Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Dopady pandémie COVID 19 na nemecké hospodárstvo podľa DIHK (nemeckej OPK)
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:20.05.2020 (199x prečítané)

Zhrnutie
Nemecká obchodno-priemyselná komora (DIHK) zorganizovala pre diplomatický zbor v DE webinár o dopadoch pandémie na DE hospodárstvo. Člen predstavenstva DIHK Volker Treier prezentoval štúdiu realizovanú na základe prieskumu v DE firmách zameranú na dopady pandémie na firmy, ich aktuálnu situáciu, ďalšie správanie a na očakávania ďalšieho vývoja. Mnohé firmy už zaznamenávajú rekordný pokles odberateľov, zákaziek, problémy s logistikou a dodávateľskými reťazcami a zároveň sa obávajú o svoju existenciu. Prioritou by malo byť podľa V. Treiera zadefinovať a vyhodnotiť jednotlivé riziká, ktoré táto kríza zviditeľnila, spojené predovšetkým s vysokou závislosťou na zahraničných trhoch, špeciálne na Číne. Podnikateľské subjekty vykazujú dnes vyššiu citlivosť voči riziku ako tomu bolo pred krízou. Preto prehodnocujú diverzifikáciu dodávateľských štruktúr a zvažujú vytváranie produkčných kapacít na domácom trhu. V súvislosti s pokrízovým smerovaním hospodárskej spolupráce je možné očakávať určitú „reeuropeizáciu“ hospodárskej spolupráce, nie však na koniec globalizácie.

Informácia
Podľa prieskumu DIHK (vykonaného s 10.000 DE podnikmi) takmer 78% firiem počíta v priebehu tohto roka s prepadom obratu a každej ôsmej firme hrozí insolvencia. Až 90% podnikov z oblasti gastronómie a 95% spoločností cestovného ruchu zaznamenávajú výrazné prepady obratov a jedna tretina resp. polovica z nich bojuje s existenčnými problémami. 80% firiem nemeckého priemyselného odvetvia už zaznamenáva pokles dopytu po tovaroch, prerušené dodávateľské reťazce ako na domácom trhu tak aj v zahraničí, vyplývajúce z pozastavenia výroby a z obmedzení v cezhraničnej preprave predstavujú výzvy pre celý DE priemysel. Prepad dopytu po DE tovaroch predovšetkým na zahraničných trhoch vedie ku zhoršeniu situácie aj v odvetví dopravy a skladovania ako aj maloobchodného a veľkoobchodného predaja.

Dopady pandémie COVID 19 na podnikateľské subjekty v DE sú rozsiahle: 60% podnikov eviduje výrazný pokles dopytu, 43% rušenie zákaziek, 36% firiem počíta so znižovaním pôvodne plánovaných investícií, 35% s pozastavením podnikateľskej činnosti a 13% s insolvenciou.

Konjunkturálne očakávania nemeckých firiem v zahraničí na rok 2020 sa vzhľadom na pretrvávajúce obchodné konflikty, tlmené investície a slabý hospodársky rast výrazne zhoršili už koncom roka 2019. Globálne opatrenia na zabránenie šírenia pandémie dramaticky negatívny vývoj celosvetovej ekonomiky, a teda aj nemeckých firiem v zahraničí. Približne 80% DE firiem v zahraničí počíta v priebehu tohto roka s poklesom celoročného obratu, z toho 40% očakáva pokles obratu o 1⁄4, 15% počíta s jeho až 50% prepadom.

Prieskum DIHK tiež zachytáva nálady a očakávania DE firiem. Viac ako polovica firiem fungovala v mesiacoch marec a apríl bez prerušenia prevádzok, v týchto dňoch mohlo opätovne otvoriť svoje prevádzky už 13% podnikov, 17% firiem je tiež schopných okamžite obnoviť svoje prevádzky. Len 2% z celkového počtu firiem potrebuje na obnovenie chodu svojich prevádzok viac ako 2 mesiace.

Aj keď si DE firmy uvedomujú, že návrat do normálneho stavu ekonomiky bude potrebovať svoj čas, 28% z nich je presvedčených o návrate k normálnej podnikateľskej činnosti v roku 2021, 17% v 3.Q 2020 a 15% vo 4.Q 2020. 11% funguje ako v predkrízovom režime.

Za najvýraznejšie negatívne dopady pandémie považujú DE firmy v zahraničí obmedzenia v cestovaní (uviedlo to 69% firiem), celkový pokles dopytu po ich výrobkoch a službách (58%), zrušenie objednávok (48%), prehodnotenie resp. rušenie plánovaných investícií (47%). 45% DE firiem eviduje problémy v rámci logistiky a medzinárodných dodávateľských reťazcov, 33% podnikov zaznamenáva problém s likviditou a 29% firiem bojuje s nedostatkom tovarov alebo služieb.

Za najväčšie riziká v kontexte korona krízy považujú DE firmy v zahraničí pokles dopytu (69% firiem, v roku 2019 len 54% firiem), hospodársko-politické rámcové opatrenia (45%, v r. 2019 49%), financovanie (37%, v r. 2019 22%), obchodné bariéry(23%, v r. 2019 28%), pracovné náklady(20%, v r. 2019 26%). Oproti minulému naopak poklesli obavy z rizík spojených s právnymi istotami (z pôvodných 22% na 14%), nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily (z 33% na 14%), čo poukazuje na nárast obáv z ekonomických rizík, ktorý priamo ohrozuje existenciu mnohých podnikateľských subjektov.

S cieľom zachovať chod podnikov napriek dopadom krízy, pristupujú firmy k rôznym opatreniam. 35% firiem urýchľuje zavádzanie digitalizácie, 34% plánuje racionalizovať počet pracovných miest, 28% prispôsobuje produkciu a transformuje svoj biznis koncept a 9% firiem hľadá nové cieľové skupiny odberateľov.

Zdroj článku: MZVaEZ SRInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora