Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Štrukturálne fondy – príležitosť pre podnikateľov
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:08.07.2010 (3207x prečítané)

Štrukturálne fondy – príležitosť pre podnikateľov

Vstupom do Európskej únie v roku 2005 získala Slovenská republika právo čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú určené na prekonanie nerovností medzi ekonomicky silnejšími a slabšími regiónmi v rámci EÚ. Finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov sa získavajú z daní občanov 27 členských štátov EÚ. Európa zahŕňa mnoho regiónov, ktoré prešli rôznym vývojom. Rozdiely v rozvinutosti európskych regiónov najmä v sociálnej a ekonomickej oblasti predstavujú prekážku pre dosiahnutie cieľov európskej integrácie. Európska únia preto vytvára na riešenie jednotlivých problémov rôzne nástroje. Na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci EÚ bol vytvorený systém finančných nástrojov, ktorý je známy ako Štrukturálne fondy.

Základné štrukturálne fondy:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja. Fond slúži na posilnenie miestneho rozvoja, rozvoj infraštruktúry, podporu podnikania a podporu a zvyšovanie zamestnanosti v regiónoch,
 • Európsky sociálny fond. Fond slúži na podporu aktivít v oblasti zamestnanosti zamerané na zlepšenie kvalifikovanosti obyvateľstva a vzdelávacích systémov,
 • Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond. Fond slúži na podporu poľnohospodárskej infraštruktúry a celkový rozvoj vidieka,
 • Finančný nástroj na riadenie rybolovu. Fond slúži na modernizáciu rybolovného priemyslu.
 • Kohézny fond - vytvorený v roku 1993 ako nástroj na podporu najmenej prosperujúcim štátom EÚ. Podporu z Kohézneho fondu môže čerpať členské štáty, ktorých HDP nepresahuje 90% priemeru krajín EÚ. Je určený pre štáty ako celky, nie pre jednotlivé regióny. Prostriedky sú poskytované na veľké infraštruktúrne projekty, najmä v oblasti dopravy a životného prostredia.
 • Iniciatívy spoločenstva – ktoré predstavujú 4 špecializované programy zamerané na odstraňovanie nesúladov a nerovností v rôznych oblastiach

Operačné programy
Fondy sú implementované cez 11 operačných programov:

 • Regionálny operačný program
 • Životné prostredie
 • Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Výskum a vývoj
 • Zdravotníctvo
 • Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • Bratislavský kraj
 • Vzdelávanie
 • Informatizácia spoločnosti
 • Doprava
 • Technická pomoc

Možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov:
Prostriedky je možné čerpať troma základnými spôsobmi:

 • prostredníctvom národných projektov. Konečnými prijímateľmi sú štátom kontrolované subjekty definované v jednotlivých programových dokumentoch
 • prostredníctvom výziev na predkladanie projektov, ktoré zverejňujú jednotlivé riadiace a sprostredkovateľské orgány programov. Konečnými prijímateľmi sú verejné inštitúcie, samosprávne orgány, mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie. Aktuálne informácie o výzvach na predkladanie projektov môžete nájsť na tejto internetovej stránke,
 • prostredníctvom opatrení technickej pomoci. Technická pomoc je určená pre orgány zodpovedné za riadenie štrukturálnych fondov a jej cieľom je poskytnúť riadiacim orgánom prostriedky na zabezpečenie aktivít súvisiacich so zavedením programov.

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora