Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: 02/54131228, 02/54433291, email: sopkurad@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: Oblasť vzdelávania

IV. Služby v oblasti vzdelávania

Slovenská obchodná a priemyselná komora sa vo svojej činnosti venuje aj vzdelávacím aktivitám pre podnikateľov.

Pravidelným a významným projektom je seminár o základných makroekonomických proporciách a prognóze vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia Slovenskej republiky z pohľadu podnikateľov, ktorý sa koná začiatkom roka za účasti predstaviteľov vlády, národnej banky, ďalších významných inštitúcií a podnikateľskej sféry.

V rámci prípravy podnikateľov sa v období pred prijatím jednotnej meny Euro konali semináre a workshopy zamerané na túto problematiku.

SOPK organizuje aj vzdelávacie aktivity k aktuálnym otázkam, ktoré majú vplyv na kvalitu podnikateľského prostredia v oblasti legislatívy. Sleduje zmeny v oblasti daní a odvodov. Uskutočnili sa odborné semináre o možnostiach čerpania prostriedkov z eurofondov, o integrovanej tarife EÚ – TARIC a colných opatreniach, o oceňovaní a odpisovaní majetku a lízingových operáciách, o možnostiach podpory exportu prostredníctvom Eximbanky, o vplyve novej chemickej legislatívy REACH na podnikanie a o ďalších zaujímavých témach. SOPK sa venuje aj praktickým aspektom podnikania a ponúka semináre o základoch obchodného rokovania, prieskume trhu, vývozných obchodných operáciách, o procese riadenia a pod.

Cenník platný od 1.1.2015

P.č.Druh službycena – účastnícky poplatok
bez DPH 20%s DPH 20%
1. Organizovanie školení, prednášok, seminárov a podobných akcií vzdelávacieho charakteru člen SOPK:najmenej  50,00€najmenej  60,00€
nečlen SOPK:najmenej  100,00€najmenej  120,00€

Poznámka k oddielu IV::
Oddiel IV sa vzťahuje na služby vzdelávania organizovaného jednotlivými pracoviskami SOPK, ak nejde o akcie, ktoré sú financované alebo spolufinancované inými organizáciami z tuzemska alebo zo zahraničia, alebo sú financované z prostriedkov uskutočňovaných projektov.

:: Reklama
Kooperativa

SPP

PBK

LandRover

Jaguar

HN
Toto je miesto pre Vašu reklamu. Ak máte záujem o reklamu, prosím kontaktujte nás emailom.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora