Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie - Prispejte 2% zo zaplatenej dane
Kategória: Informácie Vydané dňa:07.01.2019 (4226x prečítané)

Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie

Registračné číslo: 203/Na-2002/67
Názov nadácie: Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie
Sídlo: Gorkého 9, 81603 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31812414
Dátum vzniku: 05.09.2002
Dátum zápisu: 05.09.2002
Zakladatelia: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingová 4, 81603 Bratislava, IČO: 30842654


Účel nadácie:

  • Podpora a pomoc pri koordinácii spoločných záujmov vo veciach rozvoja vzdelávania učňovského dorastu a stredného školstva pri zaraďovaní do praxe a pri prenose a využívaní poznatkov z praxe do škôl.
  • Podpora zapojenia podnikateľskej sféry do prípravy a obsahu pedagogických dokumentov a pri praktickej časti odborného vzdelávania na základe skúseností získaných v tuzemsku i v zahraničí tak, aby tieto plnšie reflektovali potreby praxe a kritériá obvyklé v rámci EÚ.
  • Podpora a organizovanie vzdelávania pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornej úrovne pracovnej sily vrátane jej rekvalifikácie podľa potrieb rozvoja spoločnosti a ekonomiky a zvyšovania kvalít riadiaceho manažmentu. Pre uvedené získavať a využívať aj zdroje z domácich a zahraničných fondov určených pre túto oblasť ako aj sponzorské príspevky a dary.
  • Podpora rozvoja duchovných hodnôt, podnikateľskej etiky a morálky ako súčasť formovania podnikateľského prostredia.
  • Podpora rozvoja duchovných hodnôt a kultúry spoločnosti vrátane podnikateľskej sféry pri tvorbe a ochrane životného prostredia, podpora zavádzania a využívania ekologicky nezávadných technológií, výrobných procesov šetriacich životné prostredie a zdravie ľudí, vrátane podpory zvyšovania kvality a nezávadnosti pracovného prostredia, podpory uvádzania a šírenia na trh zdravotne nezávadných výrobkov z domácej výroby alebo z dovozu.
  • Podpora vzdelávania v environmentálnej oblasti ako z hľadiska celospoločenského, tak aj z hľadiska potrieb regiónov, zaťaženia ich životného prostredia ako celku. V tomto smere účelne spolupracovať aj s občianskymi aktivitami, zvlášť pri formovaní a zavádzaní právnych predpisov, ktoré regulujú aktivity vo vyššie uvedených oblastiach.

Prispejte 2% zo zaplatenej dane

Zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov aj za rok 2018 umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov. Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie, ktorú založila Slovenská obchodná a priemyselná komora, je taktiež zaregistrovaná v zozname prijímateľov pre rok 2019.

Aj touto formou Vám chceme poďakovať, ak ste nám za uplynulý rok poukázali 2% z Vašich daní. Už tradične sme tieto prostriedky použili v oblasti vzdelávania pri riešení jedného z kľúčových problémov – nedostatku finančných prostriedkov pri výchove odborníkov pre podnikateľskú prax. Nadácia v roku 2018 finančne zabezpečila organizáciu súťaží odborných zručností a vedomostí na viacerých stredných odborných školách.

Žiaci majú na týchto súťažiach možnosť konfrontovať svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi, ale i zvýšiť šancu uplatnenia sa na trhu práce. Pedagógovia majú možnosť prezentovať svoje úsilie, vymeniť si informácie a rady. Nadácia ďalej finančne prispela na úhradu výdavkov pri:

  1. organizovaní odborných seminárov,
  2. zorganizovaní konferencie „Riziká vývoja svetového obchodu“,
  3. organizovaní súťaží pre stredné odborné školy,
  4. realizácií projektu „Slovak University Startup Cup 2018“.

Veríme, že i tento rok nám zachováte priazeň a prostredníctvom podielu z dane Vašej spoločnosti podporíte nadáciu a jej ďalšiu činnosť v prospech rozvoja vzdelávania i ekológie a poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve na účet našej nadácie.

Kontaktné údaje o nadácii:
Názov : Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie
Sídlo : Gorkého 9, 816 03 Bratislava
Identifikačné číslo : 31812414
Právna forma : nadácia
Účet v Tatra banke : 2622741101/1100
IBAN: SK 87 1100 0000 0026 2274 1101

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora