Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
SOPK SI TENTO ROK PRIPOMÍNA 25 ROKOV OD SVOJHO ZALOŽENIA
Kategória: Informácie Vydané dňa:20.01.2017 (2012x prečítané)

Slovenská obchodná a priemyselná komora pred 25 rokmi hrdo nadviazala na dlhoročnú tradíciu pôsobenia obchodných a priemyselných komôr na území dnešnej Slovenskej republiky. Od svojho etablovania v roku 1992 sa stala najreprezentatívnejším zoskupením podnikateľskej sféry na Slovensku. Dokázala vytvoriť efektívnu regionálnu štruktúru zabezpečujúcu každodenný servis pre podnikateľské subjekty. Jej vysoko profesionálny aparát je schopný reagovať na požiadavky členov komory. Rozhodcovský súd SOPK je dlhodobo najuznávanejším arbitrážnym miestom na území Slovenskej republiky.

Medzinárodné postavenie SOPK ďaleko presahuje váhu slovenskej ekonomiky v európskych a globálnych dimenziách. SOPK má líderskú pozíciu v Medzinárodnej obchodnej komore a Svetovej komorovej federácii. Hrá kľúčovú úlohu v rámci Európskeho združenia obchodných a priemyselných komôr Eurochambres a tiež v Komore pre medzinárodný obchod Hodvábnej cesty. Jej spoločenské poslanie a úroveň sú určite oveľa vyššie hodnotené a cenené v zahraničí ako doma. Avšak to už patrí k samotným špecifikám Slovenska, nebyť hrdý sám na seba.

SOPK počas svojho 25-ročného pôsobenia bola vždy schopná reagovať na rozhodujúce spoločenské a ekonomické výzvy našej krajiny.

V prvom období to bolo najmä zvládnutie procesu transformácie ekonomiky a jednoznačná podpora procesov vedúcich k samostatnosti a etablovaniu nového štátu v ekonomických a medzinárodných súvislostiach. Tiež zvládnutie procesu succesie po bývalej Československej obchodnej a priemyselnej komore (ČSOPK) vo všetkých oblastiach, ktoré z hľadiska Slovenskej republiky boli kľúčové od 1. januára1993, ako napr. certifikačná agenda či výkon arbitráže a medzinárodné uznávanie rozhodcovských rozhodnutí. Predseda SOPK zohral kľúčovú úlohu ako hlavný negociátor vlády SR pri asociačnej dohode, ktorou sa otvoril základný priestor pre vstup Slovenska do Európskej únie. Slovenská obchodná a priemyselná komora bola od začiatku aj jasným zástancom presadzovania princípov právneho štátu a transparentnosti v ekonomickej prestavbe, čo ju dostávalo do konfliktu s vtedajšou vládnou mocou. Vyvrcholením tohto vzťahu bolo zrušenie povinného členstva v komore a snaha o jej neutralizáciu. Väčšina členských firiem však jasne ocenila principiálny postoj vedenia SOPK a s ich podporou komora zvládla aj proces vnútornej transformácie. SOPK zohrala tiež významnú úlohu v prístupovom procese Slovenska do OECD. Vytvorila Slovenský výbor BIAC pri OECD, ktorý výraznou mierou pomohol pri vstupe do tejto prestížnej medzinárodnej inštitúcie.

Príprava vstupu Slovenska do Európskej únie bola niekoľko rokov hlavnou prioritou celej štruktúry Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Či už išlo o konkrétnu prípravu podnikateľských subjektov na jednotlivé segmenty vnútorného trhu EÚ pomocou seminárov, publikácií či špeciálnych telefonických liniek, úzku spoluprácu s vládou SR, alebo vytvorenie Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky pod predsedníctvom SOPK, toto všetko prispelo k úspešnej implementácii podmienok Európskej únie a bezporuchovému začleneniu slovenskej ekonomiky do vnútorného trhu EÚ.

Nemenej veľkou výzvou bolo zavedenie eura ako národnej meny. Znovu to bola SOPK, ktorá zohrala spomedzi všetkých podnikateľských inštitúcií rozhodujúcu úlohu v komunikácii s vládou a podnikateľmi v období prípravy a nábehu novej meny. Dôkazom tejto pozície komory bola aj skutočnosť, že vláda SR vymenovala predsedu SOPK za predsedu Cenovej rady SR, ktorej cieľom bolo v kľúčovom období pred zavedením a v prvom roku po zavedení eura zabrániť neoprávnenému zvyšovaniu cien.

V súčasnom období sa komora okrem štandardných funkcií sústreďuje najmä na oblasť etiky v podnikaní. Vedomí si však skutočnosti, že eticky podnikať sa dá len v etickom a transparentnom prostredí, stali sme sa jedným z iniciátorov a následne aj signatárov výzvy „Rule of Law“, ktorú aj vláda v roku 2015 prijala vo forme svojho akčného programu. SOPK považuje za dôležité rozvinúť tento program do ďalších oblastí a dosiahnuť tak výraznejší posun otázok etiky, boja proti korupcii a zvyšovania osobnej zodpovednosti v celospoločenskej rovine.

Dnes, keď sme na začiatku nového päťročného funkčného obdobia, vedenie SOPK do neho vstupuje s pevným predsavzatím pôsobiť ďalej ako stabilný reprezentant podnikateľskej sféry produkujúcej hodnoty umožňujúce materiálny a intelektuálny rozvoj slovenskej spoločnosti. Výrazne budeme akcentovať skutočnosť, že len priaznivá klíma na podnikanie na Slovensku bude vytvárať reálne predpoklady na získanie dostatočných zdrojov potrebných na plnenie základných funkcií štátu v oblasti sociálnej, zdravotníckej, vzdelávacej, kultúrnej, medzinárodnej či obrannej. Preto podpora podnikania v podmienkach dennej konfrontácie s medzinárodnou konkurenciou musí byť základným záujmom každej politickej reprezentácie.

Operatívne a strategicky budeme reagovať na dynamiku medzinárodného vývoja a jeho dopadu na Slovenskú republiku s osobitým zreteľom na vývoj vo vnútri Európskej únie, ktorý je z hľadiska vplyvov na našu ekonomickú a sociálnu situáciu kľúčový. Udržateľnosť rozvoja a kvality života, výzvy v oblasti digitalizácie a rozvoja nových ekonomických a priemyselných aktivít, ako aj reakcia na nové rastové bariéry slovenskej ekonomiky najmä v oblasti vzdelávania, kvality a štruktúry pracovnej sily, budú našou každodennou agendou.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora