Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:30.10.2009 (4569x prečítané)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah jeho príloh

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o  založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 42 a 308, so zreteľom na návrh Komisie, so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál­neho výboru konajúc v  súlade s  postupom ustanoveným v článku  251 zmluvy
keďže:

 1. v nariadení Európskeho parlamentu a  Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia  (3) sa ustanovuje, že obsah príloh II, X a XI k tomuto nariadeniu sa má určiť do dátumu, od kto­rého sa začne uplatňovať.
 2. prílohy  I, III, IV, VI, VII, VIII a  IX k  nariadeniu (ES) č. 883/2004 by sa mali upraviť tak, aby sa zohľadnili požiadavky členských štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie po prijatí tohto nariadenia, ako aj nedávny vývoj v ostat­ných členských štátoch.
 3. v článku 56 ods. 1 a článku 83 nariadenia (ES) č. 883/2004 sa odkazuje na osobitné ustanovenia na vykonávanie práv­nych predpisov určitých členských štátov, ktoré sa majú uvádzať v prílohe XI k tomuto nariadeniu. V prílohe XI sa majú zohľadniť osobitosti rozličných systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov s cieľom uľahčiť uplatňova­nie pravidiel týkajúcich sa koordinácie. Niekoľko členských štátov požiadalo o zahrnutie položiek týkajúcich sa uplat­ňovania ich právnych predpisov v oblasti sociálneho za­bezpečenia do tejto prílohy a  poskytlo Komisii právne a  praktické vysvetlenia svojich právnych predpisov a systémov.
 4. v súlade s potrebou dosiahnuť racionalizáciu a zjednodu­šenie je nutný spoločný prístup, aby sa zabezpečilo, že po­ložky týkajúce sa rôznych členských štátov, ktoré majú podobnú povahu alebo sa nimi sleduje rovnaký cieľ, sa v zásade riešia rovnakým spôsobom.
 5. keďže cieľom nariadenia (ES) č. 883/2004 je koordinovať právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia, za kto­ré nesú členské štáty výhradnú zodpovednosť, nemali by byť do tohto nariadenia zahrnuté položky, ktoré nie sú v súlade s jeho účelom alebo cieľmi, a položky, ktorých je­diným cieľom je spresniť výklad vnútroštátnych právnych prepisov.
 6. v niektorých požiadavkách boli predložené spoločné otáz­ky pre niekoľko členských štátov: je preto vhodné riešiť tie­to otázky na všeobecnejšej úrovni, a to buď ich spresnením v normatívnej časti nariadenia (ES) č. 883/2004 alebo v je­ho prílohách, ktoré by sa preto mali zodpovedajúcim spô­sobom zmeniť a  doplniť, alebo formou ustanovenia vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 89 nariadenia (ES) č. 883/2004, ale nie formou vloženia podobných po­ložiek do prílohy XI pre viaceré členské štáty.
 7. článok 28 nariadenia (ES) č. 883/2004 by sa mal zmeniť a doplniť s cieľom spresniť a rozšíriť jeho rozsah pôsobno­sti a zaistiť, aby aj rodinní príslušníci bývalých cezhranič­ných pracovníkov mali možnosť naďalej využívať liečbu v bývalej krajine zamestnania poistenca po jeho odchode do dôchodku, ak sa členský štát, v ktorom bývalý cezhra­ničný pracovník naposledy vykonával svoju činnosť, ne­ uvádza v prílohe III.
 8. je vhodné posúdiť význam, frekvenciu, rozsah a náklady v súvislosti s uplatňovaním obmedzenia nárokov na vecné dávky pre rodinných príslušníkov cezhraničných pracov­níkov podľa prílohy III k nariadeniu (ES) č. 883/2004 v prí­pade tých členských štátov, ktoré budú naďalej uvedené na zozname v uvedenej prílohe štyri roky od dátumu uplat­ňovania uvedeného nariadenia.
 9. rovnako je vhodné, aby sa určité konkrétne otázky riešili skôr v  iných prílohách k  nariadeniu (ES) č.  883/r004, podľa svojho účelu a obsahu, ako v prílohe XI k tomuto nariadeniu, aby za zabezpečila konzistentnosť príloh k tomuto nariadeniu.
 10. na niektoré položky členských štátov uvedené v prílohe VI k nariadeniu Rady (EHS) č. 1408/71 sa teraz vzťahujú niektoré všeobecné ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004. V dôsledku toho sa mnohé položky v prílohe VI, ktoré existovali v nariadení (EHS) č. 1408/71, stali nadbytočnými.
 11. na niektoré položky členských štátov uvedené v prílohe VI k nariadeniu Rady (EHS) č. 1408/71 sa teraz vzťahujú niektoré všeobecné ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004. V dôsledku toho sa mnohé položky v prílohe VI, ktoré existovali v nariadení (EHS) č. 1408/71, stali nadbytočnými.
 12. s  cieľom uľahčiť občanom používanie nariadenia (ES) č. 883/2004 pri žiadaní o informácie alebo predkladaní žiadostí inštitúciám členských štátov, by sa odkazy na právne predpisy príslušných členských štátov mali podľa potreby uvádzať aj v pôvodnom jazyku, aby nedochádzalo k ich nesprávnej interpretácii.
 13. nariadenie (ES) č. 883/2004 by sa preto malo zodpoveda­júcim spôsobom zmeniť a doplniť.
 14. v nariadení (ES) č. 883/2004 sa ustanovuje, že sa má uplat­ňovať po dátume nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia. Toto nariadenie sa teda musí uplatňovať od rovnakého dátumu.s  cieľom uľahčiť občanom používanie nariadenia (ES) č. 883/2004 pri žiadaní o informácie alebo predkladaní žiadostí inštitúciám členských štátov, by sa odkazy na právne predpisy príslušných členských štátov mali podľa potreby uvádzať aj v pôvodnom jazyku, aby nedochádzalo k ich nesprávnej interpretácii.
 15. nariadenie (ES) č. 883/2004 by sa preto malo zodpoveda­júcim spôsobom zmeniť a doplniť.
 16. v nariadení (ES) č. 883/2004 sa ustanovuje, že sa má uplat­ňovať po dátume nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia. Toto nariadenie sa teda musí uplatňovať od rovnakého dátumu.


Prijali toto nariadenie:
Nariadenie (ES) č. 883/2004 sa mení a dopĺňa takto:

Článok 1

 1. Za odôvodnenie 17 sa vkladá toto odôvodnenie: „(17a) Len čo sa právne predpisy členského štátu začnú uplatňovať na osobu na základe hlavy II tohto naria­denia, podmienky pridruženia a nároku na poberanie dávok by sa mali definovať právnymi predpismi prí­slušného členského štátu za súčasného dodržania prá­va Spoločenstva.“
 2. Za odôvodnenie 18 sa vkladá toto odôvodnenie: „(18a) Zásada jednotných uplatniteľných právnych predpi­sov má veľký význam a  mala by sa posilniť. To by však nemalo znamenať, že poskytnutie samotnej dáv­ky v súlade s týmto nariadením, ktorá zahŕňa platbu poistných príspevkov alebo poistné krytie príjemcu, má za následok, že sa právne predpisy členského štá­tu, ktorého inštitúcia túto dávku poskytla, stávajú uplatniteľnými na túto osobu.“
 3. Do článku 1 sa vkladá toto písmeno: „va) ‚vecné dávky‘ sú: i) v zmysle hlavy III kapitoly 1 (nemocenské dávky, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve) vecné dávky ustanovené v  právnych predpisoch členského štátu, ktoré sú určené na poskytnutie, sprístupnenie alebo priame zaplatenie zdravotnej starostlivosti a  doplnkových výrobkov a služieb zdravotnej starostlivosti, alebo na preplatenie ná­kladov na zdravotnú starostlivosť; zahŕňajú aj vec­né dávky dlhodobej starostlivosti; ii) v zmysle hlavy III kapitoly 2 (pracovné úrazy a cho­roby z povolania) všetky vecné dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, ako sa vymedzujú v bode i), ktoré sú ustanovené v rám­ci systémov členských štátov uplatňovaných v prí­pade pracovných úrazov a chorôb z povolania;“.
 4. V článku 3 sa odsek 5 nahrádza takto: „5. Toto nariadenie sa neuplatňuje na:
  1. sociálnu a zdravotnú pomoc alebo
  2. dávky, kde členský štát preberá zodpovednosť za škody spôsobené osobám a poskytuje im odškodnenie, napr. v súvislosti s obeťami vojny a vojenskej akcie alebo ich dôsledkov; obeťami trestných činov, atentátov alebo teroristických činov; obeťami škody zapríčinenej agentmi členských štátov počas plnenia ich povinností; alebo obeťami znevýhodňovaným z politických alebo nábo­ženských dôvodov alebo z dôvodov pôvodu.“
 5. V článku 14 sa odsek 4 nahrádza takto: „4. Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú prí­stup k dobrovoľnému poisteniu alebo voliteľnému nepretrži­tému poisteniu bydliskom v  tomto členskom štáte alebo predchádzajúcou činnosťou ako zamestnanec alebo samo­statne zárobkovo činná osoba, článok 5 písm. b) sa uplatňu­je iba na osoby, na ktoré sa už predtým vzťahovali právne predpisy tohto členského štátu na základe činnosti ako za­mestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.“
 6. V článku 15 sa slová „pomocní zamestnanci“ nahrádzajú slo­vami „zmluvní zamestnanci“.
 7. V článku 18 sa odsek 2 nahrádza takto: „2. Rodinní príslušníci cezhraničného pracovníka majú počas svojho pobytu v príslušnom členskom štáte nárok po­berať vecné dávky. Ak je však príslušný členský štát uvedený v prílohe III, ro­dinní príslušníci cezhraničného pracovníka s miestom bydli­ska v rovnakom členskom štáte ako cezhraničný pracovník majú nárok poberať vecné dávky v príslušnom členskom štá­te výhradne za podmienok ustanovených v článku 19 ods. 1.“
 8. V článku 28 sa odsek 1 nahrádza takto: „1. Cezhraničný pracovník, ktorý odišiel do dôchodku z dôvodu veku alebo invalidity, má v prípade choroby nárok naďalej poberať vecné dávky v členskom štáte, kde naposledy vykonával činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárob­kovo činná osoba, pokiaľ je toto pokračovaním liečby, ktorá sa začala v tomto členskom štáte. ‚Pokračovanie liečby‘ zna­mená pokračujúce vyšetrovanie, diagnostikovanie a liečenie choroby po celý čas jej trvania. Prvý pododsek sa primerane uplatňuje na rodinných prísluš­níkov bývalého cezhraničného pracovníka, ak sa členský štát, v ktorom cezhraničný pracovník naposledy vykonával svoju činnosť, neuvádza v prílohe III.“
 9. V článku 36 sa odsek 1 nahrádza takto: „1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné priaznivej­šie ustanovenia odsekov 2 a 2a tohto článku, článok 17, člá­nok 18 ods. 1, článok 19 ods. 1 a článok 20 ods. 1 sa tiež uplatňujú na dávky týkajúce sa pracovných úrazov alebo chorôb z povolania.“
 10. Do článku 36 sa vkladá tento odsek: „2a. Príslušná inštitúcia nemôže odmietnuť vydanie oprávnenia ustanoveného v článku 20 ods. 1 zamestnanej alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá utrpela pra­covný úraz alebo u  ktorej vznikla choroba z povolania a ktorá má nárok na dávky od tejto inštitúcie, ak jej v člen­skom štáte, v ktorom má bydlisko, nemôže byť poskytnutá liečba zodpovedajúca jej stavu v časovej lehote, ktorá je lekársky prijateľná pri zohľadnení jej súčasného zdravotného stavu a pravdepodobného vývoja jej ochorenia.“
 11. V článku 51 sa odsek 3 nahrádza takto: „3. Ak právne predpisy alebo osobitný systém členského štátu podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovuna­dobudnutie nároku na dávky tým, že daná osoba bola poistená v čase, keď vznikla poistná udalosť, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak daná osoba bola predtým poistená podľa právnych predpisov alebo v rámci osobitného systému tohto členského štátu a v čase vzniku poistnej udalosti bola proti tomu istému riziku poistená podľa právnych predpisov iného členského štátu, alebo ak táto podmienka nie je splne­ná, ak existuje nárok na dávku podľa právnych predpisov iné­ho členského štátu pre rovnaké riziká. Táto druhá podmienka sa však považuje za splnenú v  prípadoch uvedených v článku 57.“
 12. V článku 52 sa odsek 4 nahrádza takto: „4. Ak výpočet podľa odseku 1 písm. a) v jednom člen­skom štáte vždy vedie k nezávislej dávke, ktorá sa rovná ale­ bo je vyššia ako paušálna dávka vypočítaná v súlade s odsekom 1 písm. b), príslušná inštitúcia odstúpi od paušál­neho výpočtu za predpokladu, že: i) takáto situácia sa uvádza v časti 1 prílohy VIII; ii) nie sú uplatniteľné žiadne právne predpisy obsahujúce pravidlá na zamedzenie súbehu, ako sa uvádzajú v člán­koch 54 a 55, pokiaľ nie sú splnené podmienky stano­vené v článku 55 ods. 2, a iii) článok 57 nie je uplatniteľný vo vzťahu k dobám dosiah­nutým podľa právnych predpisov iného členského štátu v dôsledku špecifických okolností prípadu.“
 13. V článku 52 sa dopĺňa tento odsek: „5. Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa pau­šálny výpočet neuplatňuje na systémy poskytujúce dávky, pri ktorých výpočte sa nezohľadňujú doby, pod podmienkou, že sa tieto systémy uvádzajú v časti 2 prílohy VIII. V týchto prí­padoch má dotknutá osoba právo na výpočet dávky v súlade s právnymi predpismi dotknutého členského štátu.“
 14. V článku 56 ods. 1 písm. c) sa vkladajú slová „podľa potreby“ pred slová „v súlade s postupmi ustanovenými v prílohe XI“.
 15. V článku 56 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno: „d) v  prípade, že nie je uplatniteľné písmeno c), pretože v právnych predpisoch členského štátu sa ustanovuje, že dávka sa má vypočítať na základe iných prvkov ako je dĺžka poistenia alebo bydlisko, ktoré nesúvisia s časom, príslušná inštitúcia vo vzťahu ku každej dobe poistenia alebo bydliska dosiahnutej podľa právnych predpisov iného členského štátu zohľadní výšku akumulovaného kapitálu, kapitálu, ktorý sa považuje za akumulovaný, alebo všetky ďalšie prvky dôležité pre výpočet podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, pričom ich rozdelí podľa príslušných časových jednotiek v dotknutom dôchodkovom systéme.“
 16. V článku 57 sa dopĺňa tento odsek: „4. Tento článok sa neuplatňuje na systémy uvedené v ča­sti 2 prílohy VIII.“
 17. V článku 62 ods. 3 sa slová „cezhraničných pracovníkov, na ktorých“ nahrádzajú slovami „nezamestnané osoby, na ktoré“.
 18. Vkladá sa tento článok: „Článok 68a- Poskytovanie dávok
  V prípade, že osoba, ktorej sa majú rodinné dávky poskyto­vať, tieto dávky nevyužíva na vyživovanie rodinných prísluš­níkov, príslušná inštitúcia splní svoje právne záväzky tým, že na požiadanie a prostredníctvom inštitúcie v členskom štáte ich bydliska alebo inštitúcie či orgánu určeného na tento účel príslušným úradom členského štátu ich bydliska poskytne tieto dávky fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré v sku­točnosti vyživujú týchto rodinných príslušníkov.“
 19. Článok 87 sa mení a dopĺňa takto:
  1. odsek 8 sa nahrádza takto: „8. Ak sa v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia na osobu vzťahujú právne predpisy iného členského štá­tu, ako je členský štát určený v súlade s hlavou II naria­denia (EHS) č. 1408/71, budú sa tieto právne predpisy naďalej uplatňovať, pokiaľ sa daná situácia nezmení, a to nie dlhšie než 10 rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia, ak dotknutá osoba nepožiada, aby sa na ňu vzťahovali právne predpisy uplatniteľné podľa to­hto nariadenia. Ak sa na dotknutú osobu majú vzťahovať právne predpisy členského štátu podľa tohto nariadenia odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, podá táto osoba žiadosť príslušnej inštitúcii tohto členského štátu do troch mesiacov od dátumu nadobud­nutia účinnosti tohto nariadenia. Ak sa žiadosť podá po uplynutí uvedenej lehoty, zmena uplatniteľných práv­nych predpisov sa uskutoční v prvý deň nasledujúceho mesiaca.“;
  2. vkladajú sa tieto odseky:
   „10a. Záznamy v prílohe III zodpovedajúce Estónsku, Španielsku, Taliansku, Litve, Maďarsku a Holandsku strá­cajú účinnosť štyri roky od dátumu uplatňovania tohto nariadenia.
   10b. Na základe správy správnej komisie sa zoznam uvedený v prílohe III prehodnotí najneskôr do 31. októ­bra 2014. Táto správa bude obsahovať hodnotenie vply­vu uplatňovania ustanovení prílohy  III týkajúce sa významu, frekvencie, rozsahu a nákladov tak v absolút­nom, ako aj v relatívnom vyjadrení. Správa bude tiež ob­sahovať možné dôsledky zrušenia týchto ustanovení pre tie členské štáty, ktoré budú naďalej uvedené v uvedenej prílohe aj po dátume uvedenom v odseku 10a. V nad­ väznosti na túto správu Komisia rozhodne, či v súvislos­ti s  preskúmaním zoznamu predloží návrh, v zásade s cieľom jeho zrušenia, ak sa v správe správnej komisie neuvedú závažné dôvody na jeho nezrušenie.“
 20. Prílohy sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.


Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho na­ riadenia uvedeného v článku 89 nariadenia (ES) č. 883/2004. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.


V Štrasburgu 16. septembra 2009

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora