Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Obchodovanie s ohrozenými druhmi chránenými dohovorom CITES
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:08.12.2017 (771x prečítané)

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone. V Slovenskej republike nadobudol účinnosť dňa 28. mája 1992 (v čase bývalej ČSFR). Slovenská republika prevzala záväzky Dohovoru neprerušene od 1. januára 1993. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s exemplármi živočíchov a rastlín neohrozoval ich prežitie vo voľnej prírode. Dohovor reguluje najmä obchod s exemplármi pochádzajúcimi z voľnej prírody, ale kontroluje aj obchod s umelo vypestovanými  rastlinami alebo živočíchmi odchovanými v zajatí. Kontrola medzinárodného obchodu sa uskutočňuje prostredníctvom povolení, ktoré musia sprevádzať každú zásielku exemplárov CITES. Tieto povolenia vydáva výkonný orgán CITES, ktorým je v Slovenskej republike Ministerstvo životného prostredia SR a kontrolujú ich colné orgány.

Základné princípy Dohovoru boli transponované do právnych predpisov EÚ a SR. Nariadenia EÚ poskytujú ohrozeným druhom ochranu nielen pri medzinárodnom obchode s tretími krajinami (t. j. pri komerčnom aj nekomerčnom vývoze/dovoze z/do EÚ), ale aj pri komerčnej činnosti v rámci SR, resp. na území EÚ. Komerčná činnosť je definovaná v nariadení ako kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj (vrátane nájmu, výmenného obchodu alebo výmeny), držba na predaj, ponuka na predaj (vrátane reklamy alebo obstarania reklamy na predaj a výzvy na obchod) alebo preprava na účely predaja.

Dohovor má v súčasnosti 183 zmluvných strán. Kontakty na výkonné orgány CITES kompetentné vydávať povolenia na dovoz/vývoz v krajinách Dohovoru nájdete tu. Informáciu o tom, či daný druh je zaradený v prílohách dohovoru (prílohy I – III), resp. príslušného nariadenia EÚ (príloha A – D) poskytuje program Species+ po zadaní latinského mena druhu.

Dohovor, resp. nariadenia EÚ poskytujú ochranu viac ako 35 000 druhom živočíchov a rastlín. Regulácia/obmedzenie obchodu sa vzťahuje na exempláre živé (napr. papagáje, dravce, korytnačky, orchidey, kaktusy), neživé (napr. poľovnícke trofeje, dermoplastické preparáty, ryby), ich časti (napr. slonovina, rohy nosorožcov, drevo, mäso) alebo výrobky, pokiaľ je zrejmé  zo sprievodných dokladov, balenia, značky, nálepky alebo iných okolností, že obsahujú časti alebo deriváty živočíchov alebo rastlín druhov z príloh A – D (napr. ázijská medicína, potravinové doplnky, kaviár, kozmetika, hudobné nástroje, nábytok, kožené a kožušinové výrobky, starožitnosti).

Prehľad požadovaných dokladov pri dovoze:
prílohapožadovaný doklad
A a Bpovolenie na dovoz + povolenie na vývoz
Coznámenie o dovoze + doklad z krajiny vývozu (povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz alebo potvrdenie o pôvode)
Doznámenie o dovoze

Prehľad požadovaných dokladov pri vývoze/opätovnom vývoze:
prílohapožadovaný doklad
Apovolenie na vývoz alebo potvrdenie o opätovnom vývoze + u druhov z prílohy CITES I povolenie na dovoz
B a CPovolenie na vývoz alebo potvrdenie o opätovnom vývoze
Džiadne doklady

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR nájdete všetky informácie potrebné pri obchodovaní s ohrozenými druhmi, vrátane formuláru žiadosti o povolenie na vývoz/dovoz a žiadosti o výnimku zo zákazov komerčných činností . V oboch prípadoch sa žiadosť zasiela na Výkonný orgán CITES SR na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany biodiverzity a CITES, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. Akékoľvek nejasnosti/otázky možno konzultovať na adrese citesma@enviro.gov.sk.

Zdroj článku: www.minzp.skInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora