Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Plán obnovy a odolnosti SR – priebeh šiesteho okrúhleho stola „EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA“ 22. marca 2021
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:15.03.2021 (112x prečítané)

Termín: 22. 3. 2021

Počet účastníkov: 45

Moderátorka: Lívia Vašáková

Aj keď materiál ako celok nemusí zodpovedať v plnom rozsahu predstavám členov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), treba oceniť prácu tých, ktorí uvedený materiál vytvorili.

Úvodom opakujeme pripomienky, ktoré boli uvádzané zo strany komory pri predošlých okrúhlych tematických stoloch. Diskusia sa vedie v zrejmej časovej tiesni, v dôsledku toho nie je možné zapracovať niektoré pripomienky z diskusie. Prerokovanie plánu obnovy sa vedie bez možnosti posúdenia jeho väzieb na ďalšie zdroje Európskej únie, ktoré v tomto období budú taktiež pre SR k dispozícii (nedočerpané zdroje a prostriedky z nového programového obdobia).

Vzhľadom na zameranie činnosti SOPK je dôležité hodnotenie materiálu hlavne z pohľadu dopadu navrhovaných opatrení na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku. Podľa každoročného ekonomického prieskumu SOPK dlhodobo považujú členovia komory na Slovensku za najväčšie prekážky podnikania vysoké daňové a odvodové zaťaženie, nízku vymáhateľnosť práva a klientelizmus a korupciu pri verejnom obstarávaní. Prvá oblasť nie je predmetom tejto časti materiálu, ale treba zdôrazniť, že primárnou úlohou štátnej a verejnej administratívy je pred úvahami o zvyšovaní daní a odvodov hľadať najprv zdroje a úspory u seba. Pozitívne je z pohľadu podnikateľského sektora možné hodnotiť úvodné pasáže popisujúce súčasný stav verejnej správy vo svetle postavenia SR v Európskej únii a v zhode s SOPK aj priznanie zhoršovania nášho postavenia v hodnotení konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. V tejto časti absentuje hodnotenie vývoja počtu zamestnancov vo verejnej správe, ktorý už prekročil 430 tis., a predpokladaný postup pri zvyšovaní jej efektívnosti ako takej. SOPK plne akceptuje hodnotenie bariér pre podnikanie (je takmer v súlade s názormi členov komory), aj hodnotenie samospráv na Slovensku ako veľmi rozdrobených, neefektívneho riadenia a čerpania zdrojov EÚ a zlej situácie pri verejnom obstarávaní. SOPK považuje za správne novelizovať stavebný zákon nielen umožňujúci zrýchlenie konania, ale vytvárajúci aj predpoklady na zníženie korupcie. Kladne je možné hodnotiť aj opatrenia na zníženie regulačného zaťaženia podnikania, avšak termíny na splnenie jednotlivých cieľov by bolo vhodné výrazne skrátiť.

Ďalej sú uvedené poznámky k jednotlivým pasážam materiálu:
- bez posudzovania prínosu súdnej mapy pre skvalitnenie celého systému vzniká otázka, nakoľko je reálne dosiahnutie požadovaného výsledku s projektom, ktorý narazil na zásadný a všeobecný odpor u tých, ktorí v rámci neho budú pracovať,
- otázky vyvoláva zámer mať vlastnú akciovú IT spoločnosť, nakoľko bude efektívnejšie jej využívanie v porovnaní s externým nákupom IT produktov – bude spoločnosť pracovať ako dodávateľ len niektorých špecifických produktov, alebo ako „monopolný“ dodávateľ pre štátny sektor?
- vývojové centrum pri MS SR bude mať ďalšie vlastné IT stredisko?
- opatrenia uvádzané v bode 6 pravdepodobne mierne zlepšia hodnotenie vymáhateľnosti práva u hospodárskeho práva, ale zrejme nie dostatočne razantne, tu je prioritou zásadné zrýchlenie konaní a odstránenia čo len podozrenia z korupcie – len tak je možné predpokladať priaznivý dopad na zníženie počtu konaní,
- určitá pozornosť mala byť venovaná „sťaženiu“ predkladania úprav v skrátených legislatívnych konaniach, tzv. „prílepkov“ a „nesystémových“ poslaneckých návrhov.

Vypracoval: Ladislav Vaškovič, predseda Ekonomického výboru SOPK

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Reklama
Kooperativa

SPP

SPP-ce

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora