Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
SME panel - hodnotenie právnych predpisov v oblasti materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami
Kategória: Projekt EEN - článok Vydané dňa:08.03.2019 (820x prečítané)

Pracujete s potravinami alebo materiálmi, ktoré prichádzajú do styku s potravinami? Chcete ovplyvniť zmeny právnych predpisov EÚ? Pozývame Vás zapojiť sa do SME panela vyplnením DOTAZNÍKA. Vaše odpovede nám zasielajte do 26. apríla 2019.

Kto by sa mal zapojiť? Cieľovou skupinou sú MSP - výrobcovia potravín, výrobcovia východiskových materiálov, distribútori, laboratóriá, poskytovatelia stravovacích služieb, maloobchodníci.

Materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami (Food Contact Materials - FCMs) sú všetky materiály a predmety, ktoré sú určené na to, že prídu do styku s potravinami, respektíve to možno v ich prípade očakávať. Zahŕňa to materiály používané pri profesionálnej výrobe potravín, príprave, skladovaní a distribúcii, ako aj potravinové obaly, kuchynský a stolový riad. Na výrobu materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami sa môže použiť široká škála materiálov ako sklo, kov, papier, plasty. V konečných výrobkoch sa však používajú aj lepidlá, tlačiarenské farby a nátery, ako aj kompozitné materiály.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1935/2004 poskytuje harmonizovaný právny rámec EÚ pre FCM. Stanovuje hlavné ciele právnych predpisov FCM:

  • zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov
  • zabezpečiť účinné fungovanie trhu EÚ, t. j. vyhýbať sa obmedzeniam, clám alebo vytváraniu podmienok nerovnakej a nekalej hospodárskej súťaže.

Okrem toho všeobecné požiadavky vyžadujú, aby všetky FCM boli vyrobené v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby za bežných alebo predvídateľných podmienok používania nedošlo k prenosu ich zložiek do potravín v množstvách, ktoré by mohli:

  • ohroziť zdravie ľudí alebo
  • spôsobiť neprijateľnú zmenu v zložení potravín alebo
  • spôsobiť zhoršenie organoleptických vlastností – napríklad chuti a vône potraviny.

S cieľom zohľadniť technologický vývoj, Nariadenie č. 1935/2004 zaviedlo aktualizovaný zoznam materiálov a látok povolených na výrobu FCM. Každý, kto chce umiestniť FCM vyrobenú s látkou neuvedenou na trh, musí požiadať príslušný orgán členského štátu. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytuje stanovisko k bezpečnosti látky. Ak je stanovisko priaznivé, Komisia môže túto látku povoliť. Členské štáty musia uplatňovať zásadu vzájomného uznávania: akýkoľvek výrobok, ktorý sa zákonne predáva v jednej krajine EÚ, sa môže predávať v inej krajine. Platí to aj vtedy, ak výrobok nie je úplne v súlade s technickými pravidlami druhej krajiny.

Európska komisia začala hodnotenie nariadenia FCM s cieľom ďalej zlepšovať právne predpisy. Celkovým účelom tohto hodnotenia je posúdiť, či súčasný legislatívny rámec EÚ pre FCM je dostačujúci. Cieľom analýzy je posúdiť ako postupy a procesy Nariadenia prispievajú k ochrane ľudského zdravia a zabezpečujú účinné fungovanie vnútorného trhu.

Tento prieskum zhromažďuje údaje od malých a stredných podnikov, skúma ich informovanosť o všeobecných požiadavkách právnych predpisov a názory na ich fungovanie. Prieskum ďalej zhromažďuje informácie o tom, ako právne predpisy ovplyvňujú podniky v rámci dodávateľského reťazca. To zahŕňa výrobcov východiskových materiálov, distribútorov, laboratóriá špecializujúce sa na dodržiavanie predpisov, poskytovateľov stravovacích služieb a maloobchodníkov.

Zdroj článku: SOPK, Útvar Európskej únieInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora