Gorkého 9  pozor zmena od 1.3.2019: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Úvod: Príhovor

Máme za sebou ďalší z legendárnych osmičkových rokov. Treba konštatovať, že ani rok 2018 na Slovensku nezostal dlžný svojej povesti. Znamenal výrazný posun v občianskom vedomí, politickej generačnej výmene, ale aj ďalšej polarizácii spoločnosti. Zmenu vždy avizuje postupné narastanie rôznych neduhov, nespokojnosti a neriešenie naakumulovaných problémov. Výbuch či veľký tresk však prichádza zrazu a často prekvapuje tých, ktorí dlhodobo ignorovali príznaky toho, čo nastane. To platí rovnocenne v politike, ekonomike, ako aj spoločenskom živote. Rok 2018 bol však zaujímavý aj tým, že paralelne s vyhrotením spoločenskej situácie sme dosiahli veľmi dobré ekonomické výsledky, a to tak na úrovni makroekonomiky, ako aj v mikrosfére. Prosperujúca ekonomika prispela k zlepšeniu sociálnej situácie pri dramatickom znížení nezamestnanosti na historické minimum a k rastu priemerných príjmov zamestnancov. Spotreba domácností sa stala jedným z motorov hospodárskeho rastu. Jednoznačným pozitívom osmičkového roku 2018 je skutočnosť, že ekonomika sa vyvíjala v zásade nezávisle od vnútroštátnych politických turbulencií.

Rok 2019, na prahu ktorého stojíme, začíname v ekonomickej oblasti s krátkodobo dobrou štartovacou pozíciou, vyrovnaným štátnym rozpočtom, avšak tak, ako to ukazuje aj nami prezentovaný prieskum, s menším optimizmom ako v predchádzajúcom období. Všetci dobre vieme, že žiadny ekonomický rast netrvá večne a že jeho vrchol zažívame v súčasnosti. Postupne sa však objavujú viaceré signály tak z vnútorného, ako aj vonkajšieho prostredia naznačujúce riziká budúceho vývoja. Z pohľadu vnútorných rizík je to hlavne situácia na trhu práce, bez vyhliadky na jej zásadnú zmenu, rastúce náklady na cenu práce, limitované portfólio slovenskej produkčnej sféry výrazne závislé na veľmi obmedzenom počte výrobných odvetví, silná koncentrácia exportu na trhy Európskej únie s nízkym potenciálom ich rastu, ako aj dominantne subdodávateľsky orientovaná domáca podnikateľská sféra s nízkym stupňom trhovej finalizácie výrobkov. Otvorenou zostáva tiež otázka inovačného potenciálu slovenskej ekonomiky v úzkej väzbe na kvalitu a štruktúru na všetkých stupňoch vzdelávania, od základných škôl až po univerzity.

Veľmi veľký vplyv na slovenskú ekonomiku aj v roku 2019 budú predstavovať vonkajšie faktory. Osobitnú pozornosť musíme venovať najmä vývoju na vnútornom trhu Európskej únie, ktorý už avizuje najmä vo veľkých ekonomikách spomalenie rastu. Absolútne nejasná je situácia v otázke vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie – brexit, ktorého podoba aj niekoľko týždňov pred jeho termínom je nečitateľná. Osobitne veľký vplyv na ďalšie smerovanie politiky Európskej únie budú mať májové voľby do Európskeho parlamentu a následné menovanie novej Európskej komisie. Parlament podľa všetkých prognóz bude mať iné politické zloženie ako doteraz, vplyv klasických strán poklesne, narastie vplyv euroskeptických alebo eurokritických strán, ktorých predstava o integrácii, hlavne v politickej oblasti, je odlišná od v súčasnosti uplatňovanej politiky orgánov Európskej únie. Bude potrebné vrátiť sa k pôvodnej filozofii integrácie – Európy národov, a nie nadnárodnej Európy. Posilňovať ekonomickú dimenziu integrácie v prospech jej členov a celku. Vytvárať oveľa lepšie a pragmatické predpoklady pre spoluprácu Európy od Atlantiku po Ural s cieľom dosiahnuť vyšší stupeň spolupráce a synergie v celoeurópskej dimenzii.

Z pohľadu globálnej ekonomiky bude pokračovať neistota vyplývajúca z deštrukcie multilaterálneho obchodného systému a z pokračujúceho presunu váhy svetovej ekonomiky zo západnej pologule do Ázijsko-pacifického ekonomického a politického priestoru. Zneužívanie obchodu na riešenie bilaterálnych či multilaterálnych politických problémov je popretím úlohy ekonomiky a obchodu ako staviteľa mostov medzi jednotlivými krajinami či ekonomickými zónami. Sankcie, embargá, zavádzanie tarifných či netarifných prekážok obchodu škodia nielen súkromnému sektoru, ale aj samotným krajinám a v konečnom dôsledku poškodzujú občana spotrebiteľa. Zvyšuje sa tiež riziko presunu kríz z veľkých ekonomík do globálneho priestoru, a tým rastu možnosti širších globálnych finančných či ekonomických deštrukcií.

Rok 2019 je pred nami. Aký bude, záleží aj od nás, ako sa budeme tak na úrovni štátu, ako aj mikrosféry správať a či budeme schopní nájsť spoločnú odpoveď na riziká vývoja. Sme radi, že do roku 2019 nastupujeme s vyrovnaným štátnym rozpočtom. Je to prvý krok k tomu, ako v budúcnosti znižovať verejný dlh. Zodpovedne však musíme hodnotiť výdavkovú časť rozpočtu. Ako s výdavkami štátna správa nakladá, či idú do oblastí zabezpečujúcich budúcu konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky, a teda aj jej rastovú dynamiku a udržateľnú sociálnu politiku. Súkromný sektor je rozhodujúcim hráčom v tejto hre, a preto je potrebné ho nevynechávať z diskusie o riešení súčasných a budúcich výziev, ale akceptovať ho ako rovnocenného partnera politickej decíznej sféry. Napokon je veľmi dôležité z hľadiska jeho úspešnosti, v akom prostredí – legislatívnom, politickom, byrokratickom či spoločenskom – pôsobí. Toto všetko determinuje jeho úspešnosť, a tým aj úspešnosť celej ekonomiky. Aj rok 2019 ukáže, či v období, keď, ako radi hovorievame, sa ekonomike darí, realizujeme vo výdavkoch štátu, samospráv, ale aj firiem také investície, aby sa nám darilo aj v budúcnosti.


Dr.h.c. doc. Ing Peter Mihók, CSc.
predseda SOPK

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora