Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Rozhodcovský súd SOPK
Štatút Rokovací poriadok Zoznam rozhodcov Sadzobník
Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131168, č.faxu: 02/54418439, email: rozsud@sopk.sk

Štatút Rozhodcovského súdu


Prvá časť
Základné ustanovenia

§ 1

Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len “Rozhodcovský súd”) zriadený pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (ďalej len “komora”) je stálym Rozhodcovským súdom pre rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z vnútroštátnych a z medzinárodných obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov podľa zákona o rozhodcovskom konaní, s prihliadnutím na rozhodujúce právo.1)

§ 2

 1. V rozhodcovskom konaní možno rozhodovať len spory, ktoré účastníci konania pred Rozhodcovským súdom môžu skončiť súdnym zmierom.
 2. Rozhodcovský súd nemôže rozhodovať spory o vzniku, zmene a zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, spory ktoré súvisia s núteným výkonom rozhodnutí, a spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnávacieho konania.3)
 3. Rozhodcovský súd rozhoduje spory uvedené v § 1, ak jeho právomoc vyplýva
  1. z medzinárodnej zmluvy
  2. z rozhodcovskej zmluvy písomne uzavretej účastníkmi konania.4)
 4. Nedostatok právomoci Rozhodcovského súdu môže namietať účastník rozhodcovského konania len pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy a to najneskôr pri prvom úkone vo veci samej. Pokiaľ však ide o námietku neplatnosti rozhodcovskej zmluvy zakladajúcej sa na tom, že o veci nemožno rozhodovať v rozhodcovskom konaní, túto námietku možno uplatniť až do skončenia ústneho pojednávania, pri písomnom konaní až do vydania rozhodcovského rozsudku, pričom takú námietku musí účastník uplatniť najneskôr vtedy, keď sa počas rozhodcovského konania dozvie, že sporná otázka prekračuje právomoc rozhodcovského súdu.5)
 5. Konanie pred Rozhodcovským súdom je jednostupňové.


Druhá časť
Organizácia Rozhodcovského súdu

§ 3

Rozhodcovský súd sa skladá z Predsedníctva Rozhodcovského súdu (ďalej len “Predsedníctvo”), rozhodcov a generálneho tajomníka.

§ 4
Predsedníctvo Rozhodcovského súdu

 1. Na čele Rozhodcovského súdu je desaťčlenné Predsedníctvo. Generálny tajomník Rozhodcovského súdu je členom Predsedníctva ex offo, ostatných deviatich členov volí Predstavenstvo komory na 5 rokov. Predstavenstvo komory zvolí aj dvoch náhradníkov do Predsedníctva. Ak člen Predsedníctva nemôže vykonávať funkciu, povolá Predsedníctvo za neho do konca funkčného obdobia, alebo ad hoc na jedno konkrétne zasadnutie, náhradníka.
 2. Predsedníctvo volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu na základe návrhu Predstavenstva komory. Predseda počas svojej neprítomnosti poverí zastupovaním podpredsedu.
 3. Členovia Predsedníctva môžu vykonávať funkcie rozhodcu alebo predsedu rozhodcovského senátu, ak sa v tejto veci nezúčastnia na rozhodovaní Predsedníctva.
 4. Predsedníctvo vykonáva úkony, ktoré sú mu zverené týmto Štatútom, ako aj všetky iné úkony, ktoré patria do právomoci Rozhodcovského súdu a nepatria predsedovi Rozhodcovského súdu, rozhodcom ani generálnemu tajomníkovi. Predsedníctvo najmä dozerá na riadny priebeh rozhodcovského konania. Prostredníctvom generálneho tajomníka a sekretariátu obstaráva správnu agendu Rozhodcovského súdu. Schádza sa na pravidelných schôdzach, ktoré zvoláva predseda Rozhodcovského súdu. Schôdze Predsedníctva pripravuje generálny tajomník, ktorý sa tiež zúčastňuje na všetkých rokovaniach Predsedníctva ako člen Predsedníctva ex offo s hlasovacím právom.
 5. Predsedníctvo je spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov vrátane povolaných náhradníkov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedajúceho.
 6. Členovia Predsedníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie člena Predsedníctva.
 7. Pri poškodení dobrého mena Rozhodcovského súdu rozhodcom tohto súdu, môže Predsedníctvo navrhnúť príslušnému orgánu komory vyčiarknutie tohto rozhodcu zo Zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu.

§ 5
Rozhodcovia

 1. Spory podľa tohto Štatútu rozhodujú rozhodcovia. Pri výkone funkcie sú rozhodcovia nezávislí a nemajú nikdy povahu zástupcu ktorejkoľvek strany.
 2. Ak osobitný predpis6) alebo zákon7) neustanovuje inak, rozhodcom v spore pred Rozhodcovským súdom môže byť každá fyzická osoba, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, ak je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, má skúsenosti na výkon funkcie rozhodcu a je bezúhonná8), má vysokoškolské vzdelanie a vo svojom odbore minimálne 10 ročnú prax9), a ak osobitný predpis alebo tento zákona neustanovuje inak.
 3. V sporoch o majetkových nárokoch z medzinárodného obchodného styku sa môžu ako rozhodcovia zúčastňovať aj cudzí štátni príslušníci, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v ods. 2, ak si ich sporové strany zvolili za rozhodcov.
 4. Nikto nie je povinný funkciu rozhodcu prijať. Kto funkciu rozhodcu prijme, je povinný túto funkciu vykonávať nestranne a spravodlivo v súlade so zákonom7) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na rozhodovanie sporov. Rozhodca, ktorého si účastníci sporu vybrali alebo ho menoval predseda Rozhodcovského súdu, musí prijatie funkcie rozhodcu písomne potvrdiť. Kto prijal funkciu rozhodcu môže sa jej vzdať len so súhlasom účastníkov konania, bez ich súhlasu sa môže tejto funkcie vzdať len zo závažných dôvodov.6)
 5. Funkcia rozhodcu zaniká:
  1. vzdaním sa funkcie rozhodcu
  2. odvolaním z funkcie rozhodcu
  3. rozhodnutím súdu
  4. pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na právne úkony
  5. smrťou rozhodcu
 6. Ak sa rozhodca vzdá svojej funkcie, urobí všetky úkony ktoré nepripúšťajú odklad. Rozhodca je povinný vzdať sa svojej funkcie, ak osobitný zákon6) nepripúšťa, aby vykonával funkciu rozhodcu.
 7. Ak sa rozhodca stane nespôsobilým vykonávať funkciu rozhodcu okrem prípadu, keď funkcia rozhodcu zaniká podľa ods. 5 písm. d), alebo z iného dôvodu nekoná bez zbytočného odkladu a nevzdá sa funkcie rozhodcu podľa ods. 6 alebo sa zmluvné strany nedohodnú na jeho odvolaní, môže zmluvná strana požiadať Rozhodcovský súd, aby rozhodol o zániku jeho funkcie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
 8. Rozhodcovia sú povinní, a to aj po skončení svojej funkcie rozhodcu, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom rozhodcovskej funkcie. Tejto povinnosti ich môže zbaviť len účastník konania, v ktorého záujme sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.10)
 9. Spor rozhoduje rozhodcovský senát zložený z viacerých rozhodcov, alebo jediný rozhodca, na ktorom sa účastníci konania dohodli. Ak sa účastníci konania nedohodli, o ustanovení rozhodcu (rozhodcov) rozhodne Rozhodcovský súd.11) Ak sa účastníci konania dohodnú, že v ich spore majú rozhodnúť viacerí rozhodcovia, v rozhodcovskej zmluve (doložke) uvedú mená rozhodcov alebo spôsob, ako ich dodatočne vyberú. Ich počet musí byť nepárny. Predsedajúceho rozhodcu ustanovia ustanovení rozhodcovia sami. Ak tak do 30 dní od ich ustanovenia sami neurobia, ustanoví ho predseda Rozhodcovského súdu.
 10. Ak zo zmyslu jednotlivých ustanovení tohto Štatútu nevyplýva niečo iné, platí všetko, čo je ustanovené o rozhodcoch a rozhodcovskom senáte, aj o jedinom rozhodcovi.

§ 6

 1. Rozhodcom Rozhodcovského súdu je osoba zapísaná v Zozname rozhodcov pôsobiacich na tomto súde. Účastníci konania si však môžu zvoliť aj osobu nezapísanú do Zoznamu rozhodcov, avšak požiadajú Predsedníctvo o zapísanie tejto osoby do Zoznamu rozhodcov ako rozhodcu len pre tento prípad. Do tohto Zoznamu rozhodcov môže nahliadnuť každý záujemca. Zoznam rozhodcov sa uverejňuje v Obchodnom vestníku.12)
 2. O zapísaní do Zoznamu rozhodcov a o vyčiarknutí zo Zoznamu rozhodcov rozhoduje zriaďovateľ Rozhodcovského súdu Slovenská obchodná a priemyselná komora.
 3. Zoznam rozhodcov vedie generálny tajomník Rozhodcovského súdu.

§ 7
Generálny tajomník

Generálny tajomník Rozhodcovského súdu organizuje agendu spojenú s činnosťou Rozhodcovského súdu a vykonáva činnosti ustanovené týmto Štatútom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu. Stará sa najmä o riadny časový priebeh rozhodcovského konania, o riadne vyhotovenie všetkých rozhodnutí Rozhodcovského súdu, o úschovu všetkých jeho písomností, podpisuje doložku o nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí a so súhlasom Predsedníctva uverejňuje vhodným spôsobom rozhodnutia zásadnej dôležitosti. Môže sa zúčastňovať na všetkých ústnych pojednávaniach pred rozhodcami. Doručením písomností generálnemu tajomníkovi Rozhodcovského súdu sa začína rozhodcovské konanie.


Tretia časť
Trovy rozhodcovského konania a odmeny rozhodcov

§ 8

 1. Trovy rozhodcovského konania13) tvoria poplatok za konanie pred rozhodcami, alebo jediným rozhodcom, správne náklady Rozhodcovského súdu, osobitné náklady vzniknuté Rozhodcovskému súdu, vlastné výdavky sporových strán a náklady spojené s preskúmaním rozhodcovského rozsudku.
 2. Spôsob výpočtu trov rozhodcovského konania je uvedený v Pravidlách o trovách rozhodcovského konania (ďalej len “Pravidlá”), ktoré tvoria prílohu Rokovacieho poriadku. Prílohu Pravidiel tvorí Sadzobník trov rozhodcovského konania Rozhodcovského súdu.
 3. Výšku odmien rozhodcov určuje zriaďovateľ Rozhodcovského súdu so zreteľom na hodnotu predmetu sporu a jeho právnu obtiažnosť.


Štvrtá časť
Záverečné ustanovenie

Tento Štatút Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory nadobúda platnosť schválením Predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory dňa 1.októbra 2002.
1) - zák. č. 9/1992 Zb. a zák. č. 244/2002/Z.z.

3) - § 1 ods. 3 zák. č. 244/2002/Z.z.

4) - § 3 až 5 zák. č. 244/2002 Z.z.

5) - § 21 ods. 2 zák. č. 244/2002 Z.z.

6) - napr. Ústavný zákon č.119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov

7) - zák. č. 244/2002 Z.z.

8) - § 6 ods. 2 zák. č. 244/2002 Z.z.

9) - § 13 písm. c) zák. č. 244/2002 Z.z.

10) - § 8 ods. 4 zák. č. 244/2002 Z.z.

11) - § 8 ods. 2 písm. a) zák. č. 244/2002 Z.z.

12) - § 12 ods. 3 zák. č. 244/2002 Z.z.

13) - § 29 zák. č. 244/2002 Z.z.

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora