Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Priemyselné vlastníctvo – patenty
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:07.09.2009 (3627x prečítané)

Priemyselné vlastníctvo – patenty

Európska komisia sleduje a pravidelne hodnotí inovačnú výkonnosť a potenciál krajín EÚ. Zistené údaje zverejňuje v edícii European Innovation Scoreboard. Inovačná výkonnosť a potenciál krajín EÚ sú vyjadrené ako index a vypočítané na základe niekoľkých parametrov.

Z výskumu vyplýva, že inovačný koeficient Slovenska sa v rokoch 2004 až 2006 približoval k priemeru EÚ. V roku 2007 a taktiež v roku 2008 sa naopak začína vzďaľovať. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských regiónov je potrebné dosahovať rýchlejší rast inovačnej výkonnosti Slovenska a jeho približovanie k priemeru EÚ. Pre ilustráciu, vývoj inovačného potenciálu Českej republiky, ktorý sa vo vzťahu k priemeru EÚ vyvíja priaznivejšie.

Jednou zo skupín sledovaných parametrov, pomocou ktorých sa určuje celková inovačná výkonnosť EÚ a jednotlivých krajín, je oblasť duševného vlastníctva. V rámci tejto skupiny nás budú ďalej zaujímať parametre:

 • počet patentov podaných na Európskom patentovom úrade za rok na jeden milión obyvateľov. Krajina príslušnosti je počítaná podľa adresy vynálezcu,
 • počet nových komunitárnych ochranných známok podaných za jeden rok na jeden milión obyvateľov,
 • počet komunitárnych dizajnov podaných za jeden rok na jeden milión obyvateľov.

Zaostávanie za priemerom EÚ 27 je predovšetkým v oblasti podávania patentov. Pritom najvýkonnejšie krajiny v tejto oblasti dosahujú niekoľkonásobne vyššie hodnoty, napríklad Fínsko s počtom patentov 267 sa umiestnilo na treťom mieste, Nemecko s počtom patentov 275 na druhom a Švajčiarsko s počtom podaných patentov 411 sa umiestnilo na prvom mieste, čo nie je ani porovnateľné s hodnotou 5,8 za Slovensko.

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo je výsledkom tvorivej ľudskej činnosti nehmotnej povahy. V súčasnej spoločnosti predstavuje duševné vlastníctvo významnú hodnotu, majetok, ktorý zvyšuje konkurencieschopnosť podniku, regiónu, alebo celej krajiny. Duševné vlastníctvo sa delí na:

 • priemyselné vlastníctvo – do priemyselného vlastníctva patria typy duševného vlastníctva, ktoré majú priemyselné využitie, napríklad
  1. patenty,
  2. úžitkové vzory,
  3. ochranné známky,
  4. dizajny
  5. autorské práva a príbuzné práva – literárne a umelecké práva, do ktorých patrí ochrana pôvodných literárnych a umeleckých diel. Taktiež hudobných skladieb, televízneho vysielania, počítačových programov, databáz, reklamnej tvorby a multimédií.

Priemyselné vlastníctvo - Patenty

Vynález je vyriešenie technického problému, ktoré je nové a znamená v porovnaní so svetovým stavom techniky pokrok, prejavujúci sa novým alebo vyšším účinkom. Na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky, udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky patenty. Patent je ochranný dokument udelený na vynález, ktorý poskytuje jeho majiteľovi ochranu proti napodobňovaniu vynálezu.

Aby bolo možné patent udeliť, musí vynález spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 435/2001 Z.z.:

 • novosť - za nový sa vynález považuje, ak do dňa podania prihlášky patentu, alebo dňom podania prihlášky úžitkového vzoru, autorského osvedčenia, alebo osvedčenia užitočnosti, nebol vynález akýmkoľvek spôsobom sprístupnený verejnosti,
 • zahŕňa vynálezcovskú činnosť – za výsledok vynálezcovskej činnosti sa vynález považuje, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky,
 • priemyselne využiteľný – za priemyselne využiteľný sa vynález považuje, ak sa jeho predmet môže vyrábať, alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva.

Patenty sa môžu udeliť i na biotechnologické vynálezy, týkajúce sa výrobku, ktorý pozostáva z biologického materiálu, alebo obsahuje biologický materiál. Patentovateľný môže byť aj spôsob, akým bol biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý. Nepatentovateľnými sú objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výrobky, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier, alebo obchodnej činnosti, počítačové programy a podávanie informácií. Ďalšie spresnenia a obmedzenia patentovateľnosti sú uvedené v zákone č. 435/2001 Z.z.

Právo na podanie prihlášky má ten, kto vynález vytvoril vlastnou tvorivou činnosťou (pôvodca vynálezu). Zákon č. 435/2001 Z.z. rieši aj otázky osôb, ktoré sa podieľali na vytvorení vynálezu (spolupôvodcov) a vymedzuje práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, ak bol vynález vytvorený v rámci pracovnoprávneho vzťahu.

Zámerom tohto článku je podať základné informácie o patentoch. Vzhľadom na zložitosť a dôležitosť patentovej ochrany je pre mikropodniky, malé a stredné podniky dôležité využiť podporné služby Úradu priemyselného vlastníctva SR a patentových poradcov. Zvyšovaním inovačnej výkonnosti podnikov sa zvyšuje aj inovačná výkonnosť slovenských regiónov a celého Slovenska a tým aj jeho konkurencieschopnosť. Cieľom pochopiteľne nemá byť zvýšenie počtu podávaných patentov. To môže nastať až ako následok tvorivej vynálezcovskej činnosti. Na druhej strane však mnoho podnikateľov má a používa technické riešenia, ktoré sú patentovateľné a patentovaním môžu priniesť ďalšie finančné zdroje. Prípadné nevedomé používanie cudzích, už patentovaných technických riešení, môže priniesť zvýšenie nákladov pri prípadných riešeniach sporov. Rešeršné služby alebo prediagnostika môže byť pre mikropodniky, malé a stredné podniky v tomto zmysle zaujímavá.

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora