Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Rozvoj stredného odborného vzdelávania
Kategória: Projekty Vydané dňa:02.10.2014 (2581x prečítané)

Naša organizácia sa stala partnerom národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania,

ktorý od marca 2013 realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania reaguje na potrebu zefektívnenia a zatraktívnenia kvalifikácií stredného odborného vzdelávania, ktoré sú pre hospodárstvo SR dominantné a boli vybrané s ohľadom na štatistiky nezamestnanosti a dlhodobé potreby trhu práce. Strategickým cieľom národného projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov.

Na realizácii projektu sa podieľajú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Vyššie územné celky, Stredné odborné školy a 7 zamestnávateľských zväzov: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora, Slovenská živnostenská komora a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

Národný projekt sa prioritne zameriava na nasledujúce skupiny odborov: Strojárstvo; Elektrotechnika; Hutníctvo, Získavanie zemských zdrojov; Technická chémia silikátov; Technická a aplikovaná chémia; Potravinárstvo; Spracúvanie dreva; Stavebníctvo, Geodézia a kartografia; Poľnohospodárstvo.

Geografické umiestnenie projektu v celom cieli Konvergencia: všetky samosprávne kraje na území SR okrem Bratislavského

V národnom projekte sa pozornosť sústreďuje na tri kľúčové oblasti:

 1. Obsahová prestavba vzdelávania na SOŠ  s využitím inovatívnych metód a výučby

  V rámci obsahovej prestavby vzdelávania bude stredným odborným školám poskytnutý digitalizovaný učebný obsah a moderná technická infraštruktúra pre 321 škôl, bude vyškolených 321 učiteľov a zabezpečený program mobilít pre pedagógov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu. Zároveň budú dopracované normatívy pre zadefinované skupiny odborov.

  • Čiastková aktivita 1.1.1.: Spolupráca, zmluvy so 400 školami
  • Čiastková aktivita 1.1.2.: Zahraničná spolupráca a zahraničné Mobility
  • Čiastková aktivita 1.1.3.: Tvorba a revízia - normatívy a ŠkVP
  • Čiastková aktivita 1.1.4.: Podkladové informácie o stave v sektoroch hospodárstva, aktuálne otázky týkajúce sa rozvoja OVP
  • Čiastková aktivita 1.1.5.: Didaktické pomôcky zamerané na modernizáciu obsahu a pracovné zošity

 2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií

  Do procesu prepojenia vzdelávania s praxou bude zapojených minimálne 250 zamestnávateľov, 7 zamestnávateľských zväzov a 800 učiteľov, ktorí budú vyškolení a prenesú informačno - komunikačné technológie a nové formy vyučovania do praxe. Pre lepšiu orientáciu verejnosti pri výbere povolania bude spracovaná mapa uplatniteľnosti na trhu práce po školách, regiónoch a krajoch a to v podobe portálu. Zároveň bude vytvorených 21 centier odborného vzdelávania a prípravy s najmodernejším vybavením.

  • Čiastková úloha 2.1.1.: Zapojenie zástupcov zamestnávateľov prostredníctvom profesijných a stavovských organizácií;
  • Čiastková úloha 2.1.2.: Potreby trhu práce a zber dát, uplatnenie absolventov SOŠ;
  • Čiastková úloha 2.1.3.: Plán výkonov škôl;
  • Čiastková úloha 2.1.4.: Centrá odborného vzdelávania a prípravy, pasportizácia SOŠ, špecializácia SOŠ, pilotné overovanie duálneho systému;
  • Čiastková úloha 2.1.5.: Kvalita výstupov OVP;
  • Čiastková úloha 2.1.6.: Vzdelávanie pedagógov

 3. Podpora kariérového poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe

  Podpora kariérového poradenstva prioritne znamená novú definíciu role kariérového poradcu na stredných odborných školách a to ako sprievodcu žiaka trhom práce. Bude preto vypracovaná metodológia jeho činnosti   a návrh hodnotenia účinnosti jeho činnosti. V rámci tejto aktivity bude v novom systéme vyškolených 400 kariérových poradcov.

  • Čiastková aktivita 3.1.1.: Zavedenie komplexného systému ďalšieho vzdelávania kariérových poradcov pôsobiacich na stredných odborných školách
  • Čiastková aktivita 3.1.2.: Skvalitnenie služieb kariérového poradenstva a profesijnej orientácie pre žiakov SOŠ.
  • Čiastková aktivita 3.1.3.: Podpora poskytovania služieb kariérového poradenstva a profesijnej orientácie na SOŠ.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora