Gorkého 9, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54433291, č.faxu: 02/54131159, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie

Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie

Registračné číslo: 203/Na-2002/67
Názov nadácie: Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie
Sídlo: Gorkého 9, 81603 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31812414
Dátum vzniku: 05.09.2002
Dátum zápisu: 05.09.2002
Zakladatelia: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého 9, 81603 Bratislava, IČO: 30842654


Účel nadácie:

  • Podpora a pomoc pri koordinácii spoločných záujmov vo veciach rozvoja vzdelávania učňovského dorastu a stredného školstva pri zaraďovaní do praxe a pri prenose a využívaní poznatkov z praxe do škôl.
  • Podpora zapojenia podnikateľskej sféry do prípravy a obsahu pedagogických dokumentov a pri praktickej časti odborného vzdelávania na základe skúseností získaných v tuzemsku i v zahraničí tak, aby tieto plnšie reflektovali potreby praxe a kritériá obvyklé v rámci EÚ.
  • Podpora a organizovanie vzdelávania pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornej úrovne pracovnej sily vrátane jej rekvalifikácie podľa potrieb rozvoja spoločnosti a ekonomiky a zvyšovania kvalít riadiaceho manažmentu. Pre uvedené získavať a využívať aj zdroje z domácich a zahraničných fondov určených pre túto oblasť ako aj sponzorské príspevky a dary.
  • Podpora rozvoja duchovných hodnôt, podnikateľskej etiky a morálky ako súčasť formovania podnikateľského prostredia.
  • Podpora rozvoja duchovných hodnôt a kultúry spoločnosti vrátane podnikateľskej sféry pri tvorbe a ochrane životného prostredia, podpora zavádzania a využívania ekologicky nezávadných technológií, výrobných procesov šetriacich životné prostredie a zdravie ľudí, vrátane podpory zvyšovania kvality a nezávadnosti pracovného prostredia, podpory uvádzania a šírenia na trh zdravotne nazávadných výrobkov z domácej výroby alebo z dovozu.
  • Podpora vzdelávania v enviromentálnej oblasti ako z hľadiska celospoločenského, tak aj z hľadiska potrieb regiónov, zaťaženia ich životného prostredia ako celku. V tomto smere účelne spolupracovať aj s občianskymi aktivitami, zvlášť pri formovaní a zavádzaní právnych predpisov, ktoré regulujú aktivity vo vyššie uvedených oblastiach.


:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora