Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Smernica Európskeho parlamentu a rady ktorým sa mení a  dopĺňa nariadenie (ES) č.  1080/2006 o  Európskom fonde regionálneho rozvoja
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:29.05.2009 (3035x prečítané)

Smernica Európskeho parlamentu a rady (ES) č. zo 6. mája 2009, ktorým sa mení a  dopĺňa nariadenie (ES) č.  1080/2006 o  Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť investícií do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov energie v oblasti bývania

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o  založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 162, so zreteľom na návrh Komisie, so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál­neho výboru. Stanovisko z 25. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom ve­stníku), po porade s Výborom regiónov, konajúc v  súlade s  postupom ustanoveným v  článku  251 zmluvy. Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 (zatiaľ neuverej­nené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 5. mája 2009.

keďže:

 1. S cieľom posilniť dlhodobo udržateľný potenciál rastu Eu­rópy prijala Komisia 26.  novembra 2008 oznámenie o pláne hospodárskej obnovy Európy, v ktorom sa posu­dzuje význam investícií zameraných na zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov vrátane sektora bývania.
 2. Európsky fond regionálneho rozvoja podporuje interven­cie v sektore bývania vrátane energetickej efektívnosti, iba ak sú v prospech členských štátov, ktoré pristúpili k Eu­rópskej únii 1. mája 2004 alebo po tomto dátume, a sú splnené podmienky stanovené v článku 7 ods. 2 nariade­nia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006. Takáto podpora investícií do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov energie v sektore býva­nia by mala byť dostupná pre všetky členské štáty.
 3. Podpora by sa mala poskytnúť pre tie investície, ktoré sa uskutočňujú v rámci verejných systémov v súlade s cieľmi smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využi­tia energie a energetických službách.
 4. S cieľom zabezpečiť, aby sa dosiahli ciele politiky súdrž­nosti stanovené v článku 158 zmluvy, intervencie by mali podporovať sociálnu súdržnosť.
 5. Európsky dvor audítorov odporučil vo svojej výročnej správe za rok 2007, aby legislatívne orgány a Komisia boli pripravené prehodnotiť návrh budúcich výdavkových pro­gramov tým, že náležite zvážia zjednodušenie základu vý­počtu  oprávnených nákladov a  väčšie využitie jednorazových súm alebo paušálnych platieb namiesto úhrady „skutočných nákladov“.
 6. S cieľom zabezpečiť potrebné zjednodušenie riadenia, sprá­vy a kontroly operácií, na ktoré poskytuje grant Európsky fond regionálneho rozvoja, najmä v spojení so systémom úhrad založeným na výsledkoch, je vhodné pridať ďalšie tri formy oprávnených nákladov, a to nepriame náklady, jed­norazové sumy a paušálne sadzby založené na štandard­ných stupniciach jednotkových nákladov.
 7. Aby sa zabezpečila právna istota, pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov, tieto ďalšie formy oprávnených nákladov by mali byť uplatniteľné na všetky granty z Európskeho fon­du regionálneho rozvoja. Preto by sa mala umožniť spätná účinnosť od 1. augusta 2006, čo je dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1080/2006.
 8. Nariadenie (ES) č. 1080/2006 by sa preto malo zodpove­dajúcim spôsobom zmeniť a doplniť, PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 7 nariadenia (ES) č. 1080/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

 1. vkladá sa tento odsek:
  1a. Výdavky na zlepšenie energetickej efektívnosti a vy­užívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie v existujúcich obytných budovách sú v  každom členskom štáte oprávnené do výšky 4 % celkového príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Členské štáty určia na účely podpory sociálnej súdržnosti vo svojich vnútroštátnych predpisoch v súlade s článkom 56 od­ s. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006 kategórie obytných budov oprávnených na financovanie.
 2. úvodná veta odseku 2 sa nahrádza takto:
  2. Výdavky na bývanie s výnimkou výdavkov na energe­tickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdro­jov energie stanovených v  odseku  1a sú oprávnené na financovanie iba v prípade tých členských štátov, ktoré pri­ stúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo po tomto dátu­me, a to za týchto podmienok:
 3. dopĺňa sa tento odsek:
  4. V prípade grantov sú nákladmi oprávnenými na finan­covanie z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvo­ja tieto náklady pod podmienkou, že vznikli v súlade s  vnútroštátnymi predpismi vrátane účtovných predpisov a podľa osobitných podmienok uvedených nižšie:
  1. nepriame náklady priznané na základe paušálnej sadzby až do výšky 20 % priamych nákladov operácie;
  2. paušálne náklady vypočítané na základe štandardnej stupnice jednotkových nákladov stanovenej členským štátom;
  3. jednorazové sumy na pokrytie celých nákladov na ope­ráciu alebo ich časti. Možnosti uvedené v bodoch i), ii) a iii) možno kombinovať len vtedy, keď sa každá z nich týka odlišnej kategórie opráv­nených nákladov alebo keď sa použijú na rôzne projekty v rámci rovnakej operácie. Náklady uvedené v bodoch i), ii) a iii) sa stanovia vopred na základe spravodlivého, nestranného a overiteľného výpočtu. Jednorazová suma uvedená v  bode  iii) nesmie presiahnuť 50 000 €.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Článok 1 ods. 3 sa však uplatňuje od 1. augusta 2006. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 6. mája 2009

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora