Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Európsky Hospodársky a Sociálny Výbor
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:01.10.2010 (2757x prečítané)

Európsky Hospodársky a Sociálny Výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), ktorý bol založený v roku 1957 na základe Rímskej zmluvy, je poradným orgánom zastupujúcim zamestnávateľov, odborové zväzy, poľnohospodárov, spotrebiteľov a iné záujmové skupiny, ktoré spolu vytvárajú „organizovanú občiansku spoločnosť“. Predstavuje ich názory a bráni ich záujmy v politických diskusiách s Komisiou, Radou a Európskym parlamentom. EHSV je teda mostom medzi Úniou a jej občanmi, ktorý podporuje v Európe participatívnejšiu, inkluzívnejšiu, a tým demokratickejšiu spoločnosť.

Výbor je neoddeliteľnou súčasťou rozhodovacieho procesu EÚ: je potrebné s ním konzultovať rozhodnutia o hospodárskej a sociálnej politike skôr ako sa prijmú. Z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť inej inštitúcie EÚ môže výbor taktiež vyjadrovať stanoviská k iným záležitostiam.

EHSV má 344 členov - počet členov z jednotlivých krajín EÚ je približne pomerný k počtu ich obyvateľov. Počet členov podľa krajín je takýto:
Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo24
Poľsko a Španielsko21
Rumunsko15
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko a Švédsko12
Dánsko, Írsko, Litva, Slovensko a Fínsko9
Estónsko, Lotyšsko a Slovinsko7
Cyprus a Luxembursko6
Malta5

Členov menujú vlády členských štátov EÚ, pracujú však politicky úplne nezávisle. Do funkcie sú menovaní na štyri roky a môžu byť menovaní aj opakovane.

Výbor sa stretáva na plenárnych zasadnutiach a jeho diskusie pripravuje šesť podvýborov, ktoré sú známe ako „sekcie“ zaoberajúce sa jednotlivými oblasťami politiky. Volí si predsedu a dvoch podpredsedov na dvojročné obdobie. V októbri 2008 sa prezidentom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) stal Mario Sepi z Talianska.

Čo robí EHSV?

Európsky hospodársky a sociálny výbor má tri hlavné úlohy:

  • radiť Rade, Komisii a Európskemu parlamentu buď na ich žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy,
  • podporovať, aby sa občianska spoločnosť viac zapájala do procesu tvorby politiky EÚ,
  • posilňovať úlohu občianskej spoločnosti v krajinách mimo EÚ a pomáhať pri zriaďovaní poradných orgánov.

Kto sú členovia EHSV?

Členovia výboru, ktorí pracujú väčšinou v ich domovských krajinách, tvoria tri skupiny zastupujúce zamestnávateľov, pracovníkov a rôzne hospodárske a sociálne záujmy.

  • Skupina zamestnávateľov má členov zo súkromného aj verejného sektora priemyslu, malých a stredných podnikov, obchodných komôr, veľkoobchodu a maloobchodu, bankovníctva a poisťovníctva, dopravy a poľnohospodárstva.
  • Skupina pracovníkov zastupuje všetky kategórie zamestnancov od manuálnych robotníkov až po výkonných pracovníkov. Jej členovia sú z vnútroštátnych odborových organizácií.
  • Tretia skupina zastupuje širokú škálu záujmov: MVO, organizácie poľnohospodárov, malé podniky, remeslá a profesie, družstvá a neziskové organizácie, spotrebiteľské a environmentálne organizácie, vedeckú a akademickú obec a združenia, ktoré zastupujú rodinu, ženy, zdravotne postihnutých atď.

Kontakty - Ústredie:
Rue Belliard, 99, B-1040 Brusel
č.tel.: 0032-2-5469011, č.faxu: 0032-2-5134893
E-mail: cez internetový formulár
Všeobecné informácie: www.eesc.europa.eu

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora