Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Siedmy rámcový program výskumu a technického rozvoja 2007-2013
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:18.08.2008 (3276x prečítané)

Siedmy rámcový program výskumu a technického rozvoja 2007-2013

Siedmy rámcový program výskumu a technického rozvoja 2007-2013 je hlavným nástrojom EÚ na financovanie výskumu v Európe, s rozpočtom 50,5 miliárd Eur. Podporuje výskum vo vybraných prioritných oblastiach – cieľom je etablovať alebo udržať postavenie EÚ ako svetového lídra v týchto sektoroch. 7RP sa skladá zo 4 špecifických programov: SPOLUPRÁCA, NÁPADY, ĽUDIA a KAPACITY, ktoré sa ďalej členia na podprogramy. Plus piaty špecifický program jadrového výskumu.

Spolupráca: Rozpočet: 32 miliárd Eur:
V rámci programu „Spolupráca“ sa podpora výskumu bude poskytovať pre projekty medzinárodnej spolupráce v Európskej únii i za jej hranicami. V 10 tematických oblastiach zodpovedajúcich rozhodujúcim oblastiam vedy a výskumu bude tento program posilňovať pokrok v znalostiach a v technológii. Podporovať a zintenzívňovať sa bude výskum na riešenie sociálnych, hospodárskych, environmentálnych výziev Európy, otázok verejného zdravotníctva a priemyslu, slúžiť pre dobro verejnosti a podporu rozvojových krajín.

„Spolupráca“ podporuje výskumné činnosti v nasledujúcich tematických oblastiach:

 • Zdravie
 • Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Nanovedy, nanotechnológie
 • Energia
 • Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
 • Doprava (vrátane letectva)
 • Sociálno-ekonomické a humanitné vedy
 • Vesmír
 • Bezpečnosť.

Nápady: Rozpočet: 7.4 miliárd Eur
Program „Idei“ združuje všetky činnosti, ktoré majú byť implementované Európskou radou pre výskum (ERC). Očakáva sa, že ERC dostane pomerne veľkú nezávislosť s cieľom rozvíjania vysokého hraničného výskumu na európskej úrovni, ďalej rozvíjať excelenciu v Európe a posilňovať svoj profil na medzinárodnej úrovni. Tento program posilní dynamický charakter, kreativitu a excelenciu európskeho výskumu na hraniciach Poznani. Budú sa financovať projekty na základe návrhov predložených výskumnými pracovníkmi zo súkromného i z verejného sektora, tematicky zamerané podľa ich vlastného výberu, pričom jediným kritériom je vynikajúca úroveň hodnotená odborným posúdením.

Ľudia: Rozpočet: 4.7 miliárd Eur
Program „Ľudia“ ponúka jednotlivcom príležitosť vybrať si kariéru vo výskume. Európski výskumní pracovníci musia byť motivovaní zostať v Európe a súčasne najlepší výskumní pracovníci sveta musia byť priťahovaní excelenciou a infraštruktúrou európskeho výskumu. Rozvíjajúc pozitívne skúsenosti z programu „Akcie Marie Curie“, program „Ľudia“ by mal motivovať jednotlivcov k vstupu do profesie výskumného pracovníka; štrukturovať ich odbornú prípravu pre výskum ponukou vhodných možností a motivovať k mobilite v rámci toho istého sektoru. Mobilita výskumných pracovníkov je nielen kľúčom k rozvoju kariéry výskumných pracovníkov, ale rovnako tak je dôležitá aj z hľadiska zdieľania a prenosu znalostí medzi krajinami a sektormi.

Kapacity: Rozpočet: 4.2 miliárd Eur
Program „Kapacity“ je zameraný na optimalizovanie využívania a rozvoja výskumných infraštruktúr pri súčasnom zlepšovaní inovatívnej kapacity malých a stredných podnikov ako prínosov z výskumu. Tento program je koncipovaný ako podpora výskumne zameraných regionálnych klastrov a súčasne na odblokovanie výskumného potenciálu v konvergenčných a najvzdialenejších regiónoch EÚ. Podpora má byť poskytovaná pre horizontálne akcie a opatrenia, zdôrazňujúce medzinárodnú spoluprácu. A nakoniec, na základe iniciatív programu „Kapacity“ by sa európska spoločnosť a veda mali ešte viac zomknúť.

Program „Kapacity“ bude pôsobiť v šiestich širokých oblastiach:

 • Výskumné infraštruktúry;
 • Výskum na prospech MSP;
 • Znalostné regióny a podpora pre výskumne zamerané regionálne klastre;
 • Výskumný potenciál Konvergenčných regiónov;
 • Veda v spoločnosti;
 • Podpora koherentného rozvoja výskumných politík;
 • Medzinárodná spolupráca.

Podrobnejšie informácie na: Seventh Framework Programme (FP7).

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora