Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Stanovisko Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory k aktuálnej situácii na Slovensku
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:17.02.2021 (625x prečítané)

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) považuje za potrebné opätovne sa vyjadriť k aktuálnej situácii na Slovensku, ktorá má bezprostredný dopad na podmienky na pôsobenie domácich i zahraničných podnikateľských subjektov. Dôvodom je dnešná situácia, ktorá je zapríčinená nielen prepuknutím pandémie COVID-19, ale často aj konaním a niekedy zase nekonaním vlády. O tom svedčí aj skutočnosť, že Slovensko zaujíma v boji s pandémiou v porovnaní s inými krajinami Európskej únie nelichotivú pozíciu, a to nielen napr. v počte úmrtí na 100-tisíc obyvateľov, ale aj pri ukazovateľoch ilustrujúcich vládnu pomoc domácemu podnikaniu, ako je napríklad objem doteraz vyplatenej pomoci podnikateľskému sektoru.

Dnes však nie je hlavným záujmom komory len kritizovať a poukazovať na chyby, ale prichádzať s návrhmi, ako posunúť riešenie viacerých zásadných problémov. Pozitívne smerovanie a viditeľné výsledky sú tiež predpokladom zmeny dnešnej zlej „nálady“ k lepšiemu – nielen podnikateľov, ale aj obyvateľstva. Sme presvedčení, že kladná zmena je možná len v sústavnom dialógu s podnikateľským sektorom, ktorý v rozhodujúcej miere zabezpečuje príjmy, a tým aj pokrytie výdavkov verejného sektora, a, samozrejme, aj zamestnanosť. V súvislosti s tým, že sú dnes nastolené viaceré problémy presahujúce horizont jedného volebného obdobia, a to minimálne pri riešení dlhodobých hospodárskych problémov, odporúčame výkonnej moci nastoliť pracovný dialóg s predstaviteľmi ekonomickej sféry. Slovensko totiž v posledných rokoch spomalilo tempo vyrovnávania ekonomickej výkonnosti s priemerom Únie, čo je ilustrovateľné napríklad hodnotou hrubého domáceho produktu na obyvateľa, kde obsadzujeme poslednú pozíciu v rámci V4. Tento nepriaznivý vývoj treba zastaviť za čo najširšej účasti a treba rátať s tým, že je to úloha na desaťročia.

Pevne veríme, že sa v priebehu tohto roka podarí potlačiť pandémiu COVID-19 na Slovensku do štandardne zvládnuteľnej podoby. Tu platí, že krajiny, ktoré najlepšie pripravia svoju ekonomiku na obdobie po pandémii, môžu získať nezanedbateľnú systémovú výhodu. Domnievame sa, že je preto potrebné sústrediť sa na viacero krokov, z ktorých navrhujeme zamerať sa na nasledujúce:

Pri potieraní pandémie treba koncentrovať úsilie na čo najrýchlejšie očkovanie obyvateľstva, pritom dať obyvateľom možnosť vybrať si okrem už uvažovaných vakcín aj z ďalších, ako je napríklad ruská a čínska, ktoré navyše ponúkajú výrazne jednoduchšiu logistiku. Overiť a čo najrýchlejšie schváliť, nakúpiť a uviesť urýchlene do života lieky a preparáty, ktoré aspoň zvyšujú šancu na vyliečenie a rýchlejší návrat do bežného života. Pri prijímaní opatrení na potlačenie pandémie požadujeme rešpektovať zásadu, že výkonná moc nemôže delegovať dôsledky svojich rozhodnutí, povinnosti a záväzky na občanov, zamestnávateľov a samosprávy. Netreba zabúdať na prevenciu a zabezpečiť dostatok preparátov na zvýšenie imunity obyvateľstva, najmä pre sociálne slabšie skupiny. K uvedenému robiť masívnu osvetu a reklamu. Týmto krokom je možné znížiť počet nakazených a uľahčiť priebeh ochorenia. Doposiaľ sa odporúčalo novým pacientom, ktorým bol testovaním zistený COVID-19, zostávať čo najdlhšie v domácej liečbe. Je zrejmé, že spoliehať sa na laické posúdenie stavu nie je spoľahlivé, preto je potrebné prehodnotiť postup a určiť Ministerstvom zdravotníctva SR v súčinnosti s ambulantnými lekármi spôsob liečby v počiatočnom štádiu, kedy je predpoklad aspoň čiastočne zabrániť ťažkým stavom odkázaným v nemocniciach na pľúcnu ventiláciu.

V súčasnosti sa pripravujú podklady pre Plán obnovy pre členské štáty Európskej únie. Zdroje, ktoré dostane Slovensko, budú rozhodovať o kvalite života na veľmi dlhé obdobie. SOPK je presvedčená, že aj pri riešení problémov s pandémiou je nutné v relatívne krátkom zostávajúcom čase diskutovať a vyjasňovať si priority využitia prostriedkov z fondu pri zohľadnení záujmov podnikateľského sektora. Pri tom treba zohľadniť skutočnosť, že najvyspelejšie krajiny Únie si vzhľadom na napríklad už vybudovanú dopravnú infraštruktúru môžu dovoliť akcentovať pre nich prioritné úplne iné hľadiská ako Slovensko. Prostriedky je potrebné nasmerovať do tých oblastí, ktoré budú generovať zdroje budúceho rozvoja.

Členovia komory už viackrát vyjadrili nesúhlas s krokmi, ktoré nie sú v súlade so zámermi na upevnenie právneho štátu, ako sú napríklad v legislatívnej oblasti skrátené konania a hojné využívanie tzv. „prílepkov“ k zákonom. Upozorňujú taktiež na ignorovanie zákonných noriem pri trestnom stíhaní, ako je nerešpektovanie prezumpcie neviny a neprimerané komentovanie zo strany predstaviteľov výkonnej moci.

O pozícii Slovenska v nasledujúcich rokoch bude rozhodovať aj oblasť vzdelávania a vedy, ktoré sú dlhodobo zanedbávané a vyžadujú urýchlené a komplexné riešenie. Aj keď pandémia podstatne zmenila podmienky na vyučovací proces, zásadne treba zvýšiť úsilie na jeho čo najširšie obnovenie. Zároveň treba prísť s návrhom reformy vzdelávania, ktorú treba realizovať vzhľadom na dynamicky sa meniace potreby trhu práce s hlavným akcentom na zvyšovanie náročnosti a kvality pedagogického procesu.

Rovnako dôležité je zvýšenie kvality činnosti verejnej správy, jej informatizácie a dosiahnutie aspoň priemeru Únie v tomto parametri.

Aj na základe skúseností z pandémie pripraviť a urýchlene realizovať reformu zdravotníctva, kde sa v plnej nahote odkryli naakumulované nedostatky v systéme zdravotnej starostlivosti. V rámci reformy je potrebné sa zamerať na ľudskú oblasť, prístrojové a materiálne vybavenie.

SOPK navrhuje efektívny dialóg medzi podnikateľmi a vládou v snahe dosiahnuť reálne výstupy pre celú oblasť socioekonomického priestoru na Slovensku.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora