Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 265/2010, ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenie č. 562/2006
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:19.04.2010 (4243x prečítané)

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 265/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o pohyb osôb s dlhodobými vízami

Európsky Parlament a Rada Európskej Únie, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. b) a c) a článok 79 ods. 2 písm. a), so zreteľom na návrhy Európskej komisie, konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom ( 1 ),
keďže:

 1. Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckou spolkovou republikou a Francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach ( 2 ) (Schengenský dohovor), stanovuje podmienky pre dlhodobé víza, ktoré umožňujú ich držiteľom tranzit cez územia členských štátov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) ( 3 ), stanovuje podmienky vstupu pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Na uľahčenie voľného pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi národných dlhodobých víz na území členských štátov v plnej miere vykonávajúcich schengenské acquis („schengenský priestor“), by sa mali prijať ďalšie opatrenia.
 2. Členské štáty by mali nahradiť dlhodobé víza povoleniami na pobyt v primeranej lehote po vstupe štátnych príslušníkov tretích krajín na ich územie, ktorí sa tam oprávnene zdržiavajú na základe dlhodobého víza, aby sa týmto štátnym príslušníkom tretích krajín umožnilo vycestovať do iných členských štátov počas ich pobytu alebo prechádzať cez územie iných členských štátov, keď sa vracajú do svojej domovskej krajiny. Avšak členské štáty čoraz častejšie po vstupe štátnych príslušníkov tretích krajín na ich územie nenahrádzajú dlhodobé víza povoleniami na pobyt alebo ich nahrádzajú iba so značným oneskorením. Táto právna a praktická situácia má závažné negatívne dôsledky pre voľný pohyb štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci schengenského priestoru, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v niektorom členskom štáte na základe dlhodobého víza.
 3. S cieľom prekonať problémy, s ktorými sa stretávajú štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú v niektorom členskom štáte na základe dlhodobého víza, by toto nariadenie malo rozšíriť zásadu rovnocennosti medzi povoleniami na pobyt a krátkodobými vízami udeľovanými členskými štátmi, ktoré vykonávajú schengenské acquis v plnom rozsahu, aj na dlhodobé víza. V dôsledku toho by malo mať dlhodobé vízum tie isté účinky ako povolenie na pobyt, pokiaľ ide o voľný pohyb jeho držiteľa v rámci schengenského priestoru.
 4. Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je držiteľom dlhodobého víza udeleného niektorým členským štátom, by preto malo byť umožnené vycestovať do iných členských štátov na tri mesiace v rámci ktoréhokoľvek šesťmesačného obdobia za tých istých podmienok ako držiteľovi povolenia na pobyt. Toto nariadenie nemá vplyv na pravidlá týkajúce sa podmienok udeľovania dlhodobých víz.
 5. V súlade so súčasným postupom členských štátov sa týmto nariadením stanovuje pre členské štáty povinnosť vydávať dlhodobé víza v jednotnom formáte víz, ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1683/95 ( 4 ).SK 31.3.2010 Úradný vestník Európskej únie L 85/1.
 6. Pravidlá týkajúce sa nahliadania do Schengenského informačného systému a konzultácie s inými členskými štátmi v prípade zistenia zápisu pri vybavovaní žiadosti o udelenie povolenia na pobyt by sa mali vzťahovať aj na vybavovanie žiadostí o dlhodobé víza. Voľný pohyb držiteľa dlhodobého víza v ostatných členských štátoch by preto nemal predstavovať žiadne dodatočné bezpečnostné riziko pre členské štáty.
 7. Schengenský dohovor a nariadenie (ES) č. 562/2006 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
 8. Cieľom tohto nariadenia nie je odradzovať členské štáty od udeľovania povolení na pobyt a nemalo by mať ani vplyv na povinnosť členských štátov udeľovať povolenia na pobyt pre niektoré kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín ustanovených inými nástrojmi Únie, najmä smernicou 2005/71/ES ( 1 ), smernicou 2004/114/ES ( 2 ), smernicou 2004/38/ES ( 3 ), smernicou 2003/109/ES ( 4 ) a smernicou 2003/86/ES ( 5 ).
 9. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území ( 6 ), štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu a sú držiteľmi platného povolenia na pobyt alebo iného oprávnenia, na základe ktorého majú právo na pobyt, udeleného iným členským štátom, napríklad dlhodobého víza, by mali byť požiadaní, aby okamžite odišli na územie tohto iného členského štátu.
 10. Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie pravidiel pre voľný pohyb na základe dlhodobého víza, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
 11. Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Malo by sa uplatňovať v súlade s povinnosťami členských štátov vzhľadom na medzinárodnú ochranu a zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia (non-refoulement).
 12. Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis ( 7 ), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode ( 8 ).
 13. Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis ( 9 ), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch B a C rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES ( 10 ).
 14. Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu podpísaného medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch B a C rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/261/ES ( 11 ).
 15. V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.SK L 85/2 Úradný vestník Európskej únie 31.3.2010.
 16. Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis ( 1 ); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.
 17. Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis ( 2 ); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.
 18. Pokiaľ ide o Cyprus, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.
 19. Toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005.

Prijali toto nariadenie:

Článok 1
Schengenský dohovor sa mení a dopĺňa takto:

článok 18 sa nahrádza takto:

 1. Vízami pre pobyty presahujúce tri mesiace (‚dlhodobé víza‘) sú národné víza udelené jedným z členských štátov v súlade s jeho vnútroštátnym právom alebo právom Únie. Takéto víza sa vydávajú v jednotnom formáte víz, ako je určené v nariadení Rady (ES) č. 1683/95 (*), a to so záhlavím označujúcim typ víza písmenom ‚D‘. Vypĺňajú sa v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy VII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (**).
 2. Doba platnosti dlhodobých víz nie je dlhšia ako jeden rok. Ak členský štát povolí cudzincovi pobyt dlhší ako jeden rok, dlhodobé vízum sa pred uplynutím doby jeho platnosti nahradí povolením na pobyt.

článok 21 sa mení a dopĺňa takto:

 1. odsek 1 sa nahrádza takto:
  1. Cudzinci, ktorí sú držiteľmi platného povolenia na pobyt udeleného jedným z členských štátov, sa môžu na základe tohto povolenia a platného cestovného dokladu voľne pohybovať na území ostatných členských štátov po dobu až troch mesiacov počas akéhokoľvek šesťmesačného obdobia, pokiaľ spĺňajú podmienky vstupu uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a), c) a e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (*), a nie sú uvedení vo vnútroštátnom zozname zápisov príslušného členského štátu.
 2. za odsek 2 sa vkladá tento odsek:
  2a. Právo na voľný pohyb ustanovené v odseku 1 sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí sú držiteľmi platného dlhodobého víza udeleného jedným z členských štátov, ako je ustanovené v článku 18.

článok 25 sa mení a dopĺňa takto:

 1. odsek 1 sa nahrádza takto:
  1. Ak členský štát zvažuje udelenie povolenia na pobyt, uskutoční systematické vyhľadávanie v Schengenskom informačnom systéme. Ak členský štát zamýšľa udeliť povolenie na pobyt cudzincovi, na ktorého bol vydaný zápis na účely odopretia vstupu, prekonzultuje to najskôr s členským štátom, ktorý vydal zápis, a zohľadní jeho záujmy; povolenie na pobyt sa udelí len v prípade závažných, najmä humanitárnych dôvodov, alebo na základe medzinárodných záväzkov.
  Pokiaľ sa udelí povolenie na pobyt, členský štát, ktorý vydal zápis, tento zápis zruší, avšak môže dotknutého cudzinca zapísať do svojho vnútroštátneho zoznamu zápisov.“;SK 31.3.2010 Úradný vestník Európskej únie L 85/3
 2. za odsek 1 sa vkladá tento odsek:
  1a. Pred vydaním zápisu na účely odopretia vstupu v zmysle článku 96 nahliadnu členské štáty do svojich vnútroštátnych záznamov o udelených dlhodobých vízach alebo povoleniach na pobyt.
 3. dopĺňa sa tento odsek:
  3. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú aj na dlhodobé víza.

Článok 2
Článok 5 nariadenia (ES) č. 562/2006 sa mení a dopĺňa takto:

 1. v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
  b) majú platné vízum, ak sa takéto vízum vyžaduje podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (*), s výnimkou prípadu, ak sú držiteľmi platného povolenia na pobyt alebo platného dlhodobého víza.
 2. v odseku 4 sa písmeno a) nahrádza takto:
  a) štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nespĺňajú všetky podmienky stanovené v odseku 1, ale ktorí sú držiteľmi povolenia na pobyt, dlhodobého víza alebo víza na opätovný vstup udelených jedným z členských štátov, alebo ak je to potrebné, povolenia na pobyt alebo dlhodobého víza a víza na opätovný vstup, sa povolí vstup na územia iných členských štátov na účely tranzitu, aby mohli vstúpiť na územie členského štátu, ktorý udelil povolenie na pobyt, dlhodobé vízum alebo vízum na opätovný vstup, pokiaľ ich mená nie sú uvedené vo vnútroštátnom zozname zápisov členského štátu, ktorého vonkajšie hranice sa snažia prekročiť, a zápis nie je doplnený o pokyny na odopretie vstupu alebo tranzitu

Článok 3

Toto nariadenie nemá vplyv na povinnosť členských štátov udeľovať štátnym príslušníkom tretích krajín povolenia na pobyt ustanovené inými nástrojmi Únie.

Článok 4

Komisia a členské štáty v plnej miere a presne informujú dotknutých štátnych príslušníkov tretích krajín o tomto nariadení.

Článok 5

Komisia do 5. apríla 2012 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Ak to bude potrebné, k uvedenej správe sa pripojí návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. apríla 2010. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.


V Bruseli 25. marca 2010

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora