Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
25 rokov SOPK: 1. volebné obdobie 1992 – 1997
Kategória: Informácie Vydané dňa:21.02.2017 (1533x prečítané)

Slovenská obchodná a priemyselná komora vznikla v roku 1992, ešte pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky, na základe zákona SNR č. 9/1992 Zb., o obchodných a priemyselných komorách ako verejnoprávna inštitúcia, predstaviteľ trhovej ekonomiky, symbol súkromného vlastníctva a rozvoja podnikateľských štruktúr na Slovensku.

Vláda Slovenskej republiky v januári 1992 vymenovala dočasný výbor Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory z členov Predstavenstva Československej obchodnej a priemyselnej komory (ČSOPK), zástupcov zo Slovenska. Za predsedu dočasného výboru bol zvolený Peter Mihók. Na základe Delimitačnej dohody uzavretej 11. júna 1992 medzi ČSOPK a SOPK sa rozdelil majetok federálnej komory, dosiahol sa vysoký stupeň regionalizácie, začali sa vytvárať odvetvové sekcie a bola zabezpečená taká medzinárodná pozícia, ktorá umožnila riadne pôsobenie SOPK v prospech záujmov slovenských podnikateľov v zahraničí.

Prvé Zhromaždenie delegátov SOPK 23. júna 1992 schválilo stanovy, rokovací poriadok, volebný poriadok, zásady hospodárenia a finančný plán, výšku členských príspevkov a Rozhodcovský poriadok Rozhodcovského súdu SOPK. Zvolilo členov Predstavenstva SOPK, predsedu Petra Mihóka, podpredsedov Michala Ľacha, Milana Lauka a Igora Rintela, generálneho tajomníka Martina Hrivíka a členov dozornej rady. Predseda SOPK Peter Mihók sa stal podpredsedom Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory (WCF ICC) v Paríži a následne aj viceprezidentom Eurochambres.

Komora začala v súlade so zákonom a schválenými vnútrokomorovými dokumentmi svoju činnosť 1. júla 1992. K tomuto dátumu mala 13 311 členov a osem regionálnych kancelárií (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Trenčín, Žilina, Michalovce a Rimavská Sobota).

Veľkú pozornosť komora v tomto období venovala vytváraniu pozitívneho podnikateľského prostredia doma a zabezpečeniu dobrej pozície slovenských podnikateľských kruhov na zahraničných trhoch. Riešenie otázok transformácie ekonomiky, zmeny vlastníckych vzťahov, reštrukturalizácia priemyslu, vytvorenie pozitívneho obrazu a dôveryhodnej pozície Slovenska v medzinárodných vzťahoch, v inštitúciách politického, finančného a hospodárskeho sveta a efektívnu proexportnú politiku, to všetko považovala komora v tomto období za prioritné. Preto vypracúvala rôzne návrhy a odporúčania pre vládu a parlament, v ktorých navrhovala riešenia jednotlivých problémov.

V roku 1994 vypracovala komora „Návrh priorít legislatívneho procesu zákonodarnej činnosti a podnety na zabezpečenie kompatibility právneho poriadku SR s právom Európskej únie“, ktorý odovzdala predsedovi Národnej rady SR a predsedovi vlády. V tomto dokumente žiadala, aby programové vyhlásenie vlády a dlhodobé ciele hospodárskej politiky nadväzovali na pozitívne výsledky dovtedajšieho transformačného procesu. Aby sa ďalej odstraňovali bariéry v legislatívnej oblasti či pri vytváraní podmienok na rozvoj podnikateľskej činnosti občanov a právnických osôb, vrátane výraznejšej investičnej a proexportnej politiky.

Cieľom ďalších odporúčaní, ktoré prezentovala komora v období, keď bol ukončený proces ratifikácie Európskej dohody o pridružení Slovenskej republiky k Európskej únii, bolo najmä upevnenie medzinárodného postavenia Slovenska a využitie jeho zahraničnej služby na efektívne presadzovanie ekonomických a obchodných záujmov.

Slovensko si ako samostatná krajina muselo svoju pozíciu v zahraničí budovať nanovo. Aj tu pomáhala komora svojimi bilaterálnymi vzťahmi a kontaktmi v zahraničí. Napríklad v rámci Výboru pre obchod a priemysel pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyvíjala kroky na prijatie Slovenskej republiky do tejto inštitúcie.

Ekonomika sa v polovici 90. rokov 20. storočia začala zhoršovať. Komora na základe analýz vývoja prijímala stanoviská a odporúčania k nepriaznivému vývoju na peňažnom trhu, k riešeniu problémov zahraničného obchodu, aktualizácii priemyselnej politiky, ku koncepcii zahraničnoobchodnej politiky vrátane zriadenia Eximbanky SR a Fondu na podporu zahraničného obchodu, ako aj k ďalším otázkam, ktoré ovplyvňovali vývoj ekonomiky a podnikateľského prostredia.

Rok 1996 priniesol pre komoru výraznú zmenu. Novela zákona o obchodných a priemyselných komorách totiž zrušila povinné členstvo podnikateľských subjektov v komore a nahradila ho dobrovoľným. Aj keď sa to považovalo za krok dozadu, najmä v porovnaní s prevládajúcou legislatívou krajín Európskej únie, samotná pozícia SOPK zostala silná tak v rovine podpory domácich podnikateľských subjektov, ako aj v medzinárodnom kontexte. Zostala najuznávanejšou podnikateľskou inštitúciou v Slovenskej republike, nezávislou od politických štruktúr, s vysokou profesionálnou úrovňou a kredibilitou.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora