Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Koronavírus a firmy
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:16.03.2020 (2180x prečítané)

Dňa 16.3.2020 sa uskutočnila telekonferencia predstaviteľov SOPK a zamestnávateľských zväzov s ministrom hospodárstva Petrom Žigom a designovaným 1. podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom na tému riešenie dopadov koronavírusu na ekonomiku SR.

Zhodli sme sa na tom, že doterajšie opatrenia vlády správne reagujú na vzniknutú situáciu so snahou ochrániť zdravie a životy občanov. Podniky na Slovensku cítia tiež svoju spoločenskú zodpovednosť a adekvátne pristupujú k ochrane zdravia svojich zamestnancov. Dotýka sa to samotného pracovného procesu ako aj oblasti stravovania. Hlavnou snahou firiem na Slovensku je udržanie plynulého chodu ekonomiky, a preto po predchádzajúcich návrhoch účastníkov telekonferencie sme odsúhlasili 13 opatrení smerujúcich do nasledovných oblastí:

 1. zníženie nákladov firiem
 2. vykrývanie strát spôsobených koronavirom
 3. časový posun rôznych povinností vyplývajúcich z legislatívy
 4. náhrada škôd spôsobených rozhodnutiami štátu.

Výsledkom je návrh 13 opatrení, ktorých rámec schválili účastníci telekonferencie:

 1. Rokovanie s bankami o možnostiach odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri. Zaviesť možnosť zmrazenia splácania úrokov a istiny úverov tak pre fyzické osoby (zamestnancov) aj právnické osoby. V tejto súvislosti podnietiť spoluprácu s bankovým sektorom pri podpore likvidity a cash flow. Ako kompenzáciu odpustiť bankám platenie bankového odvodu.
 2. Prostredníctvom SZRB zjednodušiť a zatraktívniť poskytovanie krátkodobých a nízko (alebo vôbec) úročených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch – pre preklenutie obdobia núdzového stavu. Osobitne zohľadniť existenčnú zraniteľnosť mikro, malých a stredných podnikov (realizovateľné bez náročnej potreby zmeny legislatívy).
 3. Po vzore Nemecka alokovať, financie na podporu investovania v súkromnom sektore, napr. prostredníctvom SIH a EIB. Zavedenie systematickej podpory investícií podnikov do fixných aktív – „daňový superodpis“ a zrýchlené odpisovanie.
 4. Úprava možnosti odpisu daňovej straty (nelimitovať odpis daňovej straty, napr. Rakúsko – nelimitovaná žiadnym spôsobom, prípadne v Českej republike, kde je limitovaná len časom – na 7 rokov).
 5. Odklad podania daňového priznania z 31.3. na 30.6.2020, a to aj v prípade ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne – uvedené sa už rieši na úrovni MF SR /tlačová konferencia ministra financií dňa 13.3.2020/. Uvedené doplniť o možnosť, aby podnikatelia nemuseli platiť správne poplatky za žiadosti o povolenie odkladu platenia úhrady dane. Odklad lehoty na zaplatenie daní pre všetkých daňovníkov. Odklad lehoty na zaplatenie DPH. Odpustiť pokuty za oneskorené platby.
 6. Úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov SZČO dočasne na obdobie troch mesiacov (za marec – apríl - máj), pričom tieto platby navrhujeme následne rozpočítať (pomerne navýšiť) platby odvodov počas nasledujúcich 18 mesiacov, počnúc od júna 2020.
 7. Oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu – t.j. obdobný režim ako platí pre 13. a 14. plat, nakoľko niektorí zamestnávatelia nemôžu prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu poklesu objednávok alebo dodržiavania príkazu zatvorenia prevádzky, alebo zastavenia prevádzky z dôvodu preventívnych karanténnych opatrení.
 8. Radikálne zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj s parametrami (aj pre MSP a živnostníkov).
  Legislatívna úprava podmienok pre vyplácanie príspevku na udržanie pracovných miest formou úhrady časti osobných nákladov počas doby, pri ktorej nie je zamestnanec v práci kvôli prekážkam na strane zamestnávateľa.
  • v súčasnosti je možná len formou schémy de minimis, čo je forma (max. štátna podpora pre podnikateľa za posledné 3 roky 200.000 eur) značne nevyhovujúca pre veľkú časť podnikateľov,
  • je potrebné schváliť veľkú schému štátnej pomoci – bez limitov,
  • zmeniť lehotu na umožnenie žiadania o príspevok – okamžite žiadanie,
  • zmeniť systém odsúhlasovania dotknutých zamestnancov,
  • znížiť administratívu spojenú s príspevkom,
  • Eventuálne zvážiť, v prípade záruky len dočasného prepustenia zamestnanca, (aby mal istotu pracovného miesta po skončení krízy), alebo dohody o krátení jeho mzdy, preplácať úradom práce rozdiel mzdy a na ten účel zvýšiť príspevok v nezamestnanosti.
 9. Na vymedzené obdobie financovať zo štátneho rozpočtu náklady na podporované technológie výroby elektriny (OZE, VÚKVET, ako aj hnedé uhlie), a tým zabezpečiť zníženie TPS a v konečnom dôsledku aj koncovej ceny elektriny pre FO a PO– mimo už existujúcej úľavy TPS (aktuálne je vyhlásená výzva MH SR).
 10. Podporiť diskusiu na úrovni EU o umožnení čerpania prostriedkov EŠIF zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy a sanáciu ekonomiky, iniciovať čo najskoršie opatrenia a pravidlá.
  • Možnosť vyčlenenia prostriedkov na prevádzkové financovanie (úvery – bezúročné s dobou splácania 3-5rokov).
  • Možnosť podpory investícií podnikov naprieč odvetviami – bez uplatňovania skupinových výnimiek a veľkostných obmedzení.
  • Finančné prostriedky investované štátom na pomoc ekonomike umožniť spätne refundovať z objemu alokovaných a doteraz nevyčerpaných prostriedkov v EŠIF.
 11. Zmena v podmienkach OČR. Tým, že školy sú zavreté, veľa zamestnávateľov hlási OČR-ky. Hľadajú dočasné náhrady, aby mohli zabezpečiť svoj biznis. Jeden z rodičov musí ostať doma s deťmi, keďže je prirodzene nevhodné deti nechať u starých rodičov. V Taliansku zavádzajú niekoľko opatrení v tomto smere:
  • Ak dieťa má 2 rodičov , jeden z nich ostáva doma s tým, že ostane na špeciálnom  PN, dostáva 80 % svojho priemerného platu a od prvého dňa platí PN-ku Sociálna poisťovňa.
  • Ak dieťa má 1 rodiča (alebo obaja rodičia sú zdravotníci či pracujúci, ktorí nemôžu opustiť pracovné miesto) štát pridelí 600 EUR-ový voucher na opatrovateľku. (600 EUR mesačne, ale s tým, že tento voucher sa nemôže minúť na nič iné než na opatrovateľské služby).
 12. Postih pre dovozcov suroviny pre výrobu z tretích krajín, treba zaplatiť colný dlh (prevažne sa jedná o DPH ) do 10 dní od vyčlenenia ak to nezaplatíte, DÚ môže uvaliť okamžite exekúciu na účet spoločnosti. Tu by pomohla dlhšia doba na zaplatenie colného dlhu 30-40 dní.
 13. Neukladať spoločnostiam pokuty ak nemôžu včas splniť napr. verejnú zákazku a obmedziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov. Je nemysliteľné, aby v súčasnej situácie chodili úrady vykonávať štandardné kontroly do podnikov a zaťažovali podnikateľov (s výnimkou napr. hygienických kontrol možno).

Vážení členovia Komory, dovoľujem si Vás týmto požiadať o vase stanovisko eventuálne ďalšie návrhy, ktoré považujete za potrebné riešiť z pohľadu Vašej firmy. Stanovisko nám pošlite do stredy 16.00 hod ako podklad pre ďalšiu telekonferenciu.

Peter Mihók
predseda SOPK

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

SPP-ce

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora