Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Verejné obstarávanie
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:24.03.2009 (13928x prečítané)

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa realizuje podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Verejným obstarávaním sa rozumejú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na:

 1. dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb,
 2. koncesie na stavebné práce,
 3. súťaž návrhov a
 4. správu vo verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávateľom na účely tohto zákona je:

 1. Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
 2. obec,
 3. vyšší územný celok,
 4. právnická osoba,
 5. združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v bode a) až d)

Medzi hlavné postupy vo verejnom obstarávaní patria:

 1. verejná súťaž,
 2. užšia súťaž,
 3. rokovacie konania,
 4. súťažný dialóg

Subjekt, ktorý je obstarávateľom v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní je povinný podľa zákona vykonať verejné obstarávanie na služby, resp. tovary obstarávané za účelom realizácie projektu. Zákon je pritom smerodajný a aplikuje sa na konečných prijímateľov, ktorí pod neho spadajú v plnom znení. Za vykonanie verejného obstarania zodpovedá žiadateľ, ktorý vykonáva verejné obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb pre verejné obstaranie.

Subjekt, ktorý nie je obstarávateľom v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, nie je povinný vyhlásiť za účelom obstarania služieb, resp. tovarov pre účely projektu verejné obstarávanie. V súlade s požiadavkou príslušných riaditeľstiev z Európskej komisie však Riadiaci orgán vyžaduje, aby subjekt podľa bodu 2 vykonal aspoň prieskum trhu. resp. verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.


Finančné limity

Zákazka je nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.

Nadlimitná zákazka vzniká, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako

 1. 154.000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4,
 2. 236.000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4,
 3. 154.000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a), okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v písmene e),
 4. 236.000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e),
 5. 236.000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii 8 prílohy č. 2, kategórii 5 telekomunikačné služby podľa spoločného slovníka obstarávania zodpovedajúce kódom CPC 7524, 7525, 7526 a služby uvedenej v prílohe č. 3 zadávanú verejným obstarávateľom,
 6. 473.000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom,
 7. 5.923.000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitná zákazka vzniká, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:

 1. 2.000.000 Sk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
 2. 12.000.000 Sk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Podprahová zákazka vzniká, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne:

 1. rovnaká alebo vyššia ako 1.000.000 Sk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
 2. rovnaká alebo vyššia ako 4.000.000 Sk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom vzniká, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4 písm. a) a b) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Postupy zadávania zákaziek a všetky ďalšie potrebné informácie môžete získať na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.


Pomoc pri Verejnom obstarávaní zo siete EEN

Sieť Enterprise Europe Network ponúka podnikateľom možnosť prehľadu najaktuálnejších výziev a tendrov prostredníctvom služby TED (Tenders Electronic Daily), kde nájdete uverejnené výzvy z 33 krajín, ktoré sú do siete zapojené. Viac na: www.enterprise-europe-network.sk v sekcii Tipy (pravý stĺpec).

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej ÚnieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora