Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: Overovanie obchodných dokladov - vysvetlivky

Vysvetlivky SOPK pre žiadateľa o vydanie osvedčenia o nepreferenčnom pôvode tovaru SOPK podľa Naradenia Rady (EHS) č. 2913/92 - Colného kódexu ES

Osvedčenie SOPK o nepreferenčnom pôvode tovaru (ďalej len "ONP") vydáva miestne príslušná kancelária Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len "SOPK"), ktorá je zo zákona1) oprávnená osvedčovať nepreferenčný pôvod tovaru v Slovenskej republike na základe písomnej žiadosti žiadateľa (vývozcu resp. vývozcu tovaru, ak vývozca nie je výrobcom a nemá podporné doklady potrebné na preukázanie štatútu pôvodu) v prípade, že SR je krajinou exportu alebo reexportu uvedeného tovaru do tretích krajín

Žiadateľ je povinný v žiadosti o vydanie ONP uviesť údaje potrebné na určenie pôvodu tovru. Pri osvedčovaní je SOPK oprávnená požadovať predloženie okrem riadne vyplnenej žiadosti aj podporné doklady, ktorými žiadateľ dokladá svoje vyhlásenie o pôvode tovaru. Ak údaje uvedené v žiadosti nie sú postačujúce alebo vznikne pochybnosť o ich správnosti, SOPK je oprávnená požadovať od žiadateľa aj dodatočné doklady. SOPK vykoná následnú kontrolu pôvodne predložených dokladov k žiadosti, vrátane kontroly na mieste u žiadateľa, ak dôjde k žiadosti o následnú kontrolu tvz. verifikáciu, SOPK vydaného osvedčenia o pôvode zo strany colných resp. iných kompetentných regulačných orgánov štátu určenia. Žiadateľ je povinný uchovávať uvedené doklady min. 2 roky odo dňa vydania osvedčenia SOPK.

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora