Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Plán obnovy a odolnosti SR – priebeh piateho okrúhleho stola „Digitalizácia“ 19. marca 2021
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:15.03.2021 (122x prečítané)

Termín: 19. 3. 2021

Všeobecne, digitalizácia je veľmi rozsiahla oblasť, ktoré sa dotýka všetkých oblastí spoločenského života. Ak bude vykonaná správne a rýchlo, krajinám ponúka najrýchlejší ekonomický rast HDP, produktivity, konkurencieschopnosti, úrovne služieb a rast životnej úrovne obyvateľstva.

Po preštudovaní materiálov pre plán obnovy a účasti na okrúhlom stole som dospel k tomuto názoru:
Cieľov je obrovské množstvo. Nezodpovedajú dostupným zdrojom. Materiálu žiaľ chýbajú jasné priority. Je možné predpokladať, že pri sledovaní takého množstva cieľov bez jasných priorít, hrozí premárnenie príležitostí, polovičaté, a na koniec neproduktívne riešenia, ktoré nedokážu vytvoriť funkčný a dobre slúžiaci moderný ekosystém. Toto býva jedna zo základných chýb, ktorá prináša vysoké riziko pre uskutočniteľnosť týchto cieľov.

Pre riešenie stratégie v tejto oblasti obmedzenými zdrojmi (čas, kvalifikovaní ľudia, finančné zdroje, ...) je dôležité:
- Jasne určiť priority využitia zdrojov – na moderné strategické štrukturálne investície s vysokou pridanou hodnotou a udržateľnosťou, ktoré budú vytvárať zázemie (ekosystém, infraštruktúra) pre následný samostatný rozvoj všetkých oblastí a neustále vytvárať nové zdroje pre dynamický rast spoločnosti, alebo minúť dostupné prostriedky na jedno rázovú spotrebu. Predložený materiál je zmesou rôznych požiadaviek a mnohých záujmov. V niektorých oblastiach prevláda spotreba, potreba minúť prostriedky bez ich využitia na strategické rozvojové ciele.

- Stanoviť si jasne špecifikované, konkrétne, merateľné, ambiciózne a časovo vymedzené ciele pre dosiahnutie strategických cieľov

- Je nutné stanoviť jasné priority cieľov, aby boli dosahované v čase podľa ich dôležitosti (najdôležitejšie najskôr), aby pri nedostatku zdrojov nezostali nesplnené práve tie najdôležitejšie.

- Je potrebné si stanoviť pravidlá pre stanovenie priorít pri posudzovaní cieľov a ich realizácii

- Pri úrovni dôležitosti, aká je prikladaná digitalizácii pre hospodársky rast, tvorbu HDP, konkurencieschopnosť ekonomiky, well-being na Slovensku, jej vplyv na všetky oblasti života inovácie, udržanie si a rozvoj v/v potenciálu, potenciálneho uplatnenia novej generácie a podobne, myslím, že rozpočet pre túto oblasť je veľmi podhodnotený v prospech menej prioritných oblastí a spotreby.

Rýchlosť implementácie, spoločné financovanie, spoločné štandardy, spolupráca, synergie.

Koordinácia s EÚ a členskými štátmi. Spoločný postup pri vytváraní ekosystému IoE, spájanie zdrojov (odborníkov, v/v kapacít a technológií, know-how, spoločnom financovaní), spoločné financovanie. Pri spoločnom financovaní, najmä náročných projektov vy Slovensko (pri jeho veľkosti podľa počtu obyvateľov) by dokázalo napredovať násobne rýchlejšie, pri nákladoch menej ako 5% (ak by náš príspevok bol podľa počtu obyvateľov)! To platí zvlášť pre financovanie veľkých infraštruktúrnych investíciách. (Multiply investment capacity). Ušetrené zdroje je možné investovať do iných oblastí. Toto mi v pláne obnovy chýba.

Spoločne musíme postupovať pri štandardizácii celoeurópskych služieb (elektronické zdravotníctvo, zamestnávanie, kontrola digitálnej indentity, dôchodkový systém, ochrana práv duševného vlastníctva, ...), aby krajiny dosahovali rovnaký štandard infraštruktúry a služieb. Aby takto umožnili efektívnu výmenu dát a jednotný prístup k nim. Digitálne aplikácie je často možné duplikovať s minimálnymi nákladmi. Spoločný postup by umožnil významne urýchliť vytváranie a implementáciu technológií a služieb. Toto mi v pláne obnovy chýba.

Podpora obchodnej výmeny – výmeny informácií, technológií, kapacít, know-how, tovarov a služieb.

Jedným z najdôležitejších faktorov ekonomického rastu a tvorby HDP vďaka digitalizácii, je podpora a sprostredkovanie obchodnej výmeny, ktorá tak veľmi chýba (digitálna ekonomická diplomacia). Chýba podpora vnútornej obchodnej výmeny (na Slovensku), podpora obchodnej výmeny v rámci EÚ (Unified single market of EU), ako aj podpora globálnej svetovej výmeny. Toto mi v pláne obnovy chýba.

Je moderné vytvoriť zo strany štátu komunikačnú platformy pre podniky, najmä SME pre obchodnú výmenu vnútornú a vonkajšiu.

Masové pripojenie a propagácia podnikov prostredníctvom digitálnych „marketplacov“ najčastejšie zlyháva na zložitosti pripojenia malých a stredných podnikov na tieto systémy. Alokovaním prostriedkov pre rozbeh takejto platformy poskytovaním služieb pripojenia podnikov by sme túto bariéru vedeli prekonať po vzore najvyspelejších krajín prekonať! Sieť obchodných komôr by mohla v tomto zohrať významnú úlohu. Prostredníctvom svojich regionálnych komôr na Slovensku, ale aj vo svete by takéto služby dokázala dlhodobo poskytovať.

Úlohou štátu by malo byť tvorba a rozvoj celkového digitálneho ekosystému okolo IoE, infraštruktúru pre vysokorýchlostné siete s nízkou latenciou pre podporu automatizácie v priemysle, snímanie senzorov na diaľku v takmer reálnom čase.

Tieto môže koordinovať a unifikovať spolu s veľkými telco investormi. Toto je podľa môjho názoru nezastupiteľná úloha štátu (podobne ako v prípade diaľníc). Po vytvorení podmienok si priemysel dokáže implementovať moderné automatizačné a informačné riešenia vo väčšine prípadov sám.

Je potrebné včas zabezpečiť príslušnú legislatívu pre umožnenie implementácie moderných technológií a tiež obnovu inštitúcií, aby bolo možné efektívne a najmä moderne komunikovať. Aký je plán v tejto oblasti?

Cieľom plánu obnovy je dosiahnuť hospodársky rast a konkurencieschopnosť ekonomiky. Plán obnovy spomína nástroje, alokácie, spokojnosť občana. Aké sú ekonomické ciele, ktoré očakávate (hodnota za peniaze).

Ak chceme cieľ dosiahnuť, najprv by sme ho mali mať!

Vypracoval: Miloslav Karaffa, podpredseda predstavenstva

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

SPP-ce

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora