Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
02.10.
2017
Vystúpenie predsedu SOPK Petra Mihóka na Slávnostnej akadémii pri príležitosti 25. výročia vzniku SOPK 2. októbra 2017
Kategória: Informácie Vydané dňa:04.10.2017 (511x prečítané)

Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia,

Citát: Svetlo zostáva svetlom, aj keď ho slepý nevidí. Tolstoj

som hrdý, že k významným udalostiam roka 1992 môžeme zaradiť aj vznik Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Ukázalo sa, že sme boli predvídaví, dokázali sme správne vyhodnotiť vtedajší vývoj, keď sme už na prelome rokov 1991 a 1992 začali pripravovať rozdelenie vtedajšej Československej obchodnej a priemyselnej komory. V okamihu vzniku samostatnej Slovenskej republiky tak už mala SOPK vybudovanú efektívnu regionálnu štruktúru zabezpečujúcu pre podnikateľské subjekty každodenný servis, nadviazala kontakty nielen s rodiacou sa domácou podnikateľskou sférou, ale aj v rámci medzinárodných ekonomických a komorových štruktúr.

To bolo veľmi dôležité. Transformácia ekonomiky po spoločenských zmenách, rozpad tradičných trhov, nová a stále sa meniaca legislatíva. To boli výzvy, s ktorými sa vtedy borila novovznikajúca podnikateľská vrstva. Semináre, podnikateľské misie, spoločné účasti na zahraničných veľtrhoch a výstavách, vydávanie informačných brožúr a iných publikácií – to je len niekoľko z množstva služieb, ktoré SOPK podnikateľom od začiatku poskytuje, aby im pomohla v ich činnosti. O tom, že mali a majú význam, že sú užitočné, svedčí aj fakt, že len na seminároch sa za 25 rokov vystriedalo takmer 90-tisíc účastníkov.

25 rokov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory je aj 25 rokov úspešného podnikania na Slovensku. Pred štvrťstoročím sme pomáhali podnikateľskej sfére orientovať sa v novom ekonomickom prostredí, v súčasnosti riešime, aby podmienky, v ktorých funguje, boli pre ňu priaznivé a inšpirujúce, a v ďalšom období bude našou úlohou pomôcť jej zvládnuť nové výzvy, ktoré nás čakajú v súvislosti so 4. priemyselnou revolúciou. Oveľa významnejšiu úlohu než výška rastových ukazovateľov začína zohrávať udržateľnosť rastu a kvalita života. Dochádza k zásadným zmenám nielen v predmete podnikania, ale aj v jeho metódach. V mnohých oblastiach už narážame na rastové bariéry, najmä v oblasti pracovnej sily, štruktúry a kvality vzdelávania, ale aj v kvalite podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že podpora podnikania v podmienkach dennej konfrontácie s medzinárodnou konkurenciou musí byť základným záujmom každej politickej reprezentácie.

Slovensko je súčasťou globálnej ekonomiky a politiky, vo veľkej miere však ako malá a výrazne otvorená krajina závisí od vonkajšieho prostredia. SOPK je presvedčená, že zvyšovanie konkurencieschopnosti našej ekonomiky možno dosiahnuť iba vyrovnaným hospodárením verejných financií, tlakom na elektronizáciu a digitalizáciu, komunikáciou s podnikateľskou verejnosťou, znížením daňového a odvodového zaťaženia, zvýšením výdavkov na výskum a vývoj, ale tiež zásadnou zmenou vzdelávacieho systému, aby sa zastavil jeho prepad, zvýšila sa kvalita štruktúry vzdelávania a absolventi škôl nekončili na úradoch práce. Aj preto sme sa zapojili do systému duálneho vzdelávania, takmer 80 % sa ho realizuje v gescii SOPK. Tento systém má v súčasnosti svoje nedostatky, je čo vylepšovať a zdokonaľovať, aby bol efektívny a účinný, ale sme pripravení podieľať sa na tom.

Členstvo v Európskej únii hodnotia podnikatelia stále pozitívne, a to napriek viacerým problémom, ktorým toto zoskupenie dnes čelí. Európska únia je tu pre nás občanov, firmy a členské krajiny, a nie naopak. To je filozofia, ktorú budeme presadzovať v komunikácii s vládou Slovenskej republiky a aj na medzinárodnej úrovni. Sme presvedčení, že Únia sa musí vrátiť k oveľa pragmatickejšej európskej kontinentálnej spolupráci, aby obstála v rastúcej konkurencii iných regiónov, osobitne ázijsko-pacifického, ktorého podiel na svetovom obyvateľstve, globálnej produkcii, ale aj význam v poznatkovej sfére sa rýchlo zvyšuje. Je potrebné, aby Únia zefektívnila svoju činnosť, preto budeme podporovať vládu v krokoch, ktoré povedú k diskusii na tieto témy.

Slovensko sa dokázalo adaptovať na všetky rozhodujúce politiky Európskej únie a eurozóny, a preto aj dnes môžeme hrdo konštatovať, že SR je v jadre Európskej únie. Únia po dlhých úspešných rokoch čelí významným výzvam, nezvládnutie ktorých ju môže v globálnom meradle vytlačiť zo súčasných pozícií. Európska únia má jedinú šancu, ako prežiť, a tou je vrátiť sa k podstate európskej integrácie vytvárajúcej podmienky na vyššiu konkurenčnú schopnosť členských krajín. Cestou určite nie je eliminovanie konkurencie vo vnútri Európskej únie. Naopak, vnútorná konkurencia nás vedie k vyššej efektívnosti a lepšej pozícii voči tretím krajinám. Cestou nie je ani život nad pomery, ktorého udržateľnosť je vážne spochybnená, a napokon cestou nie je ani viacrýchlostná Európa, ktorá by jednoznačne znamenala kapituláciu princípov integrácie. Aj my na Slovensku sa musíme hlbšie zamyslieť nad našou vlastnou pozíciou a nemyslieť si, že čo je dobré pre Francúzsko či Nemecko, je automaticky dobré aj pre nás. Oveľa jasnejšie musíme mať zadefinované národno-štátne a ekonomické priority a v ich duchu zaujímať aj naše pozície v rámci orgánov Európskej únie. Štvrtá priemyselná revolúcia a digitálna ekonomika prinášajú nové výzvy aj pre Slovensko, na ktoré keď nebudeme reagovať najmä v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, postupnej prestavby ekonomiky Slovenska vo všetkých rozhodujúcich odvetviach, ktoré sú dnes celospoločenskými ťahúňmi, je budúci rozvoj celej spoločnosti neudržateľný.

Vážené dámy, vážení páni,

celých 25 rokov pokračuje Slovenská obchodná a priemyselná komora v napĺňaní poslania obchodných a priemyselných komôr: pomáhať podnikateľskej sfére, aby sa rozvíjala, napredovala, a zastupovať jej záujmy doma i v zahraničí. Stala sa garantom ochrany a podpory podnikania a reprezentantom záujmov slovenských podnikateľských subjektov, podporuje otvorenú dynamickú a konkurencieschopnú ekonomiku, ktorá umožňuje slobodný rozvoj podnikania. Významnou mierou podporuje prezentovanie slovenských firiem a výrobkov v zahraničí a vstup zahraničného kapitálu na Slovensko, ale aj vývoz slovenského kapitálu do zahraničia. Stala sa nezávislým predstaviteľom trhovej ekonomiky a kritickým partnerom na úrovni národnej, európskej a globálnej ekonomiky. Počas svojho 25-ročného pôsobenia na Slovensku si získala prirodzenú autoritu ako zástupca podnikateľskej sféry. Disponuje nielen stabilnými regionálnymi štruktúrami, akceptáciou štruktúrami štátnej a verejnej správy, ale aj silnými medzinárodnými kontaktmi.

Aj v nasledujúcom období bude Slovenská obchodná a priemyselná komora systematicky podporovať kroky na zvýšenie vážnosti a uznania podnikateľského stavu ako súčasti spoločnosti, od ktorej výsledkov práce závisí kvalita života na Slovensku, a zároveň očakáva uznanie tohto faktu aj od politickej decíznej sféry.

Dámy a páni, dovoľte aby som sa vám všetkým poďakoval za vašu podporu činnosti SOPK. Vy ste živým telom tejto inštitúcie, ktorú tvoríte a ktorá je tu pre vás. Poďakovanie patrí aj voleným funkcionárom komory a jej odbornému aparátu a osobitné ocenenie chcem vyjadriť Rozhodcovskému súdu SOPK za jeho prínos k transparentnému riešeniu obchodných sporov a zvyšovanie kreditu SOPK doma a v zahraničí. Bez týchto zložiek by komorová mozaika nebola kompletná a štruktúra nebola efektívna. Do budúcnosti sa dívame optimisticky a súčasne s dôverou vo vlastné sily. Veríme, že takú istú zodpovednosť za našu budúcnosť môžeme očakávať aj v politickej decíznej sfére a ďalších fragmentoch našej spoločnosti.

Citát: Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým, čo bolo a je, ale v budovaní toho, čo bude. Sokrates

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora