Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie - Prispejte 2% zo zaplatenej dane
Kategória: Informácie Vydané dňa:07.01.2019 (4775x prečítané)

Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie

Registračné číslo: 203/Na-2002/67
Názov nadácie: Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie
Sídlo: Grösslingová 4, 81603 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31812414
Dátum vzniku: 05.09.2002
Dátum zápisu: 05.09.2002
Zakladatelia: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingová 4, 81603 Bratislava, IČO: 30842654


Účel nadácie:

  • Podpora a pomoc pri koordinácii spoločných záujmov vo veciach rozvoja odborného vzdelávania žiakov v stredných odborných školách pri zaraďovaní do praxe a pri prenose a využívaní poznatkov z praxe do škôl.
  • Podpora zapojenia podnikateľskej sféry do prípravy a obsahu pedagogických dokumentov a pri praktickej časti odborného vzdelávania na základe skúseností získaných v tuzemsku a v zahraničí, tak aby tieto plnšie reflektovali potreby praxe a kritériá obvyklé v rámci EÚ.
  • Podpora a organizovanie vzdelávania pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornej úrovne pracovnej sily vrátane jej rekvalifikácie podľa potrieb rozvoja spoločnosti a ekonomiky a zvyšovania kvality riadiaceho manažmentu. Pre uvedené získavať a využívať aj zdroje z domácich a zahraničných fondov určených pre túto oblasť, ako aj sponzorské príspevky a dary.
  • Podpora rozvoja duchovných hodnôt, podnikateľskej etiky a morálky ako súčasť formovania podnikateľského prostredia.
  • Podpora rozvoja duchovných hodnôt a kultúry spoločnosti vrátane podnikateľskej sféry pri tvorbe a ochrane životného prostredia, podpora zavádzania a využívania ekologicky nezávadných technológií, výrobných procesov šetriacich životné prostredie a zdravie ľudí, vrátane podpory zvyšovania kvality a nezávadnosti pracovného prostredia, podpory uvádzania a šírenia na trh zdravotne neškodných výrobkov z domácej výroby alebo z dovozu.
  • Podpora vzdelávania v environmentálnej oblasti tak z hľadiska celospoločenského, ako aj z hľadiska potrieb regiónov, zaťaženia ich životného prostredia ako celku. V tomto smere účelne spolupracovať aj s občianskymi aktivitami, zvlášť pri formovaní a zavádzaní právnych predpisov, ktoré regulujú aktivity vo vyššie uvedených oblastiach.

Prispejte 2% zo zaplatenej dane

Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov umožňuje právnickým a fyzickým osobám aj za rok 2018 venovať 2 % zo svojej zaplatenej dane niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov. Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie, ktorú založila Slovenská obchodná a priemyselná komora, je taktiež zaregistrovaná v zozname prijímateľov pre rok 2019.

Aj touto formou sa vám chceme poďakovať, ak ste nám za uplynulý rok poukázali 2 % z vašich daní. Už tradične sme tieto prostriedky použili v oblasti vzdelávania pri riešení jedného z kľúčových problémov – nedostatku finančných prostriedkov pri výchove odborníkov pre podnikateľskú prax. Nadácia v roku 2018 finančne zabezpečila organizáciu súťaží odborných zručností a vedomostí na viacerých stredných odborných školách.

Žiaci majú na týchto súťažiach možnosť konfrontovať svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi, ale aj zvýšiť šancu uplatnenia sa na trhu práce. Pedagógovia majú možnosť prezentovať svoje úsilie, vymeniť si informácie a rady.

Nadácia ďalej finančne prispela na úhradu výdavkov pri:

  1. organizovaní odborných seminárov
  2. zorganizovaní konferencií na aktuálne ekonomické témy
  3. organizovaní súťaží pre stredné odborné školy
  4. realizácii projektu "Slovak University Startup Cup 2018"

Veríme, že i tento rok nám zachováte priazeň a prostredníctvom podielu z dane vašej spoločnosti podporíte nadáciu a jej ďalšiu činnosť v prospech rozvoja vzdelávania i ekológie a poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve na účet našej nadácie.

Kontaktné údaje o nadácii:
Názov: Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie
Sídlo: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
Identifikačné číslo: 31812414
Právna forma: nadácia
Účet v Tatra banke: 2622741101/1100
IBAN: SK 87 1100 0000 0026 2274 1101
Fotogaléria vytvorená z niektorých podujatí posledných rokov

Rok 2014

fotka 1
1.ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia.

fotka 2
10. ročník súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl.

Rok 2015

fotka 3
10. ročník medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl pre oblasť strojárstvo.

fotka 4
11. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov 3. ročníkov stredných odborných škôl v študijnom odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú elektrotechniku.

Rok 2016

fotka 5
11. ročník medzinárodnej súťaže žiakov stredných odborných škôl pre oblasť strojárstvo v odboroch obrábač kovov a mechanik nastavovač.

Rok 2017

fotka 6
9. ročník súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl „Mladý stavbár 2017“ v odboroch murár, tesár, inštalatér.

fotka 7
Súťaž Remeslo/SKILL 2017, na ktorej 62 mladých stavbárov z 19 odborných škôl z Česka, Slovenska a Maďarska predviedlo, že sa vo svete stavebníctva nestratia.

fotka 8
Jubilejný, 20. ročník konferencie Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017 (24. januára 2017, organizátor: SOPK).

fotka 9
Seminár „Európska únia po Brexite“ za účasti štátneho tajomníka MZVaEZ SR Ivana Korčoka, právneho poradcu Európskej komisie Georgiosa Zavvosa, veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Andrewa Gartha a ďalších hostí.

Rok 2018

fotka 10
Medzinárodná súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odboroch obrábač kovov, mechanik nastavovač a programátor obrábacích a zváracích strojov.

fotka 11
14. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore elektrotechnika, kategória so zameraním na oblasť silnoprúdovej techniky.

fotka 12
Konferenciu „Riziká vývoja svetového obchodu“ za účasti námestníka generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie (World Trade Organization – WTO) Karla Braunera, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca, zástupcu SR vo WTO Petra Brňa, riaditeľa Ekonomického ústavu SAV Juraja Sipka a ďalších hostí.

Rok 2019

fotka 13
22. ročník konferencie Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019 (29. januára 2019, organizátor: SOPK).
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora