Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Úvod: Príhovor

Vážení priatelia, členovia SOPK,

rok 2017 je na jednej strane rokom ukončenia mandátu súčasných orgánov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ako aj rokom volieb do nového funkčného obdobia rokov 2017 – 2022 tak na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni. Prvá etapa volieb sa skončila 31. januára a vygenerovala nám najvyšší komorový orgán – 100-členné Zhromaždenie delegátov SOPK. Zhromaždenia delegátov a valné zhromaždenia členov v jednotlivých regionálnych komorách vo februári a v marci ustanovia nové riadiace orgány na úrovni regiónov. Zhromaždenie delegátov SOPK, ktoré sa uskutoční 20. apríla 2017 v Bratislave, zvolí predsedu, podpredsedov, predstavenstvo a dozornú radu komory.

Na tohtoročných voľbách, ktoré sa uskutočňujú v jubilejnom „Komorovom roku“ 25. výročia vzniku SOPK, sa zúčastnilo 49,23 % členov komory. Najvyššiu účasť sme zaznamenali v regióne Nitra s účasťou 57,29 %. Z celkového počtu 100 delegátov je 42 nových delegátov, čo ukazuje na princíp omladzovania orgánov komory a správny trend z hľadiska jej budúcnosti.

Ambíciou nových volených orgánov SOPK musí byť pozícia stabilného reprezentanta podnikateľskej sféry produkujúcej hodnoty umožňujúce materiálny a intelektuálny rozvoj slovenskej spoločnosti. SOPK musí presadzovať také opatrenia, ktoré umožnia zvýšiť reálnu konkurenčnú schopnosť Slovenska využívajúc medzinárodné porovnania a zaujať tak významnú pozíciu v porovnaní s krajinami V4 a celej Európskej únie do konca volebného obdobia. Využívať pritom prirodzenú autoritu SOPK tak na domácej, ako aj medzinárodnej pôde k ďalšiemu posilneniu jej pozícií v komunikácii s legislatívnou a exekutívnou mocou na Slovensku.

Využívam tiež túto príležitosť, aby som sa poďakoval a vyjadril svoju úctu všetkým doterajším funkcionárom SOPK na celoslovenskej i regionálnej úrovni za ich príspevok k rozvoju podnikania na Slovensku, ako aj podporu pri rozvíjaní komorového života v našej krajine. Súčasne chcem úprimne zablahoželať zvoleným delegátom a vyjadriť svoje presvedčenie, že 6. volebné obdobie SOPK nás posunie dopredu a komora bude schopná konštruktívne reagovať na výzvy, ktoré nám obdobie rokov 2017 – 2022 nesporne prinesie.


Bratislava, február 2017
Peter Mihók
predseda SOPK

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora