Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
25 rokov SOPK: 5. volebné obdobie 2012 – 2017
Kategória: Informácie Vydané dňa:03.07.2017 (222x prečítané)

V roku 2012 sa začalo nové, v poradí už piate funkčné obdobie orgánov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Zhromaždenie delegátov zvolilo nové štatutárne orgány komory. Za predsedu SOPK bol zvolený Peter Mihók, do funkcie podpredsedov Vladimír Slezák, Július Kostolný a Daniel Lučkanič a do funkcie generálneho tajomníka Martin Hrivík. Zvolení boli aj ďalší členovia predstavenstva a dozorná rada SOPK.

V tom istom roku tiež začala pracovať nová, po prvý raz od politických zmien v roku 1989, jednofarebná vláda. Slovenská obchodná a priemyselná komora jej v záujme zlepšenia podnikateľského prostredia odporúčala, aby zásadne zlepšila podmienky na vymáhateľnosť práva, zaviedla poriadok a transparentnosť do verejného obstarávania, znížila administratívnu záťaž podnikania, zabezpečila stabilitu Zákonníka práce a sociálnych zákonov, stabilitu právneho systému, jednoduchosť a zrozumiteľnosť legislatívy s minimalizáciou zmien právnych predpisov, aby prijímala právne normy s dostatočným predstihom, tak aby boli predvídateľné pre správanie sa podnikateľských subjektov a podporovali záujmy slovenských podnikateľov.

Od 1. januára 2013 sa predseda SOPK stal predsedom Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži. Trojročný mandát na čele inštitúcie reprezentujúcej viac ako 12-tisíc obchodných a priemyselných komôr celého sveta mu v roku 2015 predĺžili o ďalšie tri roky do konca roka 2018.

Slovenská obchodná a priemyselná komora v tomto období venovala hlavnú pozornosť znižovaniu dopadov krízy na slovenské podnikateľské subjekty. Hľadala také aktivity, ktorých cieľom bolo nielen riešenie vtedy aktuálnych problémov, ale najmä hľadanie východísk do budúcnosti. Jednoznačne podporila politiku rozpočtovej zodpovednosti, aj keď mala isté odlišné názory na jej štruktúru tak na príjmovej, ako aj výdavkovej časti. Za výrazne pozitívny krok zo strany vlády považovala naštartovanie systému lepšieho výberu daní a akcentovanie princípov daňovej disciplíny. Zdôrazňovala, že je to jediná cesta, ako následne cez znižovanie daní a odvodov podporiť firmy, ktoré sa správajú zodpovedne, a súčasne znižovať podiel čiernej ekonomiky v štáte.

Slovenská obchodná a priemyselná komora sa zapojila do iniciatívy Rule of Law, ktorú aj na jej podnet vytvorili podnikateľské asociácie, zamestnávateľské združenia a obchodné komory. Prostredníctvom nej upozorňuje nielen na problémy v podnikateľskom prostredí, ale aj na celospoločenské neduhy viažuce sa najmä na spravovanie spoločnosti, legislatívnu nestabilitu a zlý výkon súdnej moci. Iniciatívu pozitívne prijala vládna moc a tento program prijala za svoj. SOPK zároveň pripomenula, že bude dôležité, aby táto iniciatíva prešla naprieč spoločenským spektrom a osvojili si ju všetky politické strany.

Slovensko sa na rozhraní mesiacov september – október 2015 stalo miestom historicky prvého zasadania riadiacich orgánov Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži v krajinách strednej a východnej Európy. Na tomto zasadaní bol predseda SOPK opätovne zvolený za predsedu tejto prestížnej medzinárodnej inštitúcie. Ešte v ten istý rok, začiatkom decembra ho zvolili tiež za prvého čestného predsedu Komory pre medzinárodný obchod Hodvábnej cesty so sídlom v Hongkongu. V Bratislave sa uskutočnili aj zasadania Svetovej rady pre ATA karnety a Svetovej rady pre osvedčenia o pôvode tovarov. Obidve tieto štruktúry sú súčasťou Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži. Slovenská obchodná a priemyselná komora požíva tak rešpekt v podnikateľských kruhoch na Slovensku a je oceňovaná ako najreprezentatívnejšia podnikateľská štruktúra v medzinárodných reláciách.

Slovenská republika sa v roku 2015 zaradila medzi najdynamickejšie ekonomiky eurozóny i celej Európskej únie. Boli to nielen rastové ukazovatele, ale aj rozpočtová konsolidácia, ktoré prispeli k týmto pozitívnym hodnoteniam. Podnikateľov však naďalej trápila vysoká a často nekvalifikovaná byrokracia na úrovni štátnych orgánov i regionálnych a miestnych samospráv. Problémom boli tiež vysoké ceny energií pre podnikateľský sektor a nefungujúci systém podpory exportu. V priebehu celého roka SOPK poukazovala na nevyváženosť sociálnych balíčkov s propodnikateľskými opatreniami vlády, hlavne v oblasti odvodov.

V roku 2015 štát reštartoval systém duálneho vzdelávania. SOPK v priebehu legislatívneho procesu poukazovala na nedostatky legislatívnej normy. Zákon napokon vo finále podporila ako určitý krok dopredu s tým, že po prvom roku jeho aplikácie dôjde k jeho nevyhnutnej novelizácii a na jeho realizáciu sa vytvoria podmienky podobné, ak nie identické, aké sú v Rakúsku či v Nemecku. Slovenská obchodná a priemyselná komora sa zhostila svojej úlohy v duálnom vzdelávaní zodpovedne. Prakticky dve tretiny študentov a dve tretiny firiem, ktoré sú zahrnuté do systému duálneho vzdelávania, sú v odbornej gescii SOPK.

Po marcových voľbách v roku 2016 pomerne rýchlo vznikla nová, na rozdiel od predošlej jednofarebnej, koaličná vláda. Členovia komory od nej očakávali ústretovejší postoj k skvalitňovaniu podmienok na podnikanie, pozitívnejší vzťah k tým, ktorí berú na seba riziko podnikania a vytvárajú predpoklady na skvalitňovanie života na Slovensku. Slovenská obchodná a priemyselná komora konštatovala, že naprieč politickým spektrom dominuje lacný populizmus, ktorý bráni pragmatickým riešeniam a vedie k strate energie potrebnej na strategické rozhodovanie. Tak hodnotila aj prvé legislatívne kroky vlády, ktoré popri niektorých pozitívach, ako bolo jednopercentné zníženie dane z príjmu právnických osôb a úpravy pre živnostníkov v oblasti paušálnych výdavkov, prinášali viaceré negatívne zmeny zhoršujúce podnikateľské prostredie. Bolo to najmä zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre odvody do zdravotných poisťovní, zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na platenie sociálnych odvodov, zvýšenie poplatkov pri evidencii motorových vozidiel, zavedenie 7-percentnej dane z dividend či zavedenie nových odvodov v oblasti poisťovníctva. Súčasne zostali zachované opatrenia prijaté v období krízy v rokoch 2008 – 2009, ktoré boli charakterizované ako dočasné. Komora upozorňovala, že nie je vytváraný primeraný rámec na udržateľnosť rastu a kvalita podnikateľského prostredia spolu so vzdelaním, štruktúrou a kvalitou pracovnej sily sa stávajú hlavnou bariérou ďalšieho rozvoja.

V roku 2016 sa SOPK stala členom Komory pre medzinárodný obchod Hodvábnej cesty so sídlom v Hongkongu. Vytvára tak nový priestor a možnosť pre slovenské firmy participovať na veľkých projektoch spolupráce krajín Hodvábnej cesty s výraznou finančnou participáciou vlády ČĽR. Rok 2016 bol tiež posledným rokom piateho volebného obdobia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Predstavenstvo SOPK pri jeho hodnotení konštatovalo naplnenie hlavných zámerov tak z hľadiska služieb členskej základni, ako aj v zastupovaní záujmov členov doma i v zahraničí.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora