Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
VEĽKÁ CENA SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní v roku 2014 - stále je možnosť prihlásiť sa do 28.2.2015
Kategória: Veľká cena SOPK Vydané dňa:11.07.2014 (9002x prečítané)

Podpora etických princípov podnikania v SR
Vyhlásenie súťaže „VEĽKÁ CENA SOPK“ pre rok 2014 (13. ročník súťaže)

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) má eminentný záujem, aby podnikateľská etika uplatňovaná v širokom okruhu podnikateľských subjektov na Slovensku vytvárala podmienky a umožňovala prienik morálky a spoločenskej zodpovednosti do ekonomických, ako aj do užších obchodných vzťahov a tým ovplyvňovala efektívnosť podnikania a prispievala tak aj k pozitívnemu vývoju slovenskej ekonomiky ako celku.

SOPK od roku 2002 vyhlasuje súťaž – Veľká cena SOPK - zameranú na dodržiavanie etických princípov v podnikaní v záujme rozšíriť okruh tých podnikateľov na Slovensku, ktorí budú dôveryhodným subjektom pre svojich obchodných partnerov, svojich spotrebiteľov a zákazníkov, pre svojich zamestnancov, pre príslušné orgány štátnej správy a širokú verejnosť, ale napokon aj vzorom pre svojich konkurentov.


Na základe uznesenia Predstavenstva SOPK číslo 105/7/2014 z 11. júna 2014, ktorým boli potvrdené Pravidlá súťaže „Veľká cena SOPK“, vzor prihlášky pre rok 2014 a harmonogram zabezpečenia 13. ročníka súťaže

Predstavenstvo SOPK vyhlasuje súťaž „Veľká cena SOPK“ pre rok 2014

Prihlášku do súťaže pre rok 2014, vrátane odporúčanej dokumentácie pre hodnotenie možno zasielať Úradu SOPK po zverejnení tejto výzvy od septembra 2014, najneskôr však do konca februára 2015. Priložená sprievodná dokumentácia, napr. výročné správy, komentár ku kritériám súťaže, a pod. môžu prezentovať hodnotenie za predchádzajúci rok, v tomto prípade za rok 2013.

Subjekty budú do súťaže zaraďované na základe úplne a pravdivo vyplnenej prihlášky, ktorú treba zaslať, alebo doručiť úradu SOPK, prípadne aj prostredníctvom regionálnych komôr SOPK na adresu:
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9
816 03 Bratislava

Pravidlá súťaže Veľká cena SOPK
Prihláška vrátane kritérií a podmienok súťaže
Doterajšie výsledky súťaže

Podrobnejšie informácie záujemcom poskytnú všetky regionálne komory SOPK, alebo Ing. Darina Knapíková, tajomníčka predsedu SOPK, tel. 02/54433846, e-mail: darina.knapikova@sopk.sk

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora