Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Rozhodcovský súd SOPK
Štatút Rokovací poriadok Zoznam rozhodcov Sadzobník
Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131168, č.faxu: 02/54418439, email: rozsud@sopk.sk

Pravidlá o trovách rozhodcovského konania Rozhodcovského súdu


§ 1

 1. Trovy konania pred Rozhodcovským súdom tvoria:
  1. poplatok za konanie pred rozhodcami,
  2. správne náklady Rozhodcovského súdu
  3. osobitné náklady, ktoré vzniknú Rozhodcovskému súdu,
  4. vlastné výdavky účastníkov konania
  5. poplatok pri preskúmaní rozhodcovského rozsudku
 2. Poplatok za konanie pred rozhodcami sa použije na čiastočné krytie bežných nákladov súvisiacich s činnosťou Rozhodcovského súdu (odmeny rozhodcov a členov Predsedníctva Rozhodcovského súdu, výdavky spojené s poskytovaním služieb, výdavky spojené s odmenou pracovníkov Rozhodcovského súdu a pod.).
 3. Správne náklady Rozhodcovského súdu sú režijné náklady, ktoré vzniknú Rozhodcovskému súdu pri prejednávaní konkrétneho sporu (s výnimkou osobitných nákladov podľa odseku 4 tohto paragrafu), ako sú cestovné a pobytové náklady slovenských rozhodcov, členov Predsedníctva Rozhodcovského súdu, telekomunikačné a prevádzkové náklady, odmeňovanie pracovníkov sekretariátu Rozhodcovského súdu, administratívne náklady spojené s registráciou, protokolovaním, faxovaním, rozmnožovaním zápisníc a iného spisového materiálu, vyhotovením rozhodcovských rozsudkov a uznesení, vyhotovenie fotokópií, nájomné, kúrenie, elektrina a pod.. Hradia sa paušálnou čiastkou popri poplatku za konanie podľa odseku 2.
 4. Osobitné náklady Rozhodcovského súdu sú náklady, ktoré vzniknú skutočne a osobitne pri prejednávaní konkrétneho sporu, v súvislosti najmä s vykonaním dôkazov, vyplatením znaleckého, s konaním ústneho pojednávania mimo sídla Rozhodcovského súdu, s vyhotovením prekladov písomností, s vyplatením tlmočníckeho, s cestovnými a pobytovými nákladmi zahraničných rozhodcov a pod. Hradia sa vo výške skutočných nákladov.
 5. Vlastné výdavky účastníkov konania sú výdavky, ktoré samotní účastníci konania vynakladajú v súvislosti s ochranou svojich záujmov (ako je cestovné, honoráre ich právnych zástupcov a pod.).
 6. Poplatok pri preskúmaní rozhodcovského rozsudku sa uhrádza na výzvu Rozhodcovského súdu v prípade, že sa účastníci konania v zmluve dohodli, že rozhodcovský rozsudok môže na základe žiadostí jednej z nich preskúmať iný rozhodca (rozhodcovia).

§ 2
Výška a platenie poplatku

 1. Za prejednávanie sporu v konaní pred Rozhodcovským súdom sa vyberá poplatok podľa hodnoty predmetu sporu, ktorý je žalobca povinný zaplatiť na výzvu Rozhodcovského súdu pri podaní žaloby a žalovaný pri podaní vzájomnej žaloby (protižaloby). Pokiaľ sa poplatok nezaplatí, žaloba, poprípade protižaloba alebo námietka započítania sa neprejednávajú. Pokiaľ sa poplatok nezaplatí ani v určenej primeranej lehote, konanie sa zastaví.
 2. Výška poplatku sa vypočíta z hodnoty sporu podľa Sadzobníka trov rozhodcovského konania (ďalej len Sadzobníka).
 3. Poplatok vypočítaný podľa Sadzobníka sa určí v mene iných štátov, ak hodnota predmetu sporu je vyjadrená v takej mene. Zúčtovanie sa vykonáva spôsobom určeným Národnou bankou Slovenska.
 4. Ak sú žalobné nároky uplatnené v rôznych menách, určí Rozhodcovský súd spravidla jednu menu pre poplatok, ktorý sa má zaplatiť.
 5. Slovenské subjekty platia poplatky v slovenských korunách po vykonaní príslušného prepočtu podľa kurzu Národnej banky Slovenska. Zahraničné subjekty hradia poplatok vo voľne zameniteľnej mene podľa kurzového lístka, ktorý vydáva Národná banka Slovenska v deň podania žaloby, poprípade protižaloby či uplatnení námietky započítania.
 6. Poplatok za konanie vo veci preskúmania rozhodcovského rozsudku, je rovnaký ako poplatok za rozhodcovské konanie v riadnom konaní.
 7. Poplatok sa pokladá za zaplatený v okamihu, keď bol Rozhodcovskému súdu pripísaný na jeho bankový účet.

§ 3
Poplatok pri námietke nepríslušnosti

 1. Účastník konania, ktorý vzniesol námietku nepríslušnosti (právomoci) rozhodcov alebo Rozhodcovského súdu, je povinný zaplatiť poplatok vo výške 50 % poplatku za konanie pred rozhodcami podľa Sadzobníka. Pokiaľ sa poplatok nezaplatí ani v určenej primeranej lehote, námietka nepríslušnosti (právomoci) sa neprejednáva.
 2. Ak sa námietke nepríslušnosti (právomoci) vyhovie, Rozhodcovský súd vráti strane poplatok zaplatený podľa odseku 1.
 3. Ak sa námietka nepríslušnosti (právomoci) zamietne po ústnom pojednávaní na Predsedníctve, poplatok zaplatený podľa odseku 1, sa nevracia. Ak sa námietka zamietne bez ústneho pojednávania na Predsedníctve, vráti Rozhodcovský súd účastníkovi konania polovicu poplatku zaplateného podľa odseku 1.

§ 4
Zníženie poplatku a jeho čiastočné vrátenie

 1. Poplatok za konanie pred rozhodcami sa znižuje o 30%, ak spor rozhoduje jediný rozhodca.
 2. Ak vezme žalobca žalobu, žalovaný vzájomnú žalobu či námietku započítania späť, do odoslania predvolania na ústne pojednávanie vráti Rozhodcovský súd 75% zaplateného poplatku.
 3. Ak žalobca vezme žalobu, poprípade žalovaný vzájomnú žalobu (protižalobu) späť najneskoršie v pracovný deň pred dňom určeným na prvé ústne pojednávanie, najmä v dôsledku toho, že účastníci konania vyriešili spor zmierom i v iných prípadoch, alebo keď Rozhodcovský súd dostal do určeného dňa oznámenie, že sa účastníci konania zriekajú rozhodnutia sporu v konaní pred Rozhodcovským súdom, vráti sa žalobcovi, poprípade žalovanému 50 % poplatku zaplateného z hodnoty žaloby, poprípade vzájomnej žaloby.
 4. Ak v dôsledku okolností uvedených v odseku 3, sa konanie zastaví pri prvom ústnom pojednávaní, rozhodnú o čiastočnom vrátení poplatku rozhodcovia v rozhodcovskom rozsudku alebo uznesení o zastavení konania. Ak ešte nebol určený rozhodcovský senát, rozhodne o vrátení poplatku generálny tajomník podľa pokynov predsedu.
 5. V prípadoch zjednodušeného konania, písomné konanie - pojednávanie bez účasti strán, len na základe predložených písomností bez ústneho pojednávania vo veci samej, sa znižuje poplatok o 30 %. Ak sa ukáže v priebehu konania, že sú predložené písomnosti nedostatočné pre rozhodnutie a senát (jediný rozhodca) nariadi ústne pojednávanie, k zníženiu poplatku nedôjde. Pokiaľ bol zaplatený na začiatku konania pred rozhodcami znížený poplatok z titulu zjednodušeného konania a bolo potrebné nariadiť ústne pojednávanie, je žalobca povinný doplatiť na výzvu Rozhodcovského súdu 30% poplatku.
 6. Pri kumulácii dôvodov o znížení poplatkov podľa predchádzajúcich odsekov znižuje sa maximálne celkový poplatok o 50%.

§ 5
Zvýšenie poplatku

 1. Poplatok za konanie pred rozhodcami sa zvyšuje, ak sa na rozhodcovskom konaní zúčastňujú viac ako dve strany, a to o 30% za každého ďalšieho účastníka (strana, vedľajší účastník a pod.).
 2. Ak žalobca hradí zvýšený poplatok, ktorý pripadá na druhú a každú ďalšiu žalovanú stranu, postupuje sa primerane podľa § 2 týchto Pravidiel.
 3. Každý vedľajší účastník konania hradí sám zvýšený poplatok, ktorý naň pripadá.

§ 6
Zrýchlené konanie

 1. Strany môžu požiadať Rozhodcovský súd o zrýchlené konanie. Urobia to na základe písomnej dohody predloženej Rozhodcovskému súdu, s vydaním rozhodcovského rozsudku do jedného mesiaca od zaplatenia poplatku za konanie pred rozhodcami zvýšeného o 75% alebo na žiadosť žalobcu s vydaním rozhodcovského rozsudku do 4 mesiacov od zaplatenia poplatku za konanie pred rozhodcami zvýšeného o 50%.
 2. Ak sa rozhodcovský rozsudok nevydá v lehotách podľa odseku 1 alebo v predĺženej lehote dohodnutej stranami alebo žalobcom, Rozhodcovský súd vráti zvýšený poplatok strane, ktorá ho zaplatila.

§ 7
Poplatok pri vzájomnej žalobe, poprípade pri námietke o započítaní

Pre vzájomnú žalobu poprípade námietku o započítaní, platia tie isté ustanovenia o poplatku ako pre hlavnú žalobu.

§ 8
Rozdelenie poplatku

 1. Poplatok ide spravidla na ťarchu strany, ktorá v spore neuspela.
 2. Ak sa žalobe čiastočne vyhovelo, rozdelí sa úhrada poplatku medzi strany v pomere prisúdenej a zamietnutej časti žalobného nároku.
 3. Každý vedľajší účastník konania hradí sám zvýšený poplatok, ktorý naňho pripadá.
 4. Strany sa môžu dohodnúť medzi sebou na inom rozdelení poplatkov, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2.

§ 9
Paušál na správne náklady Rozhodcovského súdu

 1. Na správne náklady Rozhodcovského súdu podľa § 1 odsek 3 týchto Pravidiel je žalobca povinný poskytnúť Rozhodcovskému súdu paušálnu čiastku v lehote určenej generálnym tajomníkom vo výške uvedenej v Sadzobníku podľa hodnoty sporu. Obdobne sa postupuje aj pri vzájomnej žalobe (protižalobe).
 2. Pri rozhodovaní sporu jediným rozhodcom znižuje sa paušál o 20%.
 3. V prípade zjednodušeného konania – písomné konanie, len na základe predložených písomností bez ústneho pojednávania vo veci samej, znižuje sa paušál o 20%. K zníženiu paušálu nedôjde, ak senát alebo rozhodca nariadi ústne pojednávanie. Pokiaľ sa zaplatil na začiatku konania pred rozhodcami znížený paušál z titulu zjednodušeného konania – písomného konania a bolo potrebné nariadiť ústne pojednávanie, je žalobca povinný doplatiť na výzvu Rozhodcovského súdu 20% paušálu.
 4. Pri kumulácii dôvodov zníženia paušálu podľa predchádzajúcich odsekov znižuje sa maximálne paušál o 30%
 5. V pásmach 1. - 6. Sadzobníka sa paušál neznižuje.
 6. Ak vezme žalobca žalobu, poprípade žalovaný vzájomnú žalobu v lehote podľa § 4 odsek 2 týchto Pravidiel späť, vráti sa 25% zaplateného paušálu.
 7. Ak vezme žalobca žalobu, poprípade žalovaný vzájomnú žalobu v lehote podľa § 4 ods. 3 týchto Pravidiel späť, vráti sa 20% zaplateného paušálu.
 8. Lehotu na úhradu paušálu na správne náklady môže generálny tajomník Rozhodcovského súdu na základe odôvodnenej žiadosti predĺžiť, najviac však o jeden mesiac.
 9. Paušál na správne náklady sa určí a hradí spravidla v mene poplatku za konanie pred rozhodcami podľa § 2 týchto Pravidiel.
 10. Nezaplatenie vypočítaného paušálu na správne náklady žalobcom v určenej alebo podľa odseku 6 v predĺženej lehote, má za následok, že sa konanie zastaví. To obdobne platí aj pri vzájomnej žalobe (protižalobe).
 11. Ak je v priebehu konania potrebné zvýšiť paušál na správne náklady v súvislosti so zvýšením predmetu sporu, postupuje sa primerane podľa predchádzajúcich odsekov. Kým sa nezaplatí dodatočná úhrada paušálu, neprihliada sa na zvýšenie hodnoty predmetu sporu.
 12. Ustanovenia § 5 týchto Pravidiel o zvýšení poplatku sa použijú primerane i pri zvýšení paušálu na správne náklady Rozhodcovského súdu.

§ 10
Spôsob platenia paušálu na správne náklady

 1. Správne náklady hradia účastníci konania obdobne ako poplatok za konanie pred rozhodcami podľa § 2 týchto Pravidiel.
 2. O správnych nákladoch sa s konečnou platnosťou rozhoduje v rozhodcovskom rozsudku alebo v uznesení o zastavení konania.
 3. Za správne náklady Rozhodcovského súdu zodpovedá Rozhodcovskému súdu i účastník konania, ktorému bola prisúdená náhrada nákladov voči druhému účastníkovi konania.

§ 11
Osobitné náklady

 1. Na krytie osobitných nákladov, ktoré vzniknú Rozhodcovskému súdu pri prejednávaní konkrétneho sporu podľa § 1 odsek 4 týchto Pravidiel, sú účastníci konania povinní zložiť zálohu vo výške a v lehote, ktoré stanoví Predsedníctvo Rozhodcovského súdu, senát alebo rozhodca alebo generálny tajomník Rozhodcovského súdu. Táto povinnosť môže byť uložená len jednému účastníkovi konania, ak dal podnet na osobitné náklady alebo vzniknú v jeho vlastnom záujme. Za osobitné náklady sa považujú aj náklady vzniknuté v súvislosti s uplatňovaním práv účastníkov konania podľa § 3 Rokovacieho poriadku RS SOPK. Pokiaľ nie je vypočítaná záloha zložená, úkony, o ktoré sa opiera, sa nevykonajú.
 2. Ak je nutné v priebehu konania zvýšiť zálohu na osobitné náklady, pretože čiastka vypočítaná podľa odseku 1 nestačí na krytie týchto nákladov, sú účastníci konania, poprípade účastník konania, ktorý dal podnet na tieto náklady alebo ak sú v jeho vlastnom záujme, povinní na výzvu Predsedníctva Rozhodcovského súdu, senátu alebo rozhodcu, alebo generálneho tajomníka Rozhodcovského súdu, poskytnúť (i opakovane) ďalšiu zálohu v určenej lehote. V prípade nezaplatenia ďalšej zálohy na osobitné náklady, platí primerane posledná veta odseku 1.
 3. O osobitných nákladoch sa s konečnou platnosťou rozhoduje v rozhodcovskom rozsudku alebo v uznesení o zastavení konania. O spôsobe platenia osobitných nákladov platia primerane ustanovenia § 2 a § 10 týchto Pravidiel.
 4. Osobitné náklady, ktoré vzniknú Rozhodcovskému súdu tým, že sa na žiadosť jednej strany prekladajú písomnosti strán, ich oznámenie a pod., ako aj dopyty, vyjasnenia a odporúčania rozhodcovského senátu ( jediného rozhodcu ) alebo Predsedníctva Rozhodcovského súdu do iného jazyka, ako je jazyk konania pred rozhodcami, hradí táto strana. To isté platí, ak ide napr. o preklad rozhodcovského rozsudku alebo uznesenia rozhodcovského senátu (jediného rozhodcu) alebo uznesenia Predsedníctva Rozhodcovského súdu, ako aj o odmenu tlmočníka, odmenu znalca.

§ 12
Výdavky strán

Každý účastník konania spravidla znáša výdavky, ktoré mu vznikli, sám. V rozhodcovskom rozsudku alebo uznesení o zastavení konania, môže byť v odôvodnených prípadoch priznaná účastníkom konania náhrada ich výdavkov.

§ 13
Výnimky

Ako výnimku z ustanovení § 8 až 10 týchto Pravidiel môže Rozhodcovský súd uložiť jednému účastníkovi konania, aby nahradil druhému účastníkovi konania náklady, ktoré tento zbytočne vynaložil na základe neúčelných alebo nepotrebných úkonov prvého účastníka konania. Takýmito úkonmi sa rozumejú úkony, ktoré spôsobili druhému účastníkovi konania zbytočné náklady na opatrenia v konaní, pretože neboli potrebné, najmä náklady, ktoré vznikli neodôvodneným predlžovaním konania.

§ 14
Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá o trovách rozhodcovského konania Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory nadobúdajú platnosť schválením Predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory dňa 01.10. 2002.

Poznamenávame, že osobitné podmienky v zmysle § 15 ods. 3 zák. č. 244/2002 Z. z., ktoré musí uchádzač o zápis do Zoznamu rozhodcov RS SOPK splniť, sú obsiahnuté v § 5 ods. 2 Štatútu RS SOPK.

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora