Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Úvod: Činnosť SOPK
Vydáva najmä osvedčenia o nepreferenčnom (WTO-GATT) a preferenčnom (UNCTAD-FORM A) pôvode tovaru. SOPK je národnou vydávajúcou a garančnou asociáciou pre unifikovaný colný doklad karnet ATA, ktorý umožňuje dočasný vývoz/dovoz tovaru na základe ručenia SOPK bez povinnosti jeho držiteľa skladať colný dlh a platiť colné poplatky v krajine určenia. Komora overuje aj ostatné obchodné doklady, ako napr. obchodné faktúry, obchodné a distribučné zmluvy a pod. Vydáva tiež potvrdenia o udalostiach "vis major" zabraňujúcich plneniu medzinárodných obchodných zmlúv.

Pri SOPK je zriadený aj nezávislý Rozhodcovský súd pre rozhodovanie sporov o majetkové nároky nezávislými rozhodcami podľa predpisov o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom i tuzemskom obchodnom styku.

Obchodno-informačné služby

SOPK poskytuje adresy a informácie z databáz firiem a firemných katalógov, vrátane zahraničných, ako aj informácie o potenciálnych obchodných partneroch. Vyhľadá podľa požiadaviek informácie o zahraničných obchodných komorách, zastupiteľských úradoch SR v zahraničí a zahraničných úradoch v SR, o medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Poskytuje kontaktné informácie o štátnych orgánoch, profesných združeniach a asociáciách v SR. Poskytuje informácie o ponukách zahraničných firiem v SR na spoluprácu. Prostredníctvom mesačníka Obchod, priemysel, hospodárstvo prináša aktuálne obchodné a hospodárske informácie. Komora vyhľadáva a sprostredkuje kontakty domácich a zahraničných podnikateľských subjektov za účelom rozvoja obchodných a výrobných aktivít. V tomto smere poskytuje záujemcom informácie o možnostiach a perspektívach ekonomiky SR a o právnych normách regulujúcich podnikateľské prostredie SR a tiež obdobné informácie o jednotlivých zahraničných teritóriách.

Vzdelávacia a edičná činnosť, služby knižnice

SOPK organizuje odborné semináre a podujatia, zamerané na zvýšenie informovanosti svojich členov, ako aj ostatnú podnikateľskú verejnosť. Usporadúva semináre k aktuálnym problémom podnikateľskej verejnosti. Pre potreby informovanosti svojich členov, ako aj ostatnej podnikateľskej verejnosti a na podporu vzdelávania vydáva aj odborné publikácie najmä z oblasti medzinárodného obchodu a preklady publikácií vydávaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži. SOPK disponuje aj bohatým archívom z rokov 1850 - 1948. Na historický archív obsahujúci dokumenty, mapy, encyklopédie a odborné diela nadväzuje v súčasnosti knižnica, priebežne doplňovaná o odborné publikácie domácej i zahraničnej proveniencie.

Zahranično-obchodné aktivity

SOPK je členom Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži a riadnym členom EUROCHAMBRES v Bruseli, v ktorej je združených 1300 obchodných a priemyselných komôr s počtom cca. 14 mil. európskych firiem. Zástupcovia SOPK aktívne pracujú aj v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore ECOSOC, ktorý je poradným orgánom Európskej komisie. Závery k niektorým aktuálnym materiálom sa uverejňujú v dvojtýždenných intervaloch v Hospodárskych novinách v prílohe EURóPA. Významnou súčasťou aktivít komory v oblasti zahraničných vzťahov je aj podpora medzinárodného obchodu na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnerskými komorami. Tieto dohody o spolupráci dali podnet na vznik zmiešaných hospodárskych výborov alebo zmiešaných hospodárskych obchodných komôr.

Medzi významné aktivity SOPK patrí poskytovanie konzultácií a poradenstva pri vyhľadávaní obchodných partnerov. Organizovanie zahraničných obchodných misií za účasti slovenských firiem, organizovanie firemných prezentácií v rámci svojich expozícii na domácich i zahraničných veľtrhoch alebo výstavách a prezentácie výrobkov i služieb na pôde zahraničných obchodných komôr a zastupiteľských úradov.
:: Reklama
Kooperativa

SPP

SPP-ce

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora