Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
25 rokov SOPK: 4. volebné obdobie 2007 – 2012
Kategória: Informácie Vydané dňa:14.06.2017 (188x prečítané)

Rok 2007 bol ekonomicky najúspešnejším rokom od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. To naznačovali už jeho prvé mesiace. Konštatovali to aj delegáti Zhromaždenia delegátov SOPK. Na zasadnutí 24. apríla 2007 zvolili na roky 2007 – 2012 do funkcie predsedu SOPK už po štvrtý raz Doc. Ing. Petra Mihóka, CSc., podpredsedov Ing. Petra Kollárika, Ing. Júliusa Kostolného a Daniela Lučkaniča a generálneho tajomníka Ing. Martina Hrivíka.

Zdalo sa, že v dobrých ekonomických správach bude pokračovať aj rok 2008. Tento rok, ktorý bol pokračovaním úspešného hospodárskeho rastu krajiny a rozvoja podnikateľských aktivít, mal z pohľadu slovenskej, ale aj európskej či svetovej ekonomiky osobité miesto. Pre Slovensko to bol rok, v ktorom inštitúcie Európskej únie definitívne rozhodli o jeho vstupe do Hospodárskej a menovej únie – eurozóny a o zavedení eura ako národnej meny od 1. januára 2009. Slovensko sa vstupom do eurozóny stalo lídrom stredoeurópskeho regiónu a ukázalo, že cesta k úspechom vedie cez pozitívne podnikateľské prostredie, rozpočtovú disciplínu a rozvojové programy.

SOPK bola od začiatku mimoriadne aktívna v tomto procese a prostredníctvom svojich europrogramov zabezpečila, že podnikateľská sféra na Slovensku bola na prijatie eura dobre pripravená. Sústreďovala sa na zabezpečenie stability ekonomiky, ochranu záujmov podnikateľských subjektov i spotrebiteľov. Jej predsedu Petra Mihóka vláda vymenovala do funkcie predsedu Cenovej rady, orgánu, ktorý mal dohliadať na to, aby po zavedení eura nestúpli na Slovensku neodôvodnene ceny tovarov a služieb.

Ekonomická situácia sa počas roku 2008 radikálne zmenila. Finančná kríza sa z USA rýchlo rozšírila do globálneho priestoru. Zachvátila všetky krajiny a tak rýchlo, ako sa geograficky globalizovala, aj prerástla do krízy ekonomickej. Štvrtý štvrťrok 2008 sa stal začiatkom jednej z najvážnejších kríz na svete, s plným dopadom aj na Slovensko, ktoré je malou otvorenou ekonomikou s vysokým stupňom závislosti od exportných aktivít. Obmedzenie exportných trhov a výrazná recesia v hlavných partnerských krajinách Slovenska spôsobili najskôr spomalenie rastu, neskôr až výrazný pokles hlavných makroekonomických ukazovateľov a nárast nezamestnanosti.

SOPK od začiatku v spolupráci so svojimi členmi monitorovala prejavy a identifikovala dopady krízy na podnikateľský sektor tak, aby jeho rozhodnutia i rozhodnutia vlády v oblasti hospodárskej politiky boli čo najzodpovednejšie. Zhromaždenie delegátov SOPK 24. apríla 2008 v Bratislave schválilo okrem iného „Odporúčania pre zlepšenie podnikateľského prostredia v SR“, ktoré predstavitelia komory odovzdali prezidentovi, predsedovi parlamentu, premiérovi, vláde i predstaviteľom parlamentných politických strán.

V záujme zabezpečenia dlhodobého udržania ekonomického rastu a zlepšenia podnikateľského prostredia v roku 2009 a ďalšom období SOPK odporúčala i v čase krízy venovať osobitnú pozornosť zlepšeniu podmienok na vymáhateľnosť práva a znižovaniu nákladov na administratívne činnosti v oblasti podnikania. Za dôležité považovala tiež presadzovanie proexportnej politiky zameranej hlavne na podporu malého a stredného podnikania a na zvýšenie zahraničného dopytu, ako aj vytvorenie motivačného systému pre zlepšenie ponuky kvalifikovanej pracovnej sily v primeranej štruktúre pre potrebu trhu práce a rozvoj regiónov Slovenska. Úsilie o zosúladenie potrieb trhu práce a ponuky pracovnej sily nie je pre komoru nič nové. Veď už v roku 1926 jej predchodkyňa, Bratislavská obchodná a priemyselná komora, založila Ústrednú poradňu pre voľbu povolania, ktorá dohliadala na to, aby bola pracovná sila nielen z hľadiska počtu, ale aj odborného zamerania rovnomerne rozložená v regiónoch i podnikoch.

Komora zároveň odporúčala pokračovať v prijímaní krátkodobých, ale efektívnych opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy, ktoré budú rešpektovať tri zásady: zabezpečovať budúcu konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, riešiť sociálnu dimenziu krízy a vytvárať vnútorný dopyt so zameraním na oživenie ekonomiky.

Slovenská obchodná a priemyselná komora si v roku 2010 pripomenula 160. výročie založenia komorového systému na území Slovenska. Z pohľadu ekonomiky Slovenska bol tento rok poznačený najmä dvomi skutočnosťami – voľbami do Národnej rady SR a čiastočným hospodárskym oživením slovenskej ekonomiky v druhej polovici roka. Výsledkom volieb bol vznik novej vládnej koalície, nového vládneho programu a prijatie balíčka smerujúceho k ozdraveniu verejných financií.

Na Slovensku, podobne ako aj v iných krajinách EÚ, boli prijaté viaceré opatrenia na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy, ktoré však len minimálne eliminovali negatívne dopady. SOPK upozorňovala, že pri koncipovaní a realizácii jednotlivých opatrení sa musí stať základnou prioritou zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, vytvorenie podmienok na jej trvalo udržateľný rast, čo je možné dosiahnuť len vytvorením motivujúceho prostredia na rozvoj podnikania.

Hoci väčšina indikátorov v roku 2011 zaznamenala síce pomalší, avšak predsa len pokračujúci rast slovenskej ekonomiky, SOPK ani v tomto období nepovažovala podnikateľské prostredie za vyhovujúce – najmä s ohľadom na udržanie a zlepšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky v ramci členstva v EÚ. Jej odporúčania sa preto sústredili najmä na zmierňovanie negatívnych dopadov vonkajších činiteľov na slovenskú ekonomiku, na elimináciu pretrvávajúcich dôsledkov svetovej hospodárskej krízy a krízy v eurozóne a na zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Začiatok roka 2012 poznačili predčasné parlamentné voľby, po ktorých malo Slovensko po prvý raz od politických zmien v roku 1989 jednofarebnú vládu. Tak ako po každých parlamentných voľbách, aj teraz SOPK dôkladne analyzovala programové vyhlásenie novej vlády a adresovala jej pripomienky k jeho zneniu i odporúčania – na základe návrhov svojich členov – ktoré by pomohli zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora