Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Dokument: Program činnosti SOPK na 4. volebné obdobie

Program činnosti SOPK
na 4. volebné obdobie na roky 2007 – 2012

Slovenská obchodná a priemyselná komora (ďalej len SOPK, alebo komora) stavia svoju filozofiu na jednoduchej premise – tvorba všetkých materiálnych hodnôt a bohatstva je výsledkom podnikania a preto chápeme jej úlohu v pozícii reprezentanta záujmov slovenských podnikateľských subjektov. V tejto pozícii bude SOPK vystupovať ako:

 1. Podporovateľ všeobecných ekonomických záujmov
  Prioritnou úlohou SOPK je artikulovať a reprezentovať všeobecné ekonomické záujmy. Preto komora podporuje otvorenú dynamickú a konkurenčne schopnú ekonomiku umožňujúcu slobodný rozvoj podnikania. Podporuje tiež prezentovanie slovenských firiem a výrobkov v zahraničí a povzbudzuje zahraničné investície na Slovensku.
 2. Nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky a kritický partner na úrovni národnej, európskej a globálnej ekonomiky
  Ako legálny a nezávislý hovorca trhu a jeho hráčov komora chráni záujmy firiem, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej, európskej a globálnej dimenzii.
 3. Partner v oblasti legislatívnej procedúry
  Úloha zastupovania záujmov podnikov sa realizuje cez aktívnu účasť komory v legislatívnom procese. Komora sa vyjadruje ku všetkým návrhom zákonov a právnych noriem, ktoré sa dotýkajú podnikania v oblastiach vymedzených pre komoru zákonom.
 4. Poskytovateľ služieb podnikateľským subjektom
  SOPK sa vyprofilovala ako jediný významný poskytovateľ služieb v oblasti podnikania, vzdelávania, právnom servise tak pre svojich členov ako aj pre všetky zainteresované subjekty na území Slovenskej republiky

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako reprezentant slovenskej podnikateľskej sféry v tuzemsku i v zahraničí, bude aj v 4. päťročnom funkčnom období 2007 – 2012 presadzovať a podporovať rastovú koncepciu rozvoja slovenskej ekonomiky. Len ďalším zvyšovaním výkonnosti a konkurenčnej schopnosti hospodárskej a podnikateľskej sféry na Slovensku je možné zabezpečiť optimálny trvaloudržateľný hospodársky rast, znížiť pretrvávajúci deficit ekonomickej úrovne voči krajinám vyspelej Európy, rozšíriť pracovné príležitosti, odstrániť vnútorné regionálne disparity a vytvoriť reálne podmienky pre rozvoj vedomostnej ekonomiky a spoločnosti.

SOPK A ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKANIA SR

V záujme odstránenia niektorých pretrvávajúcich príčin nedostatočnej výkonnosti ekonomiky, v záujme ďalšieho skvalitnenia podnikateľského prostredia a vytvorenia predpokladov pre dlhodobo udržateľný rast ekonomiky SR bude SOPK spolupôsobiť pri presadzovaní nasledovných opatrení:

 1. Dopracovať dlhodobú rozvojovú stratégiu Slovenska, ako východiska pre formovanie hospodárskej politiky v ďalšom období.
  Dlhodobú rozvojovú stratégiu vytvoriť pri rešpektovaní toho, čo Slovensko môže reálne dosiahnuť v priebehu 10 až 15 rokov pri maximálnom využití prínosov z členstva v EÚ. Pritom podporiť tie sektory výroby a služieb, ktoré sú z dlhodobého hľadiska perspektívne v európskom ekonomickom priestore. V stratégii jasne definovať stav a vývoj v sektoroch ekonomiky po odpredaji majetku štátu. Rozvojovú stratégiu zamerať na prekonanie existujúcej technologickej a inovačnej medzery voči krajinám EÚ, ktorá bude podporovať súťaživosť a zvyšovanie konkurencieschopnosti, využívať bude prínosy globalizácie, bude doplnená o program inovačného rozvoja a bude v nej zachovaný princíp sústredenia sa na malý počet základných cieľov a princíp ich razantného presadzovania. Akcentovať pritom tie smery, ktoré zabezpečia maximalizáciu umiestnenia produkcie s vyššou pridanou hodnotou na Slovensku.
 2. Pri reformách ekonomického a sociálneho systému dosiahnuť širší spoločenský konsenzus.
  Pri reformách kontinuálne hodnotiť dopady na podnikateľskú sféru a obyvateľstvo, s cieľom zlepšovania podmienok pre rozvoj podnikania. Rešpektovať pritom princíp plnenia strategických dlhodobých cieľov.
 3. Komplexne a dôsledne reformovať vzdelávací systém z hľadiska zlepšenia jeho kvality.
  Vzhľadom k stále väčšiemu zapájaniu Slovenska do svetovej ekonomiky treba zásadne zvýšiť kvalitu jazykovej prípravy a začať poskytovať ekonomické minimum na všetkých stupňoch a druhoch škôl. Zabrániť neefektívnemu kvantitatívnemu rozvoju školstva, sústrediť sa na kvalitu učiteľov, vedeckovýskumných výstupov univerzít, kvalitu absolventov, atď. Investície do školstva musia priniesť zásadnú zmenu kvality školstva. Zásadne dbať o prispôsobenie štruktúry absolventov škôl aktuálnym, ale najmä dlhodobým potrebám na trhu práce. Obsahom štúdia motivovať absolventov škôl k samozamestnávaniu.
 4. Podporiť výskumnú a vývojovú základňu, predovšetkým aplikovaný výskum, vytvoriť programový a inštitucionálny rámec technologického a inovačného rozvoja.
  Pri financovaní vedy, výskumu a inovácií využiť kombináciu financovania z verejných zdrojov, súkromných zdrojov vrátane rizikového kapitálu a zo štrukturálnych fondov EÚ. Realizovať projektové financovanie vedy a výskumu a zvýšiť investície štátu do vedy a výskumu.
 5. Pokračovať vo vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia.
  V tejto súvislosti znižovať najmä odvodové zaťaženie, pokračovať v znižovaní daňového zaťaženia, vytvoriť podmienky na platenie daní a odvodov do jedného centra, zjednodušiť celý sociálny systém v záujme motivácie k zamestnanosti, pokračovať v dôslednej decentralizácií štátnej správy na samosprávu, presadzovať partnerstvo verejnej správy so súkromným sektorom. V maximálnej miere podporovať malé a stredné podnikanie, hlavne umožnením získavania zdrojov. Zaviesť mechanizmus účinnej podpory exportu. Striktne dodržiavať princíp rovnosti domácich a zahraničných podnikateľov.
 6. Zlepšiť podmienky pre vymáhateľnosť práva.
  V tejto súvislosti zlepšiť najmä podmienky na spravodlivé riešenie sporov bez zbytočných prieťahov, zlepšiť praktický výkon súdnictva, zlepšiť podmienky pre rozšírenie aktivít rozhodcovského súdnictva, uplatňovať účinné nástroje na odhaľovanie a sankcionovanie korupcie a klientelizmu, v oblasti verejného obstarávania obmedziť možnosť vylúčenia verejných súťaží, resp. ich zneužitia na formálne súťaže v štátnej správe aj v samospráve.
 7. Podporiť investovanie.
  Súčasná infraštruktúra Slovenska pôsobí limitujúco nielen pokiaľ ide o rozvoj investícií, ale začína pôsobiť ako rizikový faktor z hľadiska budúceho rastu ekonomiky a jej regionálnej rovnováhy. Z uvedeného dôvodu s využitím fondov EÚ razantnejšie podporovať jej dobudovanie. Pri štátnej podpore využiť regionálny princíp a širšie využitie vedecko-technického potenciálu krajiny. Podporovať high-tech investície a rozšírenie ekonomického portfólia, ktoré zabezpečí prechod z montážneho charakteru ekonomiky na high-tech a finálne produkty a služby. Osobitnú pozornosť venovať cestovnému ruchu.

POSTAVENIE SOPK VO VNÚTROŠTÁTNYCH VZŤAHOCH

V záujme zlepšenia postavenia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v spoločnosti a zvýšenia jej vplyvu na žiaduci vývoj ekonomiky a na zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania na Slovensku v ďalšom období sa Slovenská obchodná a priemyselná komora v 4. volebnom období na roky 2007 – 2012 zameria najmä:

 • na zvyšovanie členskej základne – organizovanie komorových dní pre nečlenov,
 • na presadenie takej legislatívnej úpravy postavenia komory, ktorá by zvýraznila jej pozíciu v oblasti reprezentovania ekonomických záujmov Slovenskej republiky doma i v zahraničí, najmä v proexportnej politike, v rozhodcovskom súdnictve, v servise pre slovenské podnikateľské subjekty a v oblasti čerpania a využívania štrukturálnych fondov EÚ,
 • na pokračovanie v dôslednej regionalizácii komory v priamej väzbe na decentralizáciu štátnej správy; bude to však vyžadovať od regionálnych štruktúr komory, aby sa stali partnermi regionálnych samospráv a aby tak, ako SOPK na celoštátnej úrovni, spoluvytvárali podnikateľské prostredie na regionálnej úrovni v súčinnosti s regionálnymi samosprávami,
 • na aktivity, činnosť a skvalitňovanie poskytovaných služieb, ktoré jej vyplývajú zo zákona o obchodných a priemyselných komorách ako verejnoprávnej inštitúcie
  • spolupráca pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti podnikania,
  • organizovanie obchodných misií do a zo zahraničia,
  • informácie o podmienkach podnikania v zahraničí,
  • vydavateľská činnosť,
  • propagácia členov v tuzemsku a v zahraničí vrátane účasti na výstavách a veľtrhoch,
  • vydávanie osvedčení o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode,
  • zmierovacie konania v hospodárskych sporoch medzi členmi,
  • vyhľadávanie obchodných partnerov v tuzemsku a zahraničí,
  • poskytovanie poradensko-konzultačných služieb v otázkach spojených s podnikaním v hospodárskej sfére,
  • organizovanie vzdelávacej činnosti,
 • na aktivity a činnosť, ktoré v súčasnosti úspešne zabezpečujú obchodné a priemyselné komory najmä v krajinách EÚ,
 • na zvýšenie a skvalitňovanie informovanosti podnikateľskej sféry o aktivitách komory prostredníctvom web stránky SOPK, jej regionálnych komôr a sekcií,
 • na doriešenie priestorového umiestnenia komory,
 • na podporu dopracovania dlhodobej rozvojovej stratégie Slovenska vo väzbe na potenciál krajiny s cieľom vybudovania poznatkovej ekonomiky a vedomostnej spoločnosti,
 • na podporu a spoluvytváranie štandardného podnikateľského prostredia motivujúceho k rozvoju podnikania, k tvorbe pracovných miest a k zvyšovaniu zamestnanosti,
 • na väčšiu angažovanosť v oblasti zlepšenia podmienok pre vymáhateľnosť práva,
 • na spoluprácu pri príprave podnikateľskej sféry na zavedenie eura,
 • na spoluprácu pri vytváraní vhodného legislatívneho prostredia pre rozvoj podnikania, najmä aktívnou účasťou v procese prípravy právnych noriem pre podnikanie,
 • na zvýšenie významu rozhodcovského konania pre urýchlené vybavenie obchodno-právnych sporov a na posilnenie pozície Rozhodcovského súdu SOPK,
 • na podporu pri optimalizácii, resp. znižovaní daňového a odvodového zaťaženia podnikateľov,
 • na spoluprácu pri podpore rozvoja cestovného ruchu na Slovensku,
 • na spoluprácu pri efektívnom vynakladaní verejných zdrojov na verejné investície a infraštruktúru s cieľom zamedziť ich plytvaniu dôslednou väzbou na dlhodobé strategické rozvojové zámery štátu,
 • na zvýšenie vplyvu komory pri rozhodovaní o použití štrukturálnych fondov EÚ v prospech podnikateľskej sféry,
 • na zvýšenie počtu a ponuky stretnutí podnikateľov s významnými osobnosťami hospodárskeho a politického života k aktuálnym otázkam hospodárskej politiky – tzv. Komorové hospodárske fórum na úrovni centra i regiónov
 • na podporu uplatňovania etických princípov v podnikaní,
 • na vytvorenie systému dlhodobého vzdelávania – projekt kurzov na témy zamerané pre rozbeh a udržanie podnikateľskej činnosti - pre MSP, atď.

POSTAVENIE SOPK V MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH

Ťažiskom činnosti komory v tejto oblasti bude, v súlade so stratégiou a prioritami vnútorného trhu Európskej únie ako aj Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013, poskytovať tak členom SOPK, ako aj ďalším záujemcom z podnikateľskej sféry kvalifikované informácie o jednotnom európskom podnikateľskom prostredí a o trhoch v tretích krajinách, doma i v zahraničí vytvárať podmienky pre nadväzovanie firemných kontaktov v rôznych odvetviach hospodárstva a tak prispieť k rozvoju a posilneniu slovenskej ekonomiky v rámci jednotného vnútorného trhu EÚ ako aj na ďalších svetových trhoch.

Aktivity v tejto oblasti budú zamerané na informovanie podnikateľskej sféry o prijatých legislatívnych normách EÚ ovplyvňujúcich formovanie európskeho podnikateľského prostredia, ako aj o dovozných a vývozných predpisoch a regulácii zahraničného obchodu medzi EÚ a tretími krajinami, o bilaterálnych obchodných dohodách EÚ s tretími krajinami a o technických predpisoch na posudzovanie zhody a prístupe na trh podľa dohovoru WTO a smerníc EÚ o vzájomnom uznávaní vyhlásení o zhode medzi ES a USA, Japonskom, Kanadou a krajinami EZVO.

SOPK sa bude vo svojej činnosti vo zvýšenej miere venovať aj zabezpečeniu informovanosti podnikateľskej sféry o prípravách a postupoch súvisiacich s prijatím jednotnej meny euro. V tejto súvislosti v spolupráci s NBS a orgánmi Európskej komisie pripraví sériu celoslovenských seminárov a worshopov, čím prispeje k hladkému prechodu na jednotnú menu v plánovanom termíne od 1. januára 2009.

Popri jestvujúcej aktívnej účasti v medzinárodných inštitúciách - v MOK v Paríži, v Eurochambres v Bruseli, v OECD, v Ekonomickom a sociálnom výbore EÚ, a ďalších, bude SOPK organizovať vlastné aktivity, podieľať sa na aktivitách súvisiacich s adaptáciou podnikateľov na podmienky jednotného trhu a na podmienky eurozóny.

Účelne a v žiadúcej teritoriálnej štruktúre rozvíjať spoluprácu s obchodnými a priemyselnými komorami, podľa potrieb a záujmov podnikateľskej sféry a potrieb slovenskej zahranično-ekonomickej politiky.

Vyhľadávať možnosti účasti komory, jej regionálnych komôr a členských firiem na projektoch v rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013 a čerpanie štrukturálnych fondov v prospech podnikateľskej sféry, úzko spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávami VÚC. Vytvárať podmienky pre zriadenie implementačnej jednotky pre čerpanie štrukturálnych fondov EÚ na úrovni SOPK a jej regionálnych štruktúr.

ČINNOSŤ APARÁTU A ODBORNÝCH ORGÁNOV SOPK

Zvyšovať profesionalitu práce aparátu úradu komory a jej regionálnych štruktúr.

V záujme plynulého plnenia komorových činností a služieb, uplatniť nové podmienky pre zriaďovanie a činnosť existujúcich regionálnych komôr SOPK.

Prehlbovať zapájanie odborných výborov a branžových sekcií do legislatívneho procesu pre rozvoj podnikania.

Prehĺbiť spoluprácu SOPK s inými podnikateľskými inštitúciami v záujme koordinovaného obhajovania záujmov a ochrany podnikateľskej sféry.

Zvýšiť aktivity Platformy mladých podnikateľov a Platformy žena v podnikaní.

Zabezpečiť prípravu, bezproblémový prechod a následné používanie euro v podmienkach SOPK (stanovenie členských príspevkov, stanovenie cien služieb, stanovenie platov, odmien, príspevkov, prevod účtovníctva a informačného systému na euro, prepočet všetkých zostatkov majetku a záväzkov, a pod.).


Bratislava, 24. apríla 2007
Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora