Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK ktoré sa uskutočnilo dňa 20. apríla 2017 v Bratislave
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:21.04.2017 (1553x prečítané)

Zhromaždenie delegátov SOPK schválilo nasledujúce uznesenia:

Uznesenie č. 1: Vzalo na vedomie
Zápisnicu Komisie pre dohľad nad voľbami o priebehu a výsledkoch volieb do Zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre 6. volebné obdobie na roky 2017 – 2022 a informáciu o priebehu ustanovujúcich valných zhromaždení a zhromaždení delegátov regionálnych komôr SOPK.

Uznesenie č. 2: Zvolilo

 1. mandátovú komisiu v zložení:
  JUDr. Ing. Ján Bílek, predseda komisie
  JUDr. Juraj Pivovárči
  JUDr. Jozef Hrobák
 2. návrhovú komisiu v zložení:
  Ing. Ladislav Vaškovič, CSc., predseda komisie
  Ing. Adrián Ďurček
  Ing. Július Kostolný
  Ing. Ján Gabriel
  Jozef Gál
 3. volebnú komisiu v zloženi:
  Ing. Milan Hrdlík, CSc., predseda komisie
  Ing. Vít Pavlovič
  Ing. Zita Zemková
  Ing. Štefan Bratko
  Ing. Milan Oravec, CSc.

Uznesenie č. 3:Zvolilo

 • do funkcie predsedu a plateného člena Predstavenstva SOPK v zmysle Stanov SOPK čl. 12, ods. (1)
  Dr. h. c. doc. Ing. Petra Mihóka, CSc.
 • do funkcie podpredsedov SOPK
  Ing. Miloslava Karaffu
  Ing. Júliusa Kostolného
  Ing. Vladimíra Slezáka
 • do funkcie generálneho tajomníka SOPK
  Ing. Martina Hrivíka

Uznesenie č. 4:Kooptovalo
generálneho tajomníka SOPK Ing. Martina Hrivíka do Zhromaždenia delegátov SOPK

Uznesenie č. 5: Zvolilo

 • ďalších členov Predstavenstvo SOPK v zložení:
  Ing. Pavol Antalič, konateľ, EXIMA, spol. s r.o., Banská Bystrica
  Ing. Jozef Brhel, predseda predstavenstva, PATRIA INVEST, a. s., Bratislava
  JUDr. Igor Cap, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Košice
  Ing. Gabriel Csollár, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava
  Ing. Adrián Ďurček, konateľ, Súkromná spojená škola CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL, Bratislava
  Ing. Dušan Haluška, manager, AA++ s.r.o., Čadca
  Ing. Peter Liška, riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, VUJE, a.s., Trnava
  Ing. Ľubomír Pecha, výkonný riaditeľ, RONA, a.s., Lednické Rovne
  Ing. Ladislav Vaškovič, CSc., riaditeľ, Krištáľové krídlo s. r. o., Bratislava
  JUDr. Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SLOVNAFT, a.s., Bratislava

Uznesenie č. 6: Vzalo na vedomie
doplnenie Predstavenstva SOPK o predsedov regionálnych komôr SOPK v zmysle Stanov SOPK, čl. 7, ods. 2 v zložení:
Ing. Július Kriváň (Banská Bystrica)
Ing. Igor Junas (Bratislava)
Ing. Ladislav Drabik, PhD. (Košice)
Viliam Ondrejka (Nitra)
Ing. Ľubomír Olejár (Prešov)
Dipl. Ing. Boris Paulen, PhD. (Trenčín)
Ing. Ján Gabriel (Trnava)
Ing. Milan Vašanič, PhD. (Žilina)

Uznesenie č. 7: Zvolilo Dozornú radu SOPK v zložení:
Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava
Jozef Gál, generálny riaditeľ, MICROCOMP – Computersystém, s.r.o., Nitra
Ing. Vladimír Kestler, predseda predstavenstva, OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka, Bratislava
Ing. Jaroslava Maceková, členka predstavenstva a výkonná riaditeľka, SLZ NOVA a.s., Hnúšťa
Ing. Jozef Tkáč, predseda predstavenstva a prezident, J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka, Bratislava

Uznesenie č. 8: Schválilo Výročnú správu SOPK za rok 2016

Uznesenie č. 9: Schválilo Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2016

Uznesenie č. 10: Schválilo Správu Dozornej rady SOPK k hospodáreniu za rok 2016 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016

Uznesenie č. 11: Schválilo

 1. Plán aktivít a činnosti SOPK na rok 2017
 2. UložiloPredstavenstvu SOPK aktualizovať plán aktivít SOPK podľa vývoja a požiadaviek členov

Uznesenie č. 12:Schválilo
Rozpočet SOPK na rok 2017

Uznesenie č. 13:Schválilo
Program činnosti SOPK pre 6. volebné obdobie na roky 2017 – 2022

Uznesenie č. 14: Schválilo

 1. Uznesenia zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK v zmysle diskusie
 2. Komuniké zo zasadania

Uznesenie č. 15: Uložilo Predstavenstvu SOPK

 1. zapracovať pripomienky z diskusie do plánu aktivít na rok 2017
 2. schválené komuniké zaslať prezidentovi SR, predsedovi NR SR, predsedovi vlády SR, predsedom parlamentných politických strán, zverejniť ho a zoznámiť tak s jeho znením celú verejnosť


V Bratislave, dňa 20. apríla 2017
Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory


Zapísala: Ing. Darina Knapiková

Overili: za mandátovú komisiu:JUDr. Ing. Ján Bílek
za návrhovú komisiu:Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.
za volebnú komisiu:Ing. Milan Hrdlík, CSc.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora