Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.04.
2019
Komuniké zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK konaného dňa 25. apríla 2019 v Bratislave
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:26.04.2019 (262x prečítané)

Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sa na svojom zasadnutí dňa 25. apríla 2019 zaoberalo hodnotením súčasného stavu a smerom vývoja domácej ekonomiky, hodnotením jej výsledkov za posledné obdobie z pohľadu členskej základne, osobitne hodnotilo kvalitu podnikateľského prostredia a tým aj podmienky na činnosť podnikateľskej sféry a diskutovalo o úlohách SOPK v  tomto prostredí.

Hrubý domáci produkt Slovenska rástol aj v roku 2018 rýchlejšie ako priemer Európskej únie. Miera vykazovanej nezamestnanosti dosiahla najnižšiu hodnotu od roku 1993. V roku 2019 sa predpokladá dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia verejných financií. Zverejnené prognózy vývoja domácej ekonomiky sú aj pre rok 2019 pozitívne. Obdobne ako minulý rok treba uviesť, že vzhľadom na nadštandardnú otvorenosť našej ekonomiky boli dobré výsledky aj dôsledkom priaznivého vývoja u našich hlavných obchodných partnerov, čo je na strane druhej spojené s rizikami prenosu ich negatívneho vývoja na našu ekonomiku. Tieto pozitívne výsledky však mohli byť ešte lepšie, keby sa podmienky na podnikanie na Slovensku sústavne zlepšovali.

Vedenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sa pri hodnotení prostredia na podnikanie svojich členov opiera o výsledky každoročného ekonomického prieskumu. Jeho výsledky potvrdzujú, že sa ich názory v posledných rokoch nemenia. Výrazne sa nezmenili očakávania vlastných ekonomických výsledkov a takmer vôbec sa nezmenilo celkovo záporné hodnotenie podnikateľského prostredia a aj hospodárskej politiky vlády. Už dlhodobo členovia komory za najväčšie riziká podnikania považujú vysoké daňové a odvodové zaťaženie a korupciu pri verejnom obstarávaní, pri poslednom prieskume sa na druhé miesto zaradil nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Výsledky ekonomického prieskumu sa potvrdili i pri hodnotení konkurencieschopnosti ekonomík. V rámci týchto hodnotení sa Slovensko dlhodobo pohybuje na treťom mieste v rámci krajín V4 a ani v minulom roku nedošlo k zlepšeniu hodnotenia.

Podnikateľská verejnosť, členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, vo svojej činnosti vidia, že zo strany vlády nedochádza k zmene prístupu pri skvalitnení podmienok na podnikanie s cieľom dostať sa na úroveň vyspelých európskych ekonomík. Viaceré opatrenia prijaté vládou sťažili podnikanie nielen veľkých podnikateľských subjektov, ale aj malých podnikateľov. Vládou často uvádzané balíčky opatrení na zlepšenie podmienok na podnikanie sa zväčša týkajú len zníženia administratívnej náročnosti podnikania a ich dopad je pre prax iba minimálny, prípadne je zrejmé, že len korigujú opatrenia, ktoré podnikateľská verejnosť pri zavádzaní administratívou kritizovala.

Príčiny tohto dlhodobého problému, t. j. zhoršovania podmienok na podnikanie, vidia členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vo viacerých skutočnostiach. Vláda by mala prednostne získavať zdroje podporou rozvoja objemu a kvality výroby, a nie zvyšovaním daní a odvodov. Na úrovni vlády by sa mala presadzovať koncepčnosť pri presadzovaní predstáv o budúcnosti Slovenska, riešiť problém jednostrannosti priemyselnej výroby a nutnosti orientácie na zvýšenie produktivity výroby, a nie uprednostňovať krátkodobé ciele. Programové vyhlásenie vlády sa stalo len prostriedkom na schválenie vlády v Národnej rade SR, a nie dokumentom, ktorý robí politiku vlády vypočítateľnou aj pre podnikateľov. Postupne nastáva v dôsledku straty koncepčnosti a aj v dôsledku predkladania poslaneckých návrhov pokles úrovne legislatívneho procesu s následnými dôsledkami na podmienky na podnikanie.

Podnikateľská sféra pociťuje, že efektívnosť a kvalita činnosti verejného sektora nerastie a z hľadiska mnohých parametrov sa naďalej zhoršuje. Dôvodom pre negatívne hodnotenie činnosti administratívy sú nepochopiteľné prieťahy a predražovanie takých projektov, ako je vlečúca sa výstavba diaľničného prepojenia Bratislavy a Košíc a oneskorenie a predraženie výstavby Mochoviec. Vo svetle správ o stále sa zhoršujúcom stave podnikateľská sféra poukazuje na to, že očakáva jednoznačné kroky zo strany administratívy na zlepšenie situácie v systéme vzdelávania a v zdravotníctve. Znepokojujúci je trvalý rast počtu zamestnaných vo verejnom sektore, čo je v rozpore s uverejnenými zámermi viacerých vládnych garnitúr. Zmenu prístupu očakávajú podnikatelia aj od samospráv.

Úsilie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v nasledujúcom období, popri tlaku na riešenie vyššie uvedených problémov, sa bude koncentrovať do nasledujúcich oblastí:

 • zníženie daňového a odvodového zaťaženia
  • znížiť daňové a odvodové zaťaženie na úroveň, ktorá zabezpečí konkurencieschopnosť v regionálnom porovnaní
  • zrušiť všetky osobitné odvody a dane ako nesystémové
  • sprehľadniť daňový a odvodový systém
  • požadovať od vlády SR koncepčné postupy pri prijímaní opatrení majúcich za následok zvyšovanie nákladov zamestnávateľa
 • zlepšenie vymáhateľnosti práva, presadzovanie transparentnosti vo verejnom obstarávaní a potláčanie korupcie
 • zníženie administratívnej záťaže podnikania
  • stanoviť krátkodobé ciele na zníženie počtu zamestnancov vo verejnej správe, využiť tak súčasný nedostatok pracovnej sily na trhu
  • prehodnotiť stále prebujnenú reguláciu podnikania a urýchliť odbúravanie počtu normatívnych dokumentov
 • ďalšie oblasti majúce vplyv na podnikateľské prostredie
  • zvýšiť efektívnosť podpory slovenského exportu
  • požadovať zníženie poplatkov za distribučné náklady spojené s dodávkami elektrickej energie
  • zmeniť celý systém vzdelávania a zveriť ho do zodpovednosti ministerstva školstva, sfunkčniť systém duálneho vzdelávania s vyčlenením príslušných finančných prostriedkov
  • odporučiť vláde SR opätovné založenie agentúry na podporu a rozvoj cestovného ruchu
  • požadovať od vlády SR prehodnotenie výšky nákladov na získanie potrebných technických noriem

Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory považuje kvalitné podnikateľské prostredie za základný prvok konkurencieschopnosti našej ekonomiky. Členovia komory požadujú, aby vláda SR venovala tejto problematike zásadnú pozornosť.


V Bratislave, 25. apríla 2019 Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora