Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
25 rokov SOPK: 3. volebné obdobie 2002 – 2007
Kategória: Informácie Vydané dňa:12.05.2017 (1037x prečítané)

Slovenská obchodná a priemyselná komora v rokoch 2002 – 2007 parila k hlavným protagonistom vstupu Slovenska do Európskej únie a bola súčasne jedinou podnikateľskou inštitúciou, ktorá realizovala rozsiahly program prípravy slovenských podnikateľov na podmienky spoločného trhu únie. Zároveň patrila medzi najvýznamnejších zástancov zavedenia eura a, opäť ako jediná, začala pripravovať slovenských podnikateľov na túto udalosť.

Rok 2002 bol aj rokom, v ktorom ukončili svoje pôsobenie volené orgány komory druhého volebného obdobia a na jar sa uskutočnili voľby. Ustanovujúce zhromaždenie delegátov SOPK 25. apríla 2002 zvolilo na ďalších päť rokov do funkcie predsedu opäť doc. Ing. Petra Mihóka, CSc., za podpredsedov Ing. Jozefa Jankuláka, Ing. Petra Kollárika a Ing. Júliusa Kostolného a generálneho tajomníka Ing. Martina Hrivíka.

SOPK v tomto období, po parlamentných voľbách, predložila vláde a politickým stranám svoje odporúčania na zlepšenie vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia a požiadala ich, aby tieto odporúčania zohľadnili v programovom vyhlásení vlády.

O rok na to, desať rokov po vzniku samostatného štátu, bolo Slovensko nesporne inou krajinou, než akou bolo pri svojom zrode. Vo svojom vývoji výrazne postúpilo vpred. Toto obdobie bolo obdobím reforiem, pokusov o reformy, ale aj revízie mnohých rozhodnutí. Naplnil sa hlavný zámer všetkých vlád po roku 1993 – vstup Slovenska do Európskej únie.

Reforma daňového systému, ktorú vláda a parlament schválili v roku 2003, predstavovala zásadnú zmenu filozofie daňovej, hospodárskej a finančnej politiky štátu. SOPK jednoznačne podporila zavedenie rovnej dane z príjmov fyzických a právnických osôb ako systému, ktorý podporuje podnikanie a legálnu ekonomiku. Na druhej strane zmena pravidiel v oblasti spotrebných daní v priebehu finančného roka, ako aj jednotná úroveň dane z pridanej hodnoty bola v tom i nasledujúcom období z pohľadu komory neprijateľná.

V tom roku sa objavila aj snaha o oslabenie legislatívnej pozície SOPK ako výraz nepochopenia jej úlohy a funkcie v systéme občianskej spoločnosti, v procese integrácie do európskych štruktúr a tiež v mechanizme vytvárania ekonomickej štruktúry krajiny a podnikateľského prostredia.

SOPK, ako reprezentant slovenskej podnikateľskej sféry, ako hlas biznisu na Slovensku, mala neustále eminentný záujem o úspech Slovenska, a preto na prahu vstupu do Európskej únie presadzovala zosúladenie reformných krokov v hospodárskej a sociálnej oblasti s politikou únie s cieľom vytvoriť zo Slovenska vysoko konkurenčne schopný štát, ktorého vývoj bude rovnomerne založený na vnútorných a vonkajších zdrojoch a proporcionálnom regionálnom rozvoji. Zasadzovala sa o rovnaký prístup k domácim a zahraničným firmám a osobitnú podporu malého a stredného podnikania založeného na domácom potenciáli. Presadzovala prechod ekonomiky založenej na filozofii lacnej pracovnej sily a osobitných individuálnych výhod na poznatkovú ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou pri udržaní ekonomiky oprávnených nákladov. Ako prioritu odporúčala zvyšovať efektívne investície do vedy a vzdelávania.

Vstup Slovenska do Európskej únie 1. mája 2004 znamenal možnosť pre obidve strany dosiahnuť vyššiu prosperitu. Pre Slovensko bolo prínosom zapojenie sa do hospodárskych procesov európskej ekonomiky, liberalizácia ekonomického prostredia, ako aj štandardizovaný podnikateľský rámec. Na druhej strane Slovensko mohlo svojim pôsobením prispievať k zvyšovaniu efektívnosti fungovania únie a podieľať sa na dosahovaní cieľov Lisabonskej stratégie.

Podnikateľské prostredie sa postupne zlepšovalo, určitá akcelerácia nastala v rokoch 2003 a 2004, no podnikateľská sféra stále pociťovala nedostatky najmä v oblasti vymožiteľnosti práva. Činnosť SOPK v tomto období mala osobitný význam najmä z hľadiska prípravy slovenského ekonomického a podnikateľského priestoru na podmienky vnútorného trhu Európskej únie a zastupovania záujmov slovenskej ekonomiky v európskom i globálnom ekonomickom priestore. Úspešne zvládla integrovanie našich podnikateľských subjektov do európskeho prostredia.

SOPK odporúčala vláde a parlamentným politickým stranám, aby vytvorili podmienky na rozpracovanie dlhodobej rozvojovej stratégie Slovenska a aby pokračovali vo vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia. Pripomenula, že by mali komplexne reformovať vzdelávací systém z hľadiska zlepšenia jeho kvality a podporiť výskumnú a vývojovú základňu, predovšetkým aplikovaný výskum. Upozornila, že by bolo treba zlepšiť aj podmienky vymožiteľnosti práva a podporiť investovanie do infraštruktúry, do high-tech a produktov s vysokou pridanou hodnotou a do cestovného ruchu. Vláde a parlamentu tiež odporučila, aby zlepšili strategické partnerstvo s predstaviteľmi podnikateľského sektora.

Zhromaždenie delegátov SOPK 14. apríla 2005 schválilo okrem iného materiál „Nové výzvy pre Slovensko, jeho občanov, ekonomiku a spoločnosť“ a žiadosť vláde o vrátenie budovy generálneho riaditeľstva SND násilne odobratej Obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave a budov Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici a v Košiciach. Dodnes sa tak nestalo.

V roku 2006 sa konali voľby do Národnej rady SR. Podnikateľská komunita aj komora pozitívne hodnotili, že nová vláda sa prihlásila k programu zavedenia eura a vstupu Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009. Prechod na euro vnímala v tom čase podnikateľská sféra ako výzvu spojenú s pozitívnymi efektmi. Tie prevyšovali riziká, ktoré takáto významná a podstatná ekonomická operácia prináša.

Rok 2007 sa zapísal do histórie Slovenska ako ekonomicky najúspešnejší, s vysokým tempom rastu HDP (+ 10,4 %), rastom zamestnanosti, exportu, ako aj príjmov obyvateľstva. Práve veľký ekonomický priestor spoločného trhu 27 európskych krajín sa v tom čase stal významným stimulátorom rozvoja podnikateľských aktivít.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora