EÚ a jej dopad na firmy, vyjadrenie názoru a zapojenie sa do príprav nových politík EÚ, rozvoj cezhraničných a medzinárodných podnikateľských aktivít, hľadanie relevantných partnerov z verejného alebo súkromného sektora

  • Inovácie: informácie politikách, legislatíve a programoch EÚ v oblasti inovácií, rozširovanie a komerčné využívanie výsledkov výskumu a vývoja, hľadanie partnerov na transfer technológií a know-how, technologická diagnostika firmy, nákup a predaj inovatívnych technológií, ochrana práv duševného vlastníctva, riadenie inovácií

  • Výskum: Informácie o možnostiach účasti v 7. rámcovom programe pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity, príprava návrhov projektov, hľadanie partnerov pre projekty, špeciálne poradenstvo pre implementáciu a manažment projektov, financovanie projektov a komercionalizácia výsledkov projektov, ochrana práv duševného vlastníctva

:: Databázy EEN
Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD

 Počet ponúk a dopytov zapísaných po 1.6.2020: 0 v 0 kategóriach

 na stiahnutie: Informačný leták BCD

Databáza technologických ponúk a požiadaviek - BBS

 Počet technologických ponúk a dopytov zapísaných po 1.6.2020: 0

 na stiahnutie: Informačný leták BBS

Aktuálne výzvy a tendre na podávanie návrhov

 Počet aktuálnych výziev a tendrov zapísaných v databáze: 0

Databáza Spätná väzba - SME feedback - FBD
Databáza výsledkov výskumu a vývoja - RTD Results

Aktuálne tendre a výzvy (TED) Informačný servis výskumno-vývojového spoločenstva (CORDIS)
:: Články
Vydaný: Prieskum o účinnosti verejnej podpory inovácií pre MSP v Európe 83 x
prečítané
29.05.2020
Vydaný: Prihláste svoje projekty do Európskej ceny za podporu podnikania 159 x
prečítané
09.04.2020
Vydaný: SME panel o prekladovom nástroji eTranslation 264 x
prečítané
13.12.2019
Vydaný: Nové pravidlá EÚ o elektronickom obchode (e-commerce) 251 x
prečítané
29.10.2019
Vydaný: Hľadáme MSP, ktoré by chceli otestovať bezplatný prekladač eTranslation Európskej komisie 172 x
prečítané
29.10.2019
Vydaný: SME panel o vnútrozemskej vodnej doprave 439 x
prečítané
26.03.2019
Vydaný: SME panel - hodnotenie právnych predpisov v oblasti materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami 602 x
prečítané
08.03.2019
Vydaný: Inno-4-Agrifood - Projekt pre inovatívne firmy z oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva 375 x
prečítané
05.11.2018
Vydaný: Ako úspešne inovovať na rozvíjajúcich sa trhoch s platformou CUBE IN 467 x
prečítané
12.09.2018
Vydaný: Verejné obstarávanie na európskej úrovni 563 x
prečítané
20.03.2018
Vydaný: Verejné obstarávanie - prečo áno, prečo nie 596 x
prečítané
20.03.2018
Vydaný: Dotácie z fondov EÚ - sprievodca projektom 1056 x
prečítané
12.04.2016
Vydaný: Fondy Európskej únie na roky 2014-2014 963 x
prečítané
08.03.2016
Vydaný: Nestačí o inováciách len hovoriť 1790 x
prečítané
02.06.2014
Vydaný: Úspešný príbeh spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom
(článok v anglickom jazyku)
2186 x
prečítané
17.12.2012
Vydaný: Projekt zameraný na materiálové technológie a inžinierstvo - FLAME 2331 x
prečítané
07.02.2012
Vydaný: Výzva – inovačné šeky pre firmy z Trnavského regiónu 2038 x
prečítané
10.01.2012
Vydaný: Výzva na predkladanie návrhov - Znalostné aliancie / partnerstvá 4075 x
prečítané
17.05.2011
Vydaný: Splatnosť faktúr vo svetle smernice Európskej únie 3419 x
prečítané
09.03.2011
Vydaný: Európska značka kvality pre vydávanie Osvedčení o pôvode 3459 x
prečítané
22.02.2011
Vydaný: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - Business Cooperation Database (BCD) 4380 x
prečítané
06.10.2010
Vydaný: Európsky Hospodársky a Sociálny Výbor 2687 x
prečítané
01.10.2010
Vydaný: Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ 2412 x
prečítané
23.09.2010
Vydaný: Štrukturálne fondy – príležitosť pre podnikateľov 3121 x
prečítané
08.07.2010
Vydaný: Ponúkame Vám možnosť pripomienkovať Smernicu EP 2003/88/ES o pracovnom čase 2519 x
prečítané
02.07.2010
Vydaný: Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 265/2010, ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenie č. 562/2006 4143 x
prečítané
19.04.2010
Vydaný: Európska Centrálna Banka 3668 x
prečítané
03.03.2010
Vydaný: Podávanie a hodnotenie projektov - Siedmy rámcový program 2347 x
prečítané
15.02.2010
Vydaný: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 4485 x
prečítané
30.10.2009
Vydaný: Priemyselné vlastníctvo – patenty 3527 x
prečítané
07.09.2009
Vydaný: Smernica Európskeho parlamentu a rady ktorým sa mení a  dopĺňa nariadenie (ES) č.  1080/2006 o  Európskom fonde regionálneho rozvoja 2961 x
prečítané
29.05.2009
Vydaný: Verejné obstarávanie 13833 x
prečítané
24.03.2009
Vydaný: Spolupráca v oblasti inovácií 3159 x
prečítané
08.12.2008
Vydaný: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa 4100 x
prečítané
31.10.2008
Vydaný: Siedmy rámcový program výskumu a technického rozvoja 2007-2013 3206 x
prečítané
18.08.2008
Vydaný: Smernica Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) 5670 x
prečítané
30.06.2008
:: Prezentácie
Vložená: Nové pravidlá EÚ o elektronickom obchode (e-commerce) Veľkosť súboru: 861 x
stiahnuté
29.10.2019 0.34 MB
Vložená: CORDIS - Inovujte s portálom EÚ plným výskumných výsledkov Veľkosť súboru: 1033 x
stiahnuté
12.09.2019 0.31 MB
Vložená: Podpora výskumu a inovácií z fondov EÚ na roky 2021-2027 Veľkosť súboru: 1293 x
stiahnuté
24.05.2019 254.36 kB
Vložená: Zlepšenie spolupráce a zručností cez inovácie v potravinárskom sektore Veľkosť súboru: 1274 x
stiahnuté
12.04.2019 0.30 MB
Vložená: Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK - PL Veľkosť súboru: 2845 x
stiahnuté
20.09.2017 240.15 kB
Vložená: Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK - HU Veľkosť súboru: 2724 x
stiahnuté
20.09.2017 225.76 kB
Vložená: Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK - AT Veľkosť súboru: 3069 x
stiahnuté
12.04.2017 254.59 kB
Vložená: Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK - CZ Veľkosť súboru: 3122 x
stiahnuté
12.04.2017 245.65 kB
Vložená: Country profile - Latvia Veľkosť súboru: 3762 x
stiahnuté
12.10.2016 253.07 kB
Vložená: Country profile - Lithuania Veľkosť súboru: 3692 x
stiahnuté
07.09.2016 0.26 MB
Vložená: Country profile - Francúzsko Veľkosť súboru: 6438 x
stiahnuté
04.11.2015 0.48 MB
Vložená: Country profile - Taliansko Veľkosť súboru: 5397 x
stiahnuté
09.10.2015 0.48 MB
Vložená: Ako úspešne exportovať do krajín Európskej únie Veľkosť súboru: 5475 x
stiahnuté
18.05.2015 0.54 MB
Vložená: Podnikanie, poradenstvo, inovácie, technológie, výskum, horizon 2020, COSME Veľkosť súboru: 5301 x
stiahnuté
02.03.2015 0.62 MB
Vložená: Využívanie prostriedkov z fondov Veľkosť súboru: 7462 x
stiahnuté
07.12.2010 0.55 MB
Vložená: 7RP - Schémy financovania Veľkosť súboru: 7137 x
stiahnuté
08.10.2010 1.06 MB
Vložená: 7RP - základné údaje, rozpočet, financovanie Veľkosť súboru: 7096 x
stiahnuté
08.10.2010 1.17 MB
Vložená: Národný strategický rámec Veľkosť súboru: 7116 x
stiahnuté
06.10.2010 1.91 MB
Vložená: Fondy Európskej únie Veľkosť súboru: 7209 x
stiahnuté
06.10.2010 0.46 MB
Vložená: Kohézny fond Veľkosť súboru: 7729 x
stiahnuté
21.09.2010 0.46 MB
Vložená: Fondy EÚ a programy Veľkosť súboru: 7752 x
stiahnuté
08.07.2010 0.44 MB
Vložená: Podpora EÚ pre MSP Veľkosť súboru: 7716 x
stiahnuté
23.06.2010 0.55 MB
Vložená: Podávanie projektov 7RP Veľkosť súboru: 7179 x
stiahnuté
12.02.2010 1.61 MB
Vložená: Základné informácie o 7RP Veľkosť súboru: 7086 x
stiahnuté
12.02.2010 1.50 MB
Vložená: Finančná politika v roku 2010 Veľkosť súboru: 7943 x
stiahnuté
28.01.2010 0.49 MB
Vložená: Financie pre MSP z EÚ Veľkosť súboru: 7439 x
stiahnuté
28.01.2010 0.38 MB
Vložená: Informačný leták BBS Veľkosť súboru: 7537 x
stiahnuté
15.07.2009 176.06 kB
Vložená: Informačný leták BCD Veľkosť súboru: 7296 x
stiahnuté
13.07.2009 175.22 kB
Vložená: Investovanie do našej budúcnosti Veľkosť súboru: 7951 x
stiahnuté
08.04.2009 1.57 MB
Vložená: Možnosti financovania na roky 2007 - 2013 Veľkosť súboru: 8107 x
stiahnuté
08.04.2009 1.56 MB
Vložená: Rozpočet EÚ na rok 2009 Veľkosť súboru: 7929 x
stiahnuté
05.02.2009 0.35 MB
Vložená: Zásady fiškálnej politiky Veľkosť súboru: 10455 x
stiahnuté
29.01.2009 0.46 MB
Vložená: Fondy EÚ Veľkosť súboru: 9181 x
stiahnuté
17.12.2008 0.74 MB
Vložená: Podpora z EÚ pre MSP Veľkosť súboru: 9143 x
stiahnuté
17.10.2008 0.60 MB
Vložená: Zakladanie klastrov Veľkosť súboru: 9928 x
stiahnuté
08.10.2008 1.25 MB
Vložená: Projektovanie a programovanie, 2.časť Veľkosť súboru: 8165 x
stiahnuté
19.06.2008 0.38 MB
Vložená: Projektovanie a programovanie, 1.časť Veľkosť súboru: 8032 x
stiahnuté
19.06.2008 0.39 MB
Vložená: Návrh inovatívnych finančných nástrojov Veľkosť súboru: 9397 x
stiahnuté
18.06.2008 0.72 MB
Vložená: Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku Veľkosť súboru: 9197 x
stiahnuté
07.02.2008 0.71 MB
Vložená: 7. rámcový program výskumu a tech. vývoja Veľkosť súboru: 7821 x
stiahnuté
07.02.2008 1.49 MB
:: Uskutočnené podujatia
14.03.
2008
Konferencia: Enterprise Europe Network 2771 x
prečítané
04.07.
2008
Regionálne semináre siete Enterprise Europe Network 2558 x
prečítané
04.11.
2008
Seminár EEN: Inovácie a transfer technológií 2756 x
prečítané
12.02.
2009
Seminár EEN: Legislatívne prekážky na vnútornom trhu EÚ 2206 x
prečítané
16.04.
2009
Pozvánka na technologickú burzu a bilaterálne rokovania “For Waste 2009” 2988 x
prečítané
17.04.
2009
Pozvánka na technologickú burzu a bilaterálne rokovania “Renewable Energy” 2542 x
prečítané
21.04.
2009
Pozvánka na technologickú burzu a bilaterálne rokovania “Energy-Efficient Building” 2922 x
prečítané
29.04.
2009
Pozvánka na informačný deň a bilaterálne rokovania “ ICT Brokerage Event 2009” 2515 x
prečítané
02.06.
2009
Seminár o 7. rámcovom programe 3263 x
prečítané
04.06.
2009
Technologická burza a bilaterálne rokovania “Nano Brokerage 2009” 3376 x
prečítané
17.09.
2009
Kooperačné podujatie firiem z oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu 2316 x
prečítané
21.10.
2009
Kooperačné podujatie WOOD-TECH 2009 2333 x
prečítané
03.05.
2010
Technologická burza a bilaterálne rokovania firiem z oblasti obnoviteľných zdrojov energií: Pro' Energy 2759 x
prečítané
06.10.
2010
Kooperačné podujatie počas výstavy ELOSYS 2010 v Trenčíne 2302 x
prečítané
07.12.
2010
Seminár: Kvalita stredného odborného vzdelávania a jeho vplyv na Inovácie firiem 2672 x
prečítané
08.12.
2010
Pozvánka na technologickú burzu a bilaterálne rokovania “Pro' Energy” 2200 x
prečítané
11.04.
2011
Podnikateľská misia do Portugalska 3549 x
prečítané
14.09.
2011
Pozvánka na konferenciu: Príklady dobrej praxe výskumnej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry 3234 x
prečítané
13.10.
2011
Pozvánka na HOVENTA 2011 Matchmaking Event 2197 x
prečítané
10.05.
2012
Kooperačné podujatie firiem z enviromentálnej oblasti v Budapešti 2175 x
prečítané
08.03.
2013
Kooperačné podujatie firiem z oblasti cestovného ruchu a gastronómie 2510 x
prečítané
17.06.
2013
Obchodná misia z Talianska z oblasti zelených energií 1886 x
prečítané
23.09.
2013
Pozvánka na bezplatnú medzinárodnú konferenciu + ochutnávku poľských špecialít 1547 x
prečítané
24.09.
2013
Pozvánka na kooperačné podujatie POLAGRA FOOD 2013 + bilaterálne rokovania 2322 x
prečítané
25.10.
2013
Pozvánka na kooperačné podujatie SASOfair2013 + bilaterálne rokovania 1655 x
prečítané
12.11.
2013
Regionálne semináre - komunitárne fondy na vývoj a inovácie 1629 x
prečítané
22.01.
2014
Kooperačné podujatie "Horizon 2020 Connections" - nový rámcový program EÚ pre výskum, vývoj a inovácie 1675 x
prečítané
27.03.
2014
Misia pre rast do talianskeho Palerma 1440 x
prečítané
07.05.
2014
Obchodná misia do Španielska - cestovné a ubytovanie pre dovozcov a distribútorov zdarma 1810 x
prečítané
04.06.
2014
Bilaterálne rokovania počas Veľtrhu strojárskej obrábacej techniky BIEMH - možnosť získať bezplatné ubytovanie 2212 x
prečítané
19.06.
2014
Konferencia: Vymyslené pre Vás na Slovensku 1491 x
prečítané
30.09.
2014
Pozvánka na kooperačné podujatie POLAGRA FOOD 2014 + bilaterálne rokovania 1375 x
prečítané
30.09.
2014
Konferencia Europe4Business: Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie 1367 x
prečítané
15.10.
2014
Pozvánka na kooperačné podujatie Marketplace Austria Food 2014 + bilaterálne rokovania 1463 x
prečítané
30.10.
2014
Pozvánka na kooperačné podujatie CEEC Matchmaking Event 2014 + bilaterálne rokovania 1422 x
prečítané
09.04.
2015
Seminár Podpora a financovanie inovácií na Slovensku 1276 x
prečítané
15.04.
2015
Pozvánka na bezplatné bilaterálne rokovania s maďarskými firmami 1132 x
prečítané
05.05.
2015
Inovačný región-Budúcnosť je nádejná 392 x
prečítané
02.06.
2015
Zapájanie slovenských pracovísk do spolupráce v rámci "Key Enabling Technogies" 165 x
prečítané
18.04.
2016
Pozvánka na bezplatné kooperačné podujatie FUTURE OF BUILDING + konferenciu 1073 x
prečítané
16.05.
2016
Pozvánka na bezplatné kooperačné podujatie AgroB2B@NSFair 1221 x
prečítané
01.06.
2016
Misia pre importérov vína a potravín do Španielska - hotel a doprava zdarma 998 x
prečítané
24.06.
2016
Misia pre dovozcov a expertov na vína a investorov do Talianska - hotel a doprava zdarma 971 x
prečítané
14.11.
2016
Výročná konferencia Enterprise Europe Network 2016 860 x
prečítané
28.02.
2018
Obchodná misia do Španielska – víno a potraviny. Cestovné a hotel pre dovozcov a distribútorov zadarmo 945 x
prečítané
06.03.
2018
Grécka podnikateľská misia na Slovensku - B2B 978 x
prečítané
20.03.
2019
Podnikateľská misia z Drážďan a bilaterálne rokovania 416 x
prečítané
:: Kontakt
kontaktná osoba:
Ing. Juraj Paľa
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9, 816 03 Bratislava
č. tel.: +421 2 5443 3272
e-mail: sopkueu@sopk.sk
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora