Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
SOPK v prípade tvrdého brexitu zriadi „horúcu linku“ na informovanie slovenských podnikateľov (aktualizované 18.9.2019)
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:25.07.2019; Aktualizované:18.09.2019 (931x prečítané)

Vzhľadom na reálnu možnosť tzv. tvrdého brexitu , t. j. odchodu Veľkej Británie z Európskej únie k 31. 10. 2019, zosumarizovala Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) možné zmeny v oblasti tarifných prekážok obchodu medzi členskými krajinami Európskej únie vrátane Slovenskej republiky a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Komora v prípade tvrdého brexitu otvorí „horúcu linku“, na ktorej bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.

Ako vyhlásil predseda SOPK Peter Mihók, osobne hodnotí ako pozitívny fakt, že nový britský premiér Boris Johnson považuje termín 31. 10. 2019 za záväzný. Ďalšie predlžovanie súčasného stavu považuje predseda SOPK za neúnosné. Samozrejme, uvítal by, keby k odchodu došlo na báze obojstranne akceptovanej dohody. SOPK v prípade tvrdého brexitu otvorí horúcu linku, na ktorej bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.

Hlavným dôsledkom tvrdého brexitu na vzájomný obchod Európskej únie a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska bude rast transakčných nákladov pri realizácii vzájomného obchodu.

Brexit bez dohody

SOPK chce byť nápomocná slovenskej podnikateľskej komunite. a preto sa zaoberá praktickými záležitosťami možného vystúpenia Veľkej Británie z EÚ bez dohody. Podnikateľom to pomôže pripraviť sa na dovozné/vývozné operácie v obchode s tovarom a zorientovať sa v situácii, keď taká nastane, ak je tovar už na ceste.

Ešte skôr, predtým, ako sa to stane, mali by ste zvážiť:

Ak obchodujete s Veľkou Britániou:

 • Viete po jej vystúpení z EÚ použiť rovnaké colné formality ako na iné krajiny?
 • Máte dostatočné dopravné kapacity na realizáciu dopravy do UK a dostatočne vysoké zábezpeky na colný dlh pre režim tranzitu do UK?
 • Ste pripravení na zdržanie, ktoré môže nastať? Máte v kontraktoch uvedenú doložku o postupe (zmluvnej pokute/zľave) pri oneskorenej dodávke?
 • Poznáte colné sadzby na vami dovážaný tovar z Veľkej Británie a viete, aký budú mať vplyv na určovanie cien?
 • Viete, ako postupovať, ak ste dodávateľ alebo odberateľ do/zo zmluvnej krajiny EÚ v rámci dohôd o voľnom obchode a v súčasnosti dochádza ku kumulácii pôvodu s výrobkami pochádzajúcimi z Veľkej Británie?
 • Nie je potrebné na nové podmienky vyškoliť váš personál?
 • Poznáte dodacie podmienky INCOTERMS?
 • Ste majiteľom práv duševného vlastníctva a viete, ako si ho ochrániť vo Veľkej Británii po jej vystúpení bez dohody?

Ak neobchodujete s Veľkou Britániou: Urobili ste si prehľad o vašich dodávateľoch a odberateľoch, ktorí tak robia? Taká skutočnosť by mohla mať vplyv aj na vaše podnikanie: dodatočné požadovanie určitých dokladov a potvrdení, časové straty alebo zvýšenie nákladov.

Európska komisia ukončila prípravy na vystúpenie Veľkej Británie bez dohody, v rámci ktorých prijala a uverejnila 88 opatrení.

Týkajú sa oblastí ako: klíma, komunikačné siete, hospodárska súťaž, zamestnanosť, sociálne záležitosti, energetika, životné prostredie, finančné služby, kapitálový trh, priemysel a priemyselná bezpečnosť, spravodlivosť, mobilita a doprava, zdravie a bezpečnosť potravín, obchod, dane, colná únia, cestovanie

Každá firma, bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie, do ktorého sa zaraďuje, by si mala skontrolovať, či alebo akým spôsobom sa jej uvedené opatrenia dotýkajú.

Kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) ponúka služby informačného centra o otázkach týkajúcich sa brexitu na čísle: 00 800 6789 1011 v slovenčine v pracovné dni od 9 – 12/13 –18 h.

Nižšie sú uvedené skutočnosti, ktoré môžu nastať alebo nastanú v obchode s tovarom, ak Veľká Británia vystúpi z EÚ bez dohody:

 • Dovtedajší intrakomunitárny obchod sa zmení na obchod ako s tretími krajinami, s ktorými nie sú uplatňované preferenčné dohody, teda podľa zásad WTO.
 • Pri dovoze/vývoze sa budú uplatňovať colné formality a postupy ako pri dovoze z tretích krajín.
 • Pristúpi povinnosť dopravcu podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe, resp. výstupe tovaru do/z colného územia EÚ, ak údaje predbežného colného vyhlásenia nie sú súčasťou vývozného, resp. tranzitného colného vyhlásenia. Pri opomenutí tejto povinnosti hrozí výrazné zdržanie zásielok pri výstupe tovaru z EÚ, ako aj pri vstupe tovaru do EÚ
 • Údaje predbežného colného vyhlásenia budú vyžadovať obe strany, EÚ aj UK, preto je vhodné využiť spoločný tranzitný režim, ktorý akceptujú obe strany. Na strane UK je však riziko, že z dôvodu nedostatočných kapacít budú zásielky v colnom režime tranzitu ukončované so značným oneskorením, čo prináša riziká pre hlavných zodpovedných a dopravcov
 • Dovážaný a vyvážaný tovar bude podliehať colnému dohľadu a môže podliehať aj colnej kontrole, t. j. fyzickej kontrole, pri ktorej sa zisťuje súlad obsahu zásielky s údajmi deklarovanými v sprievodných dokladoch, najmä v dovoznom a vývoznom colnom vyhlásení.
 • Podľa doterajších informácií orgány UK predpokladajú, že na hraniciach sa dopravovaný tovar nebude zdržiavať a kamióny budú pokračovať na vnútrozemské colnice, kde sa predpokladá použitie zjednodušených postupov. O tieto je treba vopred žiadať a získať ich, čo je však možné až po samotnom brexite
 • Zdržanie kamiónov v UK alebo oneskorené vyclenie tovaru bude vyžadovať vyššie požiadavky na colné zábezpeky pre režim tranzitu do UK. Nejasné postupy vyclievania môžu mať za následok nárast rizika pre ručiteľov za nevyclený tovar
 • S tým súvisí aj možnosť colných orgánov požadovať zabezpečenie colného dlhu pri dovoze.
 • Na tovar, na ktorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia pri dovoze do EÚ, sa budú vzťahovať aj na dovozy zo Spojeného kráľovstva
 • Na dovážaný tovar zo Spojeného kráľovstva sa bude uplatňovať clo podľa colného sadzobníka Únie, to znamená tzv. zmluvná sadzba, teda sadzba MFN negociovaná členskými štátmi v rámci WTO
 • To nebude platiť na tovar, ktorý je v zoznamoch colných kvót EÚ (uplatňuje sa nižšia sadzba až do naplnenia kvóty). Avšak colné kvóty pre jednotlivé výrobky sa musia prerozdeliť medzi EÚ27 a UK dohodou a tá sa musí schváliť v rámci WTO; ak sa to nestihne, kvóty rozdelí komisia.
 • V prvom období po vystúpení bude Spojené kráľovstvo pri dovozoch uplatňovať colné sadzby v čo najväčšej možnej miere podľa sadzobníka EÚ – vyplýva to z notifikácie Spojeného kráľovstva do WTO, ktorú podalo v roku 2018, v ktorej opakuje – „ako je to možné“ – svoje doterajšie záväzky platné pre Spojené kráľovstvo v rámci EÚ.
 • Na tovar dovážaný do EÚ zo Spojeného kráľovstva sa vymeria aj DPH ako pri dovoze z tretích krajín a tiež spotrebná daň, ak jej predmetný tovar podlieha. Vývoz je od daní oslobodený
 • Subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie identifikátora EORI (Economic Operators' Registration and Identification system)
 • S colným zaobchádzaním tovaru súvisí preferenčný pôvod v rámci dohôd o voľnom obchode (DVO/FTA). Dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody sa prestanú naň vzťahovať tieto preferenčné dohody – to znamená, že pri vývoze do zmluvnej krajiny DVO nemožno kumulovať pôvod tovaru vyprodukovaného v EÚ s tovarom s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ak bol doň včlenený pri spracovaní alebo opracovaní, lebo už nebude mať obsah EÚ; to môže viesť k následným požiadavkám na overenie pôvodu.
 • V prípadoch dovozu tovaru zo zmluvnej krajiny DVO, ak bol pri jeho výrobe včlenený tovar pôvodom zo Spojeného kráľovstva, nemožno pôvod kumulovať a môžu vzrásť požiadavky na jeho následnú verifikáciu
 • Ak sa vývoz/dovoz tovaru podmieňuje udelením licencie, tak od dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody sa udelenie licencie vzťahuje aj na vzájomný obchod s takým tovarom; ďalej ak takú vývoznú/dovoznú licenciu vydalo Spojené kráľovstvo podľa práva Únie, od dátumu vystúpenia nebude platiť pre zvyšných 27 krajín; podobne je osobitná úprava aj pri tovare dvojakého použitia a tovaru kultúrnej povahy


Text budeme priebežne podľa vývoja situácie aktualizovať.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora