Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
25 rokov SOPK: 2. volebné obdobie 1997 – 2002
Kategória: Informácie Vydané dňa:21.03.2017 (1309x prečítané)

Aj počas druhého volebného obdobia sa SOPK usilovala prispieť k rozvoju slovenskej ekonomiky a vybudovaniu štandardného podnikateľského prostredia. Ekonomika na Slovensku v druhej polovici 90. rokov 20. storočia totiž fungovala v zložitých podmienkach. V roku 1997 sa uskutočnili voľby orgánov na druhé päťročné volebné obdobie. Ustanovujúce zhromaždenie delegátov SOPK 25. júna 1997 zvolilo do funkcie predsedu opäť Petra Mihóka. Podpredsedami sa stali Ivan Lacko, Milan Lauko a Jozef Beláň, generálnym tajomníkom opäť Martin Hrivík.

V roku 1998 ekonomiku ovplyvňovala hlavne hospodárska politika vlády Vladimíra Mečiara. V čase výmeny vlády došlo k zásadnej zmene menovej politiky, keď NBS prešla od stabilného na plávajúci kurz slovenskej koruny. Ekonomika bola poznačená narastajúcou vnútornou a vonkajšou nerovnováhou, čo si vyžadovalo výrazné zásahy a stabilizačné opatrenia. SOPK vývoj ekonomiky sledovala a analyzovala. Pripravila návrh priorít legislatívneho procesu, odporúčania na riešenie platobnej neschopnosti a ďalšie návrhy, ktoré predložila všetkým parlamentným subjektom.

Ako veľmi účinné sa osvedčili stretnutia zástupcov SOPK s predstaviteľmi politických strán a so zástupcami ďalších inštitúcií (NBS, KOZ, partnerské podnikateľské inštitúcie) pred parlamentnými voľbami, ale aj po nich. Ukázalo sa, že je to veľmi účinná forma pre vzájomné formovanie názorov a pozitívne ovplyvňovanie riešení v prospech podnikateľskej sféry a podnikateľského prostredia. Preto komora v tejto forme komunikácie pokračuje dodnes.

V roku 1998 SOPK zorganizovala prvý seminár na tému „Makroekonomická prognóza vývoja ekonomiky SR z pohľadu podnikateľskej sféry“, na ktorom informovala podnikateľov o makroekonomických rámcoch, v ktorých budú pôsobiť. Odvtedy ho usporadúva každý rok v januári.

Vývoj ekonomiky v roku 1999 bol do značnej miery poznamenaný rozpočtovým provizóriom v prvom štvrťroku a následne zásadnou prestavbou hospodárskej politiky, ktorú realizovala prvá vláda Mikuláša Dzurindu. Ekonomika bola regulovaná tzv. balíčkami ekonomických opatrení vlády, ktorých cieľom bolo stabilizovať ekonomiku a zlepšiť jej vnútornú a vonkajšiu rovnováhu.

Obchodná komora od novej politickej reprezentácie v prvom roku jej vládnutia očakávala veľmi konkrétne a razantné kroky smerujúce k stabilizácii ekonomiky a následne jej rastu a rozvoju. Nejasné priority a roztrieštenosť síl však spôsobili ďalšiu stagnáciu ekonomiky a zhoršenie v podnikateľskom sektore. Výsledok sa dostavil v podobe zhoršenia celkovej výkonnosti ekonomiky a veľkého napätia v sociálnej oblasti v dôsledku vysokej nezamestnanosti. SOPK v snahe prispieť k riešeniu ekonomických problémov a formovaniu hospodárskej politiky – na základe názorov podnikateľskej sféry overených aj anketou (355 podnikateľských subjektov) – pripravila a predložila vláde a štátnym orgánom „Návrh na riešenie problémov ekonomiky SR z pohľadu podnikateľskej sféry“.

Na druhej strane, v medzinárodnej oblasti bolo pozitívne hodnotené pozvanie na rokovania o plnom členstve Slovenska v Európskej únii, ako aj pozitívny vývoj v rokovaniach o členstve krajiny v OECD.

Slovensko sa v roku 2000 stalo členom OECD, čo spolu s prijatými opatreniami na získanie zahraničného kapitálu otvorilo cestu vyššiemu prílevu zahraničných investícií. SOPK v tom roku vytvorila základné väzby a štruktúry pre priame zapojenie slovenských podnikateľov do globálnych a európskych tokov. Vytvorenie Slovenského výboru pre obchod a priemysel (BIAC) pri OECD, Ekonomickej a sociálnej rady (ECOSOC) ako poradného orgánu v štruktúre Európskej únie a Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory na Slovensku predstavovalo zásadné kroky k plnohodnotnému zapojeniu slovenských ekonomických subjektov do rozhodovacích procesov v medzinárodnej ekonomike.

V roku 2000 bol vytvorený Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory v SR, v ktorom popri SOPK, ktorá je aj sídlom tohto združenia, pôsobia ďalšie významné spoločnosti bankovej a podnikateľskej sféry Slovenska.

Prípravu slovenských firiem na pôsobenie na spoločnom európskom trhu považovala SOPK za svoju kľúčovú úlohu, a preto v roku 2001 Slovenská republika ako prvá krajina strednej a východnej Európy organizovala IX. Kongres Eurochambres v Bratislave. Jeho výsledok výrazne posunul pozíciu a uznanie slovenského podnikateľského stavu v očiach firiem krajín Európskej únie, ale aj ďalších 21 členov Eurochambres z nečlenských krajín Európskej únie.

Významnú úlohu v približovaní sa podnikateľského prostredia na Slovensku krajinám únie zohrával od roku 2001 Spoločný poradný ekonomický a sociálny výbor Európska únia – Slovenská republika, ktorého predsedníctvo na slovenskej strane zabezpečovala SOPK.

Vo svojich návrhoch vláde a všetkým parlamentným politickým stranám komora odporúčala vytvárať prorastovo orientované podnikateľské prostredie, kvalitné a stabilné legislatívne prostredie, ktoré musí reagovať na neštandardnú situáciu neukončeného transformačného procesu, a vytvárať transparentnú a motivačnú daňovú a odvodovú sústavu. Argumentovala, že pri koncipovaní jednotlivých opatrení sa musí stať základnou prioritou také zvýšenie výkonnosti ekonomiky, ktoré naplní ekonomické kritériá vstupu Slovenska do Európskej únie definované Kodanskými kritériami, teda existenciu fungujúcej trhovej ekonomiky a schopnosť zvládnuť konkurenčný tlak a trhové sily vnútri únie.

Preto aj po parlamentných voľbách v roku 2002 SOPK predložila vláde a politickým stranám svoje odporúčania na zlepšenie vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia a požiadala ich, aby ich zohľadnili v programovom vyhlásení vlády.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora