Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.04.
2019
Zhromaždenie delegátov SOPK 25. 4. 2019 - Vystúpenie predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:26.04.2019 (249x prečítané)

Stretávame sa vo veľmi zaujímavom a možno povedať, že v spoločensky vzrušujúcom období, ktoré by som charakterizoval ako obdobie zmien, neistoty, ale aj veľkých výziev. Pritom táto charakteristika sa dotýka tak základnej jednotky spoločnosti, ktorou je pre mňa jednotlivec a rodina, ako aj národa, štátu alebo globálnych vzťahov. Vzájomná interakcia medzi indivíduom a globálnym spoločenstvom je v dnešnej dobe mimoriadne silná a presadzuje sa rôznymi cestami či kanálmi, ako aj cez rôzne spoločenstvá a zoskupenia. Zmeny sú pritom tak dynamické, že ich význam a vplyv v danom časovom momente vieme len ťažko odhadnúť, najmä z pohľadu vplyvu na budúcnosť.

My na Slovensku sme od jesene minulého roka prakticky v permanentnom volebnom procese, ktorý prekresľuje politickú mapu krajiny. Máme za sebou jesenné komunálne voľby, voľby prezidenta SR, sme tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu a následne sa tento volebný kolotoč ukončí parlamentnými voľbami. Toto všetko sa deje v kontexte zmien vo vnútorných, európskych a globálnych vzťahoch. Dávajú nám však všetky tieto voľby odpovede na kľúčové otázky ďalšieho vývoja slovenskej spoločnosti a tými sú hodnotová orientácia spoločnosti a jej polarizácia, zlepšovanie kvality života, udržateľnosť rozvoja, populačný vývoj, konkurenčná schopnosť slovenskej ekonomiky, školstvo či zdravotníctvo? Osobne si myslím, že len okrajovo a bez minimálne strednodobej vízie toho, čo chceme dosiahnuť. Práve toto sú témy, o ktorých my v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore často diskutujeme a dávame podnety vláde, ale aj všetkým parlamentným stranám. Často však bez adekvátnej reakcie.

Aký je teda súčasný stav života na Slovensku? Rok 2018 znamenal výrazný posun v občianskom vedomí, politickej generačnej výmene, ale aj ďalšej polarizácii spoločnosti. Zmenu vždy avizuje postupné narastanie rôznych neduhov, nespokojností a neriešenie naakumulovaných problémov. Výbuch či veľký tresk však prichádza zrazu a často prekvapuje tých, ktorí dlhodobo ignorovali príznaky toho, čo nastane. To platí rovnocenne v politike, ekonomike, ako aj v spoločenskom živote. Rok 2018 bol však zaujímavý aj tým, že paralelne s vyhrotením spoločenskej situácie sme dosiahli veľmi dobré ekonomické výsledky, a to tak na úrovni makroekonomiky, ako aj v mikrosfére. Prosperujúca ekonomika prispela k zlepšeniu sociálnej situácie pri dramatickom znížení nezamestnanosti na historické minimum a k rastu priemerných príjmov zamestnancov. Spotreba domácnosti sa stala jedným z motorov hospodárskeho rastu. Jednoznačným pozitívom osmičkového roku 2018 je skutočnosť, že ekonomika sa vyvíjala v zásade nezávisle od vnútroštátnych politických turbulencií.

Rok 2019 začíname v ekonomickej oblasti s krátkodobo dobrou štartovacou pozíciou, vyrovnaným štátnym rozpočtom, avšak – tak, ako to ukazuje aj nami realizovaný prieskum – s menším optimizmom ako v predchádzajúcom období. Všetci dobre vieme, že žiadny ekonomický rast netrvá večne a že jeho vrchol zrejme máme za sebou. Postupne sa objavujú viaceré signály tak z vnútorného, ako aj vonkajšieho prostredia naznačujúce riziká budúceho vývoja. Z pohľadu vnútorných rizík je to hlavne situácia na trhu práce bez vyhliadky na jej zásadnú zmenu, rastúce náklady na cenu práce, limitované portfólio slovenskej produkčnej sféry výrazne závislé na veľmi obmedzenom počte výrobných odvetví, silná koncentrácia exportu na trhy Európskej únie s nízkym potenciálom ich rastu, ako aj dominantne subdodávateľsky orientovaná domáca podnikateľská sféra s nízkym stupňom trhovej finalizácie výrobkov. Otvorenou zostáva tiež otázka inovačného potenciálu slovenskej ekonomiky v úzkej väzbe na kvalitu a štruktúru všetkých stupňov vzdelávania od základných škôl až po univerzity. Najväčšou spoločenskou a ekonomickou výzvou do budúcnosti Slovenskej republiky však je zlý populačný vývoj, ktorý už v dimenzii jednej generácie ukazuje postupné vymieranie Slovenska, čo naviac v kombinácii s migráciou najmä mladých ľudí do zahraničia predstavuje výrazne rizikový faktor s veľkým dopadom aj na oblasť ekonomiky SR. Nebezpečným príznakom je skutočnosť, že niektoré oblasti našich regiónov na východe, juhovýchode či severe krajiny sa nám ľudsky a intelektuálne vyprázdňujú a ich znovuoživenie bude veľmi náročné.

Veľmi veľký vplyv na slovenskú ekonomiku aj v roku 2019 budú predstavovať vonkajšie faktory. Osobitnú pozornosť musíme venovať najmä vývoju na vnútornom trhu Európskej únie, ktorý už avizuje najmä vo veľkých ekonomikách spomalenie rastu. Absolútne nejasná je situácia v otázke vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie – brexit, ktorého podoba je stále nečitateľná. Osobitne veľký vplyv na ďalšie smerovanie politiky Európskej únie budú mať májové voľby do Európskeho parlamentu a následne menovanie novej Európskej komisie. Parlament podľa všetkých prognóz bude mať iné politické zloženie ako doteraz, vplyv klasických strán poklesne, narastie vplyv euroskeptických alebo eurokritických strán, ktorých predstava o integrácii, hlavne v politickej oblasti, je odlišná od v súčasnosti uplatňovanej politiky orgánov Európskej únie. Bude potrebné vrátiť sa k pôvodnej filozofii integrácie – Európy národov a nie nadnárodnej Európy. Posilňovať ekonomickú dimenziu integrácie v prospech jej členov a celku. Vytvárať oveľa lepšie a pragmatické predpoklady pre spoluprácu Európy od Atlantiku po Ural s cieľom dosiahnuť vyšší stupeň spolupráce a synergie v celoeurópskej dimenzii.

Z pohľadu globálnej ekonomiky bude pokračovať neistota vyplývajúca z deštrukcie multilaterálneho obchodného systému a z pokračujúceho presunu váhy svetovej ekonomiky zo západnej pologule do Ázijsko-pacifického ekonomického a politického priestoru. Zneužívanie obchodu na riešenie bilaterálnych či multilaterálnych politických problémov je popretím úlohy ekonomiky a obchodu ako staviteľa mostov medzi jednotlivými krajinami či ekonomickými zónami. Sankcie, embargá, zavádzanie tarifných či netarifných prekážok obchodu škodia nielen súkromnému sektoru, ale aj samotným krajinám a v konečnom dôsledku poškodzujú občana spotrebiteľa. Zvyšuje sa tiež riziko presunu krízy z veľkých ekonomík do globálneho priestoru a tým riziko rastu možnosti širších globálnych finančných či ekonomických a sociálnych deštrukcií.

Aký bude rok 2019 záleží aj od nás, ako sa budeme tak na úrovni štátu, ako aj mikrosféry správať a či budeme schopní nájsť spoločnú odpoveď na riziká vývoja. Sme radi, že do roku 2019 sme nastúpili s vyrovnaným štátnym rozpočtom. Je to však len prvý krok k tomu, ako v budúcnosti znižovať verejný dlh. Zodpovedne však musíme hodnotiť výdavkovú časť rozpočtu. Ako s výdavkami štátna správa a verejný sektor nakladá, či idú do oblasti zabezpečujúcich budúcu konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky, a teda aj jej rastovú dynamiku a udržateľnú sociálnu politiku. Súkromný sektor je rozhodujúcim hráčom v tejto hre, a preto je potrebné ho nevynechávať z diskusie o riešení súčasných a budúcich výziev, ale akceptovať ho ako rovnocenného partnera politickej decíznej sféry. Napokon je veľmi dôležité z hľadiska jeho úspešnosti, v akom prostredí legislatívnom, politickom, byrokratickom či spoločenskom pôsobí. Toto všetko determinuje jeho úspešnosť a tým aj úspešnosť celej ekonomiky. Aj rok 2019 ukáže, či v období, keď – ako niektorí radi hovoria – sa ekonomike darí, realizujeme vo výdavkoch štátu a samospráv, ale aj firiem také investície, aby sa nám darilo aj v budúcnosti.

Rok 2019 je, ako som v úvode uviedol, volebným aj predvolebným rokom. Je a bude rokom, v ktorom budeme počúvať veľa sľubov reálnych aj nereálnych, budeme vykresľovať virtuálnu realitu tak vzdialenú od reálnej skutočnosti. Budeme veľa hovoriť o systéme a antisystéme, zabúdajúc na skutočnosť, že vývoj najmä v parlamentnej forme demokracie je postavený na tom, že buď existujúci systém je schopný evolúcie – čiže vývoja a nastoľovania takých priorít, ktoré zodpovedajú potrebám spoločnosti a občanov, alebo ho nahradí systém nový. Ak systém zlyháva, nedokáže sám seba motivovať, ale aj prekonávať, dochádza k zmene, ktorá predstavuje nový pohľad na krajinu, ekonomiku, kultúru, vzdelávanie, ako aj na okolitý svet. Antisystém je generovaný systémom, ktorý nie je schopný oslovovať voličov a reagovať na spoločenské výzvy a zmeny.

Preto v tomto medzivolebnom a predvolebnom období Slovenská obchodná a priemyselná komora očakáva od tých, ktorí do boja o politickú moc a riadenie tejto krajiny vstupujú, odpoveď na 3 základné okruhy otázok:

  1. Hodnotové priority slovenskej spoločnosti v nadväznosti na jej históriu a tradíciu
  2. Zabezpečenie zdravého populačného vývoja, na to nadväzujúca rodinná a zamestnávateľská politika
  3. Investície do budúcej konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky s akcentom na
    • podporu podnikateľskej sféry ako jediného tvorcu materiálnych a finančných hodnôt potrebných pre štandardné napĺňanie štátnosti
    • vedu, výskum a vývoj a ich prepojenie s produkčnou sférou s cieľom dosiahnuť vyšší stupeň finalizácie domácej výroby
    • zvýšenie náročnosti v oblasti vzdelávania tak na pedagógov, ako aj žiakov a študentov. Nahradiť súčasnú kvantitu vyššou kvalitou. Ľudský faktor bude aj do budúcnosti hlavným zdrojom úspechu celej našej spoločnosti.

Toto budú hlavné témy našich diskusií v priebehu celého tohto obdobia až do budúcich parlamentných volieb. SOPK bude od tých, ktorí budú bojovať o hlasy voličov, požadovať jasnú a štruktúrovanú odpoveď na tieto otázky.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora