Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Podávanie a hodnotenie projektov - Siedmy rámcový program
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:15.02.2010 (2421x prečítané)

Podávanie a hodnotenie projektov - Siedmy rámcový program

Siedmeho rámcového programu sa môžu zúčastniť tieto typy účastníkov:

 • Výskumné organizácie a výskumní pracovníci
 • Univerzity a študenti postgraduálneho štúdia
 • Firmy, asociácie a zoskupenia firiem
 • Verejné a štáte úrady
 • Mimovládne organizácie
 • Medzinárodné organizácie

Do programu sa môžu zapojiť všetky krajiny sveta, krajiny sú však rozdelené do kategórií, pre ktoré platia rôzne podmienky účasti a rôzne pravidlá financovania.

Program definuje 4 kategórie krajín:

 1. Členské krajiny EÚ

  Majú najväčšie práva a prístup k financiám.

 2. Krajiny pridružné k 7. rámcovému programu

  Patria sem krajiny, ktoré podpísali asociačnú dohodu, čím sa stali prispievateľmi do rozpočtu programu. Na projektoch sa zúčastňujú za rovnakých podmienok ako členské krajiny.
  Sú to: Albánsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Island, Izrael, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko

 3. Partnerské krajiny

  Patria sem krajiny susediace s EÚ, rozvíjajúce sa krajiny (africké, karibské, ázijské, Latinská Amerika) a nové ekonomiky (Čína, India, Brazília, Rusko, Juhoafrická republika). Krajiny získavajú finančný príspevok z Európskej komisie a môžu sa rozhodnúť, či budú žiadať o úhradu oprávnených nákladov alebo paušálnu sumu

 4. Industrializované krajiny

  Okrem výnimočných prípadov finančný príspevok z Európskej komisie nezískajú.
  Patria sem USA, Kanada, Japonsko, Austrália...

Podávanie projektov:

Záujemcovia o účasť na programe predkladanú svoje projekty Európskej komisii na základe jednotlivých výziev. Výzvy na predkladanie projektov sú vyhlasované pravidelne pre každý špecifický program, a možno ich nájsť aj na webovej stránke CORDIS, kde sú tiež uverejnené všetky dôležité dokumenty k jednotlivým výzvam. Projekty sa podávajú výhradne prostredníctvom elektronickej služby na podávanie projektov EPSS, ktorá je umiestnená na webovej stránke CORDIS.

V prípade, že projekt vyžaduje zostavenie medzinárodného konzorcia, najdôležitejšiu úlohu pri príprave a podávaní projektu má koordinátor, ktorý de konzorcia prizve ďalších účastníkov. Výzvy sú uverejnené počas viacerých mesiacov, projekt je možné podať kedykoľvek počas tento doby.

Hodnotenie projektov:

Po uzávierke výzvy sa podané projekty vyhodnotia podľa 2 kritérií:

 1. Formálne a administratívne kritériá

  či bol projekt podaný počas trvania výzvy, či spĺňa stanovený počet účastníkov, relevantnosť projektu vo vzťahu k tematike výzvy, či boli dodané všetky prílohy.
  Hodnotenie robia pracovníci EK

 2. Kvalitatívne kritéria

  Projekty, ktoré splnili bod 1 prechádzajú do ďalšej fázy hodnotenia, kde sa posudzujú podľa kvality obsahu, úrovne riadenia projektu a dopadov výsledku projektu.
  Hodnotenie robia nezávislí hodnotitelia

Po ukončení hodnotiaceho procesu Európska komisia zašle koordinátorovi projektu výsledky hodnotení formou Hodnotiacej správy. Ak bol projekt úspešný, začne Európska komisia rokovania s koordinátorom projektu vo veci obsahu projektu a rozpočtu. Vypracuje sa zmluva o grante, ktorá upraví práva a povinnosti všetkých účastníkov. Tí mezdi sebou podpíšu taktiež Konzorciálnu zmluvu, ktorá určí ich práva a povinnosti vo vzťahu k projektu.

Webové stránky:

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora