Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Úvod: Príhovor

Začínajúci rok 2018 je aj rokom dvadsiateho piateho výročia vzniku Slovenskej republiky, a znamená aj 25 rokov samostatnej slovenskej ekonomiky. Slovenská obchodná a priemyselná komora je nielen integrálnou súčasťou 25-ročnej histórie podnikania na Slovensku, ale aj jej budúcnosti. Som veľmi rád, že podnikateľská nálada a očakávania pre tento jubilejný rok sú pozitívne, čo predstavuje dôležitý impulz pre rast výkonnosti našej ekonomiky aj s dopadom na celospoločenské procesy a sociálnu oblasť. Výsledky, ktoré ekonomika dosahuje, nám nepadli do lona, ale je za nimi tvrdá práca a vysoká adaptabilita tak celej podnikateľskej sféry, ako aj zamestnancov. Pritom sme v tomto období čelili aj rôznym negatívnym faktorom vychádzajúcim z vnútorného aj externého prostredia. Hlavným posolstvom vývoja ekonomiky na Slovensku za uplynulých 25 rokov je, že sme jednoznačne preukázali vlastnú životaschopnosť a dokázali sme, že Slovensko určite nebolo tou časťou bývalej federácie, na ktorú sa ekonomicky doplácalo. Práve toto je aj hlavná výzva pre Slovensko do budúcnosti – zostať hrdým a nebojácnym, vedieť správne nastaviť reálne priority a byť schopný zabezpečiť udržateľnosť do budúcnosti. V tom vidím aj budúcnosť Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory tak z pohľadu vnútroštátneho vývoja, ako aj v konfrontácii s vonkajším prostredím.

Zodpovedná rozpočtová politika vlády je jedným z dôležitých predpokladov stabilného vývoja a udržania pozitívneho ratingu krajiny. Zvyšuje tiež dobré meno SR, ktoré výrazne pomáha k lepšiemu uplatneniu sa slovenských podnikateľských subjektov na zahraničných trhoch, vstupu zahraničného kapitálu, ale aj dostupnosti a cene finančných zdrojov na medzinárodných trhoch pre štát i pre podnikateľské subjekty. Je skutočne pre nás veľmi pozitívne, že kredibilita Slovenska v tejto oblasti je na vysokej úrovni. Súčasne však v alokácii zdrojov máme stále pomerne veľké rezervy. Z pohľadu ekonomiky by som zdôraznil najmä 3 oblasti – vzdelanie, výskum a vývoj a reštrukturalizácia slovenskej ekonomiky. Pritom tieto 3 oblasti sú vzájomne prepojené, majú podmieňujúcu interakciu, čiže ich riešenie musí prebehnúť paralelne. V oblasti vzdelávania ide najmä o jeho kvalitu a štruktúru na všetkých stupňoch, vzájomne sa doplňujúcich a podmieňujúcich, čo vyžaduje nielen vyššiu celoštátnu ingerenciu v oblasti metodiky, ale aj samotného riadenia. Výskum a vývoj musí viac prepojiť vedecké a výskumné pracoviská s firmami a vystihnúť smery budúceho technického a priemyselného vývoja, a tak podmieňovať tretiu oblasť – reštrukturalizáciu slovenskej ekonomiky a priemyslu. Silná a dominantná monokultúrnosť ekonomiky predstavuje potenciálne riziko z pohľadu udržateľnosti nášho budúceho rastu. Tieto oblasti považujeme aj z pohľadu vývoja nielen ekonomiky, ale aj celospoločensky za hlavné výzvy pre vládu, podnikateľský sektor a aj samotnú Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru. Očakávame, že v tejto oblasti viac a zodpovednejšie využijeme súčasné plánovacie obdobie Európskej únie a dostupné finančné zdroje vyčlenené pre SR. Stále pretrvávajúci nízky stupeň dôvery v transparentnosť by mal byť signálom pre príslušné orgány vlády SR zodpovedné za ich čerpanie.

Európska únia a spoločný trh sú jednou z kľúčových otázok z hľadiska záujmov podnikateľských subjektov. Pretrvávajúca vysoká podpora členstva v Únii a v eurozóne sú dobrým signálom tak pre nás, ako aj samotnú Úniu. Súčasne však v podnikateľských kruhoch prevláda odpor proti ďalšiemu presunu rozhodovacích procesov do Bruselu a tým posilňovaniu kompetencií Únie na úkor členských krajín. Únia má efektívnejšie využívať v súčasnosti platné mechanizmy, viac reagovať na názory členských krajín, než ísť cestou ďalšej kumulácie právomoci a rastu bruselskej administratívy.

Do roku 2018 vstupuje slovenská podnikateľská obec s prevažne pozitívnymi očakávaniami. Ich naplnenie však nebude ovplyvnené len našimi vlastnými aktivitami, ale aj ďalšími vnútornými a vonkajšími faktormi, ktoré budú buď potvrdzovať, alebo brzdiť očakávaný vývoj. Práve preto je potrebné vrátiť sa k lepšej kvalite dialógu medzi politickou decíznou sférou a podnikateľskými inštitúciami, tak ako to bolo pri vzniku Slovenskej republiky, v období transformácie či pri riešení dopadov ekonomickej krízy koncom prvého desaťročia tohto storočia. Tento dialóg vždy priniesol výsledky a riešenia, ktoré nás posúvali dopredu. Pokiaľ chceme pokračovať v úspešnom príbehu našej krajiny aj v budúcnosti a zabezpečiť udržateľnosť jej rozvoja, tak ani inú možnosť nemáme.


Bratislava, január 2018
Peter Mihók
predseda SOPK

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora