Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.04.
2017
Komuniké zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK konaného dňa 20. apríla 2017 v Bratislave
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:21.04.2017 (1296x prečítané)

Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na svojom ustanovujúcom zasadaní pre 6. funkčné obdobie na roky 2017 – 2022 konanom dňa 20. apríla 2017 zvolilo nové štatutárne orgány komory. Za predsedu SOPK bol zvolený Peter Mihók, do funkcie podpredsedov SOPK boli zvolení Vladimír Slezák, Július Kostolný a  Miloslav Karaffa a do funkcie generálneho tajomníka SOPK Martin Hrivík. Zvolení boli tiež ďalší členovia predstavenstva a členovia dozornej rady SOPK.

Zhromaždenie delegátov SOPK sa zaoberalo aktuálnym stavom a vývojom ekonomiky SR, dopadmi hospodárskeho vývoja Európskej únie, stavom podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a úlohami SOPK v nasledujúcom funkčnom období do roku 2022.

SOPK v 6. päťročnom funkčnom období 2017 – 2022 bude vystupovať ako stabilný reprezentant podnikateľskej sféry, ktorá produkuje hodnoty umožňujúce materiálny a intelektuálny rozvoj slovenskej spoločnosti. Záujmy tohto stavu bude reflektovať pri presadzovaní podmienok na zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska v medzinárodnom porovnaní a na skvalitňovanie domáceho podnikateľského prostredia. Výrazne bude akcentovať skutočnosť, že len priaznivá klíma na podnikanie na Slovensku bude vytvárať podmienky na získanie dostatočného objemu prostriedkov umožňujúcich plnenie sociálnych, vzdelávacích a iných funkcií štátu. Zároveň bude zdôrazňovať, že podpora podnikania v podmienkach dennej konfrontácie s medzinárodnou konkurenciou musí byť základným záujmom každej politickej reprezentácie.

V šiestom volebnom období bude Slovenská obchodná a priemyselná komora klásť dôraz na nasledujúce oblasti, ktoré sú obsiahnuté v jej schválenom programe:

 1. Zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
 2. Skvalitňovanie podnikateľského prostredia s dôrazom na legislatívne prostredie a prijatie opatrení na potláčanie korupcie
 3. Zefektívnenie činností pri spolupráci s Európskou úniou
 4. Podpora slovenskej výroby a exportu
 5. Posilnenie postavenia a skvalitnenie činnosti SOPK

Zhromaždenie delegátov SOPK je presvedčené, že zvyšovanie konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky je možné dosiahnuť najmä nasledovnými krokmi:

 • dosiahnuť vyrovnané hospodárenie verejných financií do konca roka 2018, a to hlavne úsporami v oblasti zníženia výdavkov verejných financií, zefektívnením výberu daní, transparentnosťou v činnosti štátnej a verejnej správy, dôsledným presadzovaním hodnotenia výdavkov s ohľadom na ich očakávanú efektívnosť,
 • zvýšiť tlak na elektronizáciu komunikácie s podnikateľskou verejnosťou, tak aby sa Slovensko do roku 2020 umiestnilo v prvej polovici hodnotenia krajín EÚ, odstrániť redundanciu požiadaviek predkladania dokladov pre administratívu štátneho a verejného sektora, začať konečne účinne znižovať administratívnu záťaž podnikania,
 • znížiť daňové a odvodové zaťaženie podnikania do roku 2020 na úroveň porovnateľnú s krajinami V4,
 • zásadne riešiť problém vzdelávania ako celku, zastaviť prepad jeho úrovne a vyvinúť maximálne úsilie na prepojenie úrovne a kvality vzdelávania s potrebami hospodárskej a spoločenskej praxe,
 • koncentrovať prostriedky štátnej sféry do oblasti vedy a výskumu, kde je možné dosiahnuť výsledky akceptovateľné a porovnateľné so svetovou vedou,
 • zvýšiť tlak na znižovanie poplatkov za vysoké distribučné náklady spojené s odberom elektrickej energie.

Zhromaždenie delegátov SOPK v záujme skvalitňovania podnikateľského prostredia s dôrazom na legislatívne prostredie a prijatie opatrení na potláčanie korupcie odporúča najmä:

 • aktívnu spoluprácu pri činnosti iniciatívy „Za vládu zákona“ (Rule of Law) a jej princípy presadzovať v politike vlády a samospráv.

Vstup do EÚ hodnotí podnikateľská sféra pozitívne, a to aj napriek viacerým problémom, ktorým toto zoskupenie dnes čelí. SOPK bude podporovať vládu SR v krokoch, ktoré vytvárajú v Európskej únii vhodnejšie podmienky na pozitívnu diskusiu, ako zefektívniť jej činnosť. Z týchto dôvodov je preto podľa Zhromaždenia delegátov SOPK potrebné presadzovať nasledujúce kroky:

 • podporiť opatrenia vedúce k plynulému a efektívnemu čerpaniu eurofondov,
 • trvať na maximálnej transparentnosti celého procesu využívania zdrojov EÚ, ktorú je možné dosiahnuť aj zjednodušením celého procesu a analýzou účelnosti a efektívnosti vynaloženia doteraz poskytnutých zdrojov z hľadiska celospoločenských efektov,
 • požadovať vytvorenie systému včasnej informovanosti o zámeroch v ekonomickej a legislatívnej oblasti pripravovaných v Európskej komisii a spolu s partnerskými organizáciami formulovať pozíciu podnikateľského sektora,
 • požadovať od vládnych orgánov, aby na úrovni únie presadzovali opatrenia v bankovom sektore, ktoré reálne umožnia prítok finančných prostriedkov do reálnych ekonomík jednotlivých krajín.

Makroekonomické ukazovatele slovenskej ekonomiky v porovnaní s inými krajinami EÚ sú veľmi dobré, a to predovšetkým v prípade rastu HDP, kde sa postupne blížime k vedúcej pozícii v rámci V4. Tieto výsledky sa zatiaľ nedarí premeniť na primerane rýchly rast životnej úrovne obyvateľstva, pričom jednou z príčin je nedostatočná váha domácej podnikateľskej sféry a relatívne malý podiel inovačných výrob a služieb s vysokou pridanou hodnotou. Zhromaždenie delegátov SOPK preto odporúča podporovať slovenskú výrobu a export prostredníctvom presadzovania vypracovania stratégie posunu Slovenska k vysoko inovatívnej spoločnosti, návrhu na prehodnotenie súčasného systému ekonomickej diplomacie s cieľom jeho efektívneho fungovania a stanovením cieľov reálnej a sústavnej podpory exportu domácich hospodárskych subjektov nepôsobiacich v nadnárodných štruktúrach. SOPK sa bude snažiť pôsobiť ako partner vládnej administratívy pri formulovaní vládnej politiky podpory exportu a jej praktickej realizácie, bude vyžadovať vytvorenie stabilného systému participácie komory a exportérov na prezentáciách a obchodných misiách v zahraničí a pri systéme verejného obstarávania bude trvať na presadzovaní kritéria dopadu výberu na zamestnanosť v SR a iné vhodné ukazovatele s pozitívnym dopadom na domácu výrobu. SOPK bude systematicky podporovať kroky na zvýšenie vážnosti a uznania podnikateľského stavu ako súčasti spoločnosti, od ktorej výsledkov práce závisí kvalita života na Slovensku, a zároveň bude vyžadovať uznanie tohto faktu od predstaviteľov vlády.


Bratislava, 20. apríla 2017
Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora