Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Splatnosť faktúr vo svetle smernice Európskej únie
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:09.03.2011 (3493x prečítané)

Splatnosť faktúr vo svetle smernice Európskej únie

Slovenská obchodná a priemyselná komora sa zaoberá problémami podnikateľskej verejnosti aj v oblasti riadneho a včasného plnenia platieb v obchodných transakciách. Platby v obchodných transakciách medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a orgánmi verejnej moci sa uskutočňujú neúmerne dlho po dostaní tovaru či poskytnutí služieb. Oneskorené platby vyvolávajú tak komplikácie vo finančnom hospodárení podnikov, ovplyvňujú konkurencieschopnosť a životaschopnosť spoločností a negatívne vplývajú na obchodné transakcie a to aj v rámci Európskej únie. Mnohé podniky tak využívajú oneskorené platby na financovanie vlastného podnikania. Daný problém neobchádza ani štátnu správu a ani verejnú správu. Omeškanie v platbách za realizované obchodné transakcie spôsobuje podnikom problém s nedostatkom hotovosti finančných prostriedkov, hlavne u malých a stredných podnikov. V nemalej miere to môže postihnúť aj obce s menším počtom obyvateľstva.

V záujme zlepšenia platobnej morálky v obchodných vzťahov a skrátenia doby splatnosti faktúr bola Európskym parlamentom a Radou prijatá smernica o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, ktorej účinnosť pre všetky členské štáty nastane v polovici marca tohto roku. Smernica predpisuje len výsledok, ktorý má byť dosiahnutý, zatiaľ čo metódy a formy dosiahnutia tohto cieľa zostávajú na vôli štátov. Cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, zlepšiť platobnú etiku a podporiť platobnú schopnosť malých a stredných podnikov.

Citovaná smernica stanovuje osobitné lehoty splatnosti faktúr za realizované obchodné transakcie a poskytnuté služby medzi podnikmi navzájom alebo medzi podnikmi a orgánmi verejnej moci (obcí cez mestá, územné celky až po štát.). Malé podniky majú jasný právny rámec, ktorý im umožní požadovať oneskorené platby od veľkých podnikov, na čo doteraz nemali odvahu.. Upravené je aj právo na odškodnenie v prípadoch oneskorenej úhrady vo všetkých obchodných operáciách bez rozdielu či sú uskutočňované medzi súkromnými podnikmi, verejnými podnikmi alebo orgánmi verejnej moci. Veriteľ bude môcť požadovať aj jednorázovú čiastku v minimálnej výške na úhradu vzniknutých administratívnych nákladov.

Smernica poskytuje potrebný nástroj pre zavedenie riadnych vzťahov medzi verejnými orgánmi a podnikmi. Akonáhle táto smernice vstúpi v platnosť, potrestá tie orgány, ktoré majú zlú platobnú morálku.

Problematika dodržiavania platobnej morálky z aspektu predmetnej smernice a získania námetov podnikateľskej verejnosti pri jej premietnutí do vnútroštátneho práva bude predmetom odborného kolokvia organizovaného komorou koncom apríla až mája tohto roku.

Zdroj článku: SOPK, JUDr. Ing. Pavel KopálInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

Brezovy svet

Eko Magazín
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora